Logo UAB
2023/2024

Comentari de Textos Literaris

Codi: 100582 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Guillermo Seres Guillen
Correu electrònic:
guillermo.seres@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. 

En el cas d'expressió escrita, s'entén que l'estudiant redacta paràgrafs amb contingut ple. Es tindran en compte, òbviament, les faltes d'ortografia, la puntuació i l'estructura del discurs. Les faltes descomptaran 0,25 punts cadascuna. Quedará directament suspesa una prova amb més de 10 faltes. 

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'estudiant ha d'explicitar convenientment, segons els usos de la documentació bibliogràfica, l'autoria de totes les cites i l'ús de materials aliens. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen, ocasionarà automàticament la qualificació de suspens (0) sense possibilitat de recuperació. 

Així mateix es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

 


Objectius

"Comentari de textos literaris" s'integra en el conjunt de la matèria Comentari de textos, que forma per part dels 108 crèdits de formació obligatòria del Grau de Llengua i Literatura espanyoles, i que l'estudiant cursa juntament amb altres assignatures de llengua i literatura espanyoles. 

Els principals objectius del curs són familiaritzar l'alumnat amb el comentari de text dotant-lo de les eines necessàries per a això, de manera que pugui consolidar les destreses necessàries per a realitzar un comentari de text de qualsevol de les èpoques de la literatura espanyola.

 

 


Competències

  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès i en espanyol aplicant les tècniques i els mètodes propis de l’edició crítica i del processament digital.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura, de la teoria literària, de la llengua i la lingüística, en espanyol i en anglès, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de la literatura en llengües anglesa i espanyola en el seu context historicosocial.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d’anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, tant en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte les fonts i el context històric i social.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar retòricament un text de qualsevol època.
 2. Aplicar diferents teories, mètodes i instruments d'anàlisi més idonis per a les diferents obres i èpoques de la literatura espanyola.
 3. Delimitar les característiques de la llengua literària.
 4. Reconèixer els grans gèneres des de la perspectiva de la poètica i la seva evolució al llarg dels segles.
 5. Relacionar els recursos lingüístics de l'espanyol amb la seva funció literària.

Continguts

1. Introducció al comentari de textos literaris 

La delimitació del text literari

La contextualizació del text

L’autor/a i la tradició

Els recursos de la llengua literària

Principals enfocaments crítics

 

2. La poesia

Fixar el tema

La descripció de l’estructura

Anàlisi estilístic

Versificació

Figures retòriques

 

3. La prosa

La trama i el conflicte

Els personatges

El punt de vista

El temps i l’espai

Tècniques narratives

 

4. El teatre

La trama i el conflicte

L’estructura dramàtica

El diàleg

Els personatges

El temps i l’espai

El llenguatge escènic

 


Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

 • Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.
 • Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells deanálisis literari.
 • Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.
 • Activitats d'Avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, pràctiques i seminaris 60 2,4
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisades 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, estudi personal i preparació 75 3

Avaluació

L'avaluació consistirà en un comentaris de text escrit lliurat al llarg del curs (20%), dues proves escrites (35% cadascuna) i la participació (10%). Per a ser avaluat, és indispensable que l’estudiant entregui els tres ítems en el termini establert pel/per la docent i que cumpleixi el requisit d’haver participat a classe.

La metodologia docent i l'avaluaci  proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Les faltes d’ortografia i de redacció baixaran 0,25 punts.

 

Procediment de revisió de les qualificacions:

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Procediment de recuperació:

L'estudiant que, un cop realitzada la mitjana de les diverses proves, no obtingui una nota igual o superior a 5 podrà presentar-se a recuperació, sempre i quan compleixi els següents requisits:

 1. Haver aprovat UNA de les dues proves escrites 

 2. Haver obtingut una mitjana final igual o superior a 3’5

 3. Haver participat a classe de la forma estipulada pel/per la docent

No es tindrà en compte si ha suspès el primer comentari de text [20%]. Si la nota mitjana final es troba entre un 3,5 i un 4,9 però ha suspès les dues proves d’examen [35% + 35%], no podrà presentar-se a la recuperació.

El resultat de la prova de recuperació substituirà la nota de la prova suspesa per calcular la nota final de l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura cal que la nota de la prova final sigui com a mínim d'un 5.

Es considerarà "No avaluable" quan l'estudiant no realitzi cap de les activitats o proves. L'elaboració d'una activitat suposa la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura.

Avaluació única: el lliurament de les tres proves avaluables podrà coincidir amb la darrera prova del grup o amb un dels dies possibles que ha habilitat la Facultat. Tots dos comentaris representaran el 70% de la nota (35% + 35%) i la prova final, el 30%.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Prova escrita 1 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Prova escrita 2 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

AA. VV. (1973), El comentario de textos, 1, Madrid, Castalia.

AA. VV. (1977), El comentario de textos, 2. De Galdós a García Márquez, Madrid.

AA. VV. (1982), El comentario de textos, 3. La novela realista, Madrid, Castalia.

AA. VV. (1983), El comentario de textos, 4. La poesía medieval, Madrid, Castalia.

Azaustre