Logo UAB
2023/2024

Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

Codi: 100583 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 2 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Yolanda Rodríguez Sellés
Correu electrònic:
yolanda.rodriguez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Yolanda Rodríguez Sellés

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

En el cas de l'expressió escrita, s'entén que l'estudiant redacta paràgrafs amb contingut adequat. Es tindran en compte les faltes d'ortografia, la puntuació i l'estructura del discurs. Les faltes descomptaran 0,25 punts cadascuna. 

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'estudiant ha d'explicitar convenientment, segons els usos de la documentació bibliogràfica, l'autoria de totes les cites i l'ús de materials aliens. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen, ocasionarà automàticament la qualificació de suspens (0).

De la mateixa manera, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu convenient.


Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llengua espanyola: sincronia i té com a objectiu el coneixement i domini dels procediments que permeten la combinació de paraules en unitats sintàctiques més complexes fins al nivell de l'oració.

S'estudien les diferents projeccions sintàctiques i els principis que regeixen la formació i es presenten les eines teòriques necessàries per analitzar les construccions sintàctiques. En acabar el curs, els estudiants

(A) han de ser capaços d'identificar i descriure les construccions sintàctiques de l'espanyol i de reconèixer la seva estructura;

(B) han de saber utilitzar les eines de l'anàlisi sintàctica;

(C) han d'haver adquirit les tècniques de l'argumentació sintàctica, i 

(D) han de poder utilitzar les fonts bibliogràfiques bàsiques de la sintaxi de l'espanyol.

Per aconseguir els tres primers objectius es partirà de la competència lingüística dels estudiants i es potenciarà la seva capacitat de reflexió perquè siguin capaços de plantejar-se preguntes científiques sobre les dades lingüístiques.


Competències

  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenten els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els factors de variació lingüística de l'espanyol des dels punts de vista diacrònic i sincrònic.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de les llengües anglesa i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional en els àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en anglès i espanyol.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Demostrar el coneixement normatiu de les llengües catalana i espanyola i el domini en totes les aplicacions en l’àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Analitzar estructures lingüístiques.
 3. Analitzar les estructures sintàctiques de l'oració simple, complexa, modalitzada i discursivament marcada.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els principis de correcció que requereix la llengua estàndard i els diferents registres i varietats.
 6. Construir textos normativament correctes.
 7. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 8. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 9. Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua.
 10. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 11. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 12. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 13. Identificar i descriure les construccions sintàctiques de l'espanyol.
 14. Interpretar la paraula des dels diferents nivells d'anàlisi lingüística.
 15. Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.
 16. Justificar mitjançant una terminologia apropiada l'anàlisi de les dades des d'un punt de vista lingüístic.
 17. Realitzar prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 18. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 19. Utilitzar els recursos necessaris, tant digitals com no digitals (bases de dades, repositoris de textos, diccionaris, obres de referència), per analitzar qualsevol document, oral o escrit, des del punt de vista lingüístic.

Continguts

1. La sintaxi.
2. Els sintagmes.
3. La predicació.
4. L'oració.
5. Les funcions gramaticals.
6. La modalitat i l'aspecte de l'oració.
7. Tipus d'oracions.
8. L'estructura informativa de l'oració.

El primer dia de classe el professor lliurarà als estudiants un programa desenvolupat dels continguts.


Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

- Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.
- Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

- Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.

- Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, pràctiques i seminaris 52,5 2,1
Tipus: Supervisades      
Avaluació 6,5 0,26
Tutories 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i exercicis 10 0,4
Estudi dels continguts de la matèria 66 2,64

Avaluació

1. Avaluació continuada

1.1 Criteris per la qualificació de lassignatura

Per aprovar l’assignatura, un cop fetes les tres activitats avaluables mencionades abans i després d’aplicar els percentatges indicats més amunt, l’alumne haurà d’obtenir una nota final igual o superior a 5. Si la nota final és

 • Inferior a 3,5, l’alumne obtindrà la qualificació de suspens.
 • Entre 3,5 i 5, l’alumne es podrà presentar a la recuperació.
 • L’alumne obtendrà la qualificació de no avaluable qsempre que no hagi lliurat més de 1/3 de les activitats d'avauació.

1.2. Criteris de recuperació

Els alumnes que obtenguin una qualificació final entre 3,5 i 5 i que hagin fet les tres activitats avaluables mencionades més amunt es podran presentar a la recuperació de l’assignatura en la data prevista per la Facultat.Si es supera la prova de recuperació, la nota final del curs és 5, independentment de les notes obtingudes abans. Als alumnes que hagin superat l’assignatura, no se’ls permetrà presentar-se a la re-avaluació per pujar nota. 

1.3. Criteris davaluació

Per superar l’assignatura es considera imprescindible el dominide la normativa; per tant, a l’horad’avaluar les activitats mencionades és amunt, es penalitzaran els errors ortogràfics, l’ús incorrecte dels signes depuntuació, els errors lèxics i els errors morfosintàctics.  

1.4 Procediment de revisió de les proves avaluables

Després de la publicació de las qualificacions de les activitats avaluables menciones més amunt, el professor informarà els alumnes a través de Moodle del dia i de l’hora per la revisió d’aquestes activitats.  

1.5 Irregularitats en les activitats d'avaluació

Si l’estudiant realitza qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquestaassignatura serà 0.

2. Avaluació única

Activitats d'evaluació

Peso

Examen 1

45%

Examen 2

45%

Lliurament d'exercicis

10%

Tot allò establert als punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 de l'apartat anterior és aplicable també a l'avaluació única. La data per a l'avaluació única coincidirà amb la data de l'examen 2 de l'avaluació continuada. El professor comunicarà a l'alumne la data per a l'avaluació única a través de Moodle a l'inici del curs.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Examen 2 45% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Participació a classe 10% 0 0 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19

Bibliografia

 

Bosque, Ignacio. (1994): Repaso de sintaxis tradicional. Ejercicios de autocomprobación. Madrid, Arco Libros.

Bosque, Ignacio & Demonte, Violeta eds. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Calpe. 3 vols. Madrid, Espasa.

Bosque, Ignacio. & Gutiérrez-Rexach, Javier (2009): Fundamentos de Sintaxis Formal. Madrid, Akal.

Hernanz, Mª. Luisa & Brucart, José María (1987): La sintaxis, I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona, Crítica.

Rodríguez Ramalle, Teresa María (2005): Manual de Sintaxis del Español. Madrid, Castalia.

 

 


Programari

No s'aplica.