Logo UAB
2023/2024

Gestió musical

Codi: 100651 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gabrielle Kaufman
Correu electrònic:
gabrielleemelie.kaufman@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Publio Pablo Delgado Fernádez
Elsa Calero Carramolino

Prerequisits

Coneixement del català i del castellà. Anglès llegit és recomenable.


Objectius

 • Conèixer i fer servir les eines i tècniques primordials de recerca online i saber analitzar i gestionar la informació amb sentit crític
 • Ser capaç de reflexionar sobre divulgació musical i eines de recerca i elaborar escrits a partir de conceptes claus
 • Entendre el procés d'elaboració d'un projecte de recerca des de la pregunta d'investigació fins la publicació
 • Saber analitzar conceptes bàsics de la legalitat i fiscalitat de la gestió musical en diferents situacions i saber comparar opcions de finançament de projectes
 • Saber dissenyar i planificar un projecte relacionat amb esdeveniments o productes musicals
 • Adquirir les eines per poder auto-produir i auto-editar un treball discogràfic independent
 • Conèixer el paper d’un productor musical, la seva importància i la seva feina abans i durant un enregistrament

Competències

 • Aplicar estratègies de gestió relacionades amb la programació, la producció i la difusió d'espectacles musicals.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
 2. Avaluar i desenvolupar espectacles musicals.
 3. Desenvolupar habilitats organitzatives per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la gestió cultural i de lleure.
 4. Dissenyar i fer el seguiment d'espectacles musicals.
 5. Dur a terme totes les fases d'un projecte de gestió d'espectacles.
 6. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 7. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 8. Integrar la creació i la praxi musicals a les programacions i al màrqueting de l'activitat musical.
 9. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 10. Planificar i organitzar espectacles musicals.
 11. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 12. Relacionar conceptes i innovacions metodològiques propis de la música i de les ciències humanes amb el conjunt de les disciplines humanístiques en activitats de gestió musical i cultural.
 13. Relacionar el paper de la música amb les activitats de gestió d'espectacles musicals.
 14. Resoldre problemes de manera autònoma.

Continguts

Bloc I: Gestió Legal i Econòmica 

La llei de propietat intel·lectual: conceptes bàsics, normatives i aplicació. 

Fiscalitat a la industria musical: contractació, pressupostos, gestions fiscals bàsiques. 

Finançament en projectes de gestió: micro-mecenatge, patrocinis, subvencions i beques. 

Bloc II: Gestió Artística 

Producció musical y producció artística: Què es un productor i quines son les seves funcions. Història de la producció musical. El treball a l’estudi d’un músic i un productor. 

Autogestió musical: Autoproducció i autoedició. Management i comunicació. Gestió de les plataformes. 

Bloc III: Gestió d’informació y recerca online. 

Definició d’informació a lera digital. Eines de gestió i selecció de fonts d'informació. 

Perfil de la recerca i de l’investigador. Elprocés dinvestigació des de la formulació de la pregunta inicial fins la publicació. 

Promoció i difusió dels resultats a la recerca. 

 


Metodologia

Classes dirigides pels professors.

Xerrades de ponents externs i sortides externes a institucions de difusió i promoció de patrimoni musical.

Treball en grup, debat i resolució de casos a l’aula.

Tutories i classes de seguiment.

Durant el període lectiu de l'assignatura es realitzaran tasques, exercicis i activitats, algunes en equip i altres de manera individual. Aquestes activitats es podran realitzar tant a l’aula com al campus virtual i algunes s’avaluaran.

