Logo UAB
2023/2024

Crítica musical

Codi: 100644 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Chavarria Talarn
Correu electrònic:
francescxavier.chavarria@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits, tot i que és recomanable tenir coneixement bàsics de vocabulari tècnic de diferents àmbits musicals (clàssica, urbana, contemporània, tradicional, etc.)


Objectius

 • Identificar els principals processos que conformen la comunicació musical i aprendre a descriure'ls adequadament
 • Disposar d'eines actualitzades d'observació i crítica per a aplicar-les a les observacions de situacions musicals
 • Familiaritzar-se amb els nous suports digitals, xarxes socials i apps, pensats com a eina de divulgació i crítica musical
 • Enriquir les possibilitats d'expressió oral en l'anàlisi de situacions musicals
 • Elaborar escrits crítics en petit format adreçats a suports diversos (blogs, posts de IG, petits formats radiofònics, etc.)
 • Desenvolupar un pensament crític sobre el fet musical i la Musicologia, que contribueixi, a llarg termini, a millorar el camp d'estudis

 

 

 

 


Competències

  Musicologia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 • Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions artístiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar i reconèixer en els treballs de crítica musical els conceptes propis de la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 2. Avaluar el consum musical en la societat contemporània.
 3. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 4. Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
 5. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 6. Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la divulgació i la informació musicals.
 8. Determinar la complexitat dels processos de recepció de la música.
 9. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 10. Identificar les connexions entre la creació musical actual i les circumstàncies sociopolítiques i culturals en què té lloc.
 11. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
 12. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.

Continguts

 1. Escriure sobre música. Escoltar, descriure, explicar
 2. Estratègies per a la divulgació musical: una visió diacrònica
 3. La crítica com a institució i discurs
 4. Crítica musical i mitjans de comunicació massiva: quins mitjans per a quines músiques?
 5. Escriptura i formats aurals: crítica per a xarxes socials i nous mitjans

 


Metodologia

L'assignatura incentivarà el format obert i la participació pròpia d'un seminari, amb un aprenentatge que impliqui activament l'estudiantat. Els continguts del curs s'adquiriran principalment a partir de la lectura i la discusió crítica de la bibliografia i materials del curs, així com de l'anàlisi i el debat sobre els materials audiovisuals proposats. El treball supervisat a l'aula es farà presencialment. 

Al llarg de les sessions de classe teòrico-pràctiques es posarà en comú el treball col·lectiu sobre diversos materials audiovisuals i escrits. El material de treball serà proposat principalment pel professorat, tot i que s'incentivarà l'aportació per part dels estudiants de materials relacionats amb el programa del curs. També es potenciarà el treball en petits grups a l'aula, organitzats per reflexionar i discutir sobre els materials proposats, dels quals se'n derivaran escrits o audiovisuals que tindran un pes a l'avaluació final de l'assignatura.

Aquesta activitat es complementarà, en la mesura en que les circumstàncies ho permetin, amb l'assitència a concerts en viu a partir dels quals l’estudiantat haurà d'elaborar treballs crítics que es presentaran al llarg del curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Assistència a concerts, els quals serviran com a material per a fer-ne les crítiques i l'anàlisi 10 0,4
Classes teòrico-pràctiques 50 2 5, 6, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Indicacions i seguiment per a la preparació dels exercicis en format escrit i audiovisual 20 0,8 1, 6, 7, 9, 10
Indicacions i seguiment per a la redacció individual de la crítica dels concerts en viu 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Tutories personals o de grup (presencials o virtuals) 5 0,2
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'exericis en suport audiovisual relacionats amb la crítica musical 10 0,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Redacció d'exercicis d'escriptura relacionats amb la crítica musical 10 0,4 1, 6, 7, 9, 10, 11
Treball autònom d'anàlisi i estudi sobre materials bibliogràfics i audiovisuals proposats per al curs 34 1,36 1, 7, 9, 11, 12

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

Hi haurà tres activitats avaluables que es programaran i s'anunciaran a classe i a través del Moodle:

-Examen escrit corresponent a la primera part de la matèria (30%).

-Examen escrit corresponent a la segona part de la matèria (30%). 

-Una sèrie de treballs d'escriptura, pràctiques de crítica de concerts, i audiovisuals  realitzades en grup (30%).

 

El 10% restant es valorarà a partir de l'assistència a classe, de la participació en els debats a classe, i de l'actitud propositiva davant dels casos d'estudi plantejats pel professorat.

 

L'assignatura ofereix la possibilitat de recuperació. Per poder accedir a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Per poder accedir a la recuperació caldrà haver obtingut una qualificació mitjana mínima de 3,5.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 1/3 parts de les activitats d’avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

 

AVALUACIÓ ÚNICA


-Examen escrit corresponent a la primera part de la matèria (35%).

-Examen escrit corresponent a la segona part de la matèria (35%). 

-Una sèrie de treballs d'escriptura, pràctiques de crítica de concerts, i audiovisuals (30%).

S'informarà al Campus Virtual de la data de realització.

 

Encas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Els actes d'avaluació en què hi hagi hagut irregularitats d'aquest tipus, no són recuperables.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial (I) 30 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen parcial (II) 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Exercicis pràctics d'escriptura i realització audiovisual vinculades a la crítica musical 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Participació activa a les sessions de classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Ballester, Jordi and Germán Gan Quesada (eds.), Music Criticism, 1900-1950, Turnhout: Brepols, 2018.

Batista, Antoni. “Paraula i música : la crítica musical a la premsa / tesi doctoral d’Antoni Batista Viladrich ; directora: Amparo Moreno Sardà.” Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació, Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, 2003.

Blum, Stephen y Philip V. Bohlman (eds.). Ethnomusicology and Modern Music History. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1991. 

Cantón García, José Antonio. «Prensa y música, divulgación y crítica». Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, 23 (2004): 43-47 

Carreira, Xoán Manuel. «Variaciones sobre la crítica musical». Ritmo, 51-508 (1981): 29-36 

Cascudo García-Villaraco, Teresa. «Apuntes sobre la crítica musical». Doce notas preliminares: revista de arte, 9 (2002): 113-122

Cascudo, Teresa y Palacios, Maria: Los señores de la crítica.Periodismo musical e ideologia del modernismo en Madrid (1900-1950). Madrid: Doble J, Editorial, 2012

Cascudo, Teresa. “BANALIZAR EL FRANQUISMO A TRAVÉS DE LA CRÍTICA MUSICAL.” Revista de musicología vol.41, núm.2 (2018): 692–695

Chiantore, Luca; Domínguez, Áurea; Martínez, Sílvia. Escribir sobre música. Barcelona: Musikeon Books, 2016

Citron, Marcia J. Gender and the Musical Canon. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993 

Cruz, Nando. "El periodismo musical en la era del clic, el blog y el link." Periférica Internacional. Revista Para El análisis De La Cultura Y El Territorio1(10) (2018) 67–75. 

Gay, Joan et al. Xavier Montsalvatge : una estètica des de la premsa : selecció d’assaigs i crítica musical / edició a cura de Joan Gay, Laura Pallàs i Josep Pujol ; selecció de Jordi Codina i AntoniColomer. Girona: Diputació de Girona, 2012.

Graf, Max: Composer and Critic. Two hundret years of Musical Criticism. Norton and Company. New york, 1946

Monelle, Raymond. «La crítica de la interpretación musical». En La interpretación musical, editado por John Rink. Madrid: Alianza Editorial, 2006, 249-262. 

Rink, John (ed.). The practice of performance: studies in musical interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 

Ros Fábregas, Emilio. “Retos de la musicología en la España del siglo XXI: de la reflexión a la aplicación práctica en el aula”. Revista de Musicología, 29-1 (2006), pp. 11-44.

 


Programari

Aquesta assignatura no requereix cap programari específic