Els alumnes hauran de desenvolupar en equip un treball de creació d’un projecte de gestió: cicle de concerts, enregistrament discogràfic, taller, casal, publicació, projecte de management, desenvolupament d’un producte etc.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions presencials: pràctiques i teòriques 45 1,8 1, 6, 9
Tipus: Supervisades      
Seguiment i preparació de la presentació del projecte 12 0,48 2, 4, 5, 10
Tutories 7 0,28 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'un projecte de gestió musical 32 1,28 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14
Estudi personal, lectura i preparació. 41 1,64 6, 8, 11, 12, 14

Avaluació

L'avaluació serà continuada però haurà l’opció de l’avaluació única. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professors vetllaran perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 

TASQUES I ENTREGUES DE CONEIXEMENTS MINIMS (35%) 

Es duran a terme diferents tasques o entregues relacionades amb el temari essencial de la assignatura que s’hauran d’aprovar de manera obligatòria. Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 a cada tasca. Si la nota no arriba a un 5, l’alumne podrà presentar-se a les revaluacions de juny. 

TREBALL EN GRUP (45%) 

Es realitzarà un treball en grup que es presentarà en format escrit amb varies entregues durant el curs i una exposició oral final. 

Es necessita una nota mínima de 4 sobre 10 en aquest treball per aprovar l’assignatura i no es pot recuperar després de finalitzar el període de presentacions establert, excepte en casos excepcionals. 

PARTICIPACIÓ A L’AULA (20%) 

Es duran a terme diferents activitats i lectures prèvies com a part del treball a l’aula. No seran activitats obligatòries i no es podran recuperar després de finalitzar el període de presentacions establert. 

L’avaluació única consistirà en tres parts: 

 • Un treball de gestió (45%), que es presentarà en format escrit 

 • Defensa oral del treball de gestió (10%) 

 • Diferents tasques de coneixements mínims (amb un total de 45%), relacionades amb cadascun dels apartats treballats a classe, que s'hauran d’aprovar de maneraobligatòria. Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 a cada tasca 

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que para l’avaluació continuada. 

El/la estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi entregat més de 1/3 parts de les activitats d’avaluació.En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions. 

El resta dels detalls de l’avaluació es publicaran a la pàgina Moodle de l'assignatura a començament de semestre. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a l'aula 20% 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tasques i entregues de coneixements mínims 35% 3 0,12 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Treball final 45% 6 0,24 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

 • Abalos, O. et al. Reflexions sobre gestió musical. Indigestió Musical. Barcelona, 2008.
 • Autors diversos. Idees per la música: una mirada sobre 12 experiències de Barcelona. Observatori de la música de Barcelona. Barcelona, 2006.
 • Ayats, J et al. La música i el seu reflex en la societat. Indigestió Musical. Barcelona, 2009.
 • Caravaca Fernández, Rubén La gestión de las músicas actuales. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Madrid, 2012. [a internet: http://www.aecid.es/galerias/programas/Acerca/descargas/musica_entero.pdf].
 • Gosálvez, Carlos J. La ediciónmusical española hasta 1936. AEDOM. Madrid, 1995.
 • Iglesias, Nieves. La edición musical en España. Arcolibros. Madrid, 1996.
 • Jiménez, Mònika. Manual de gestió d’esdeveniments. Eumo Editorial. Vic, 2007.
 • López, Jordi – García, Ercilia. El consumo de las artes escénicas y musicales en España. SGAE/Fundación Autor. Madrid, 2002.
 • Munilla, Glòria et al. Introducció a la gestió d’organitzacions culturals. Edicions de la UOC. Barcelona, 2000.
 • Pérez Treviño, O et al. La música més enllà del comerç. Indigestió Musical. Barcelona, 2008.
 • Romero, Josep M. Tot el que cal saber del negoci musical. Alba editorial. Barcelona, 2006.
 • Susaeta, Paula – Trinidad, Paco. El negocio de la música. SGAE/Fundación Autor. Madrid, 2005.
 • Guía legal y financiera de la música en España. Instituo de Derecho de Autor. Madrid, 2014.
 • Enllaços web:

http://hanouk.wordpress.com/2009/03/22/propiedadintelectual-history/

http://hanouk.files.wordpress.com/2009/03/recerca.pdf

http://jarpo.wikispaces.com/1.+Hist%C3%B2ria+de+la+Propietat+Intel%C2%B7lectual

www.observatoridemusica.wordpress.com


Programari

No es treballarà programari específic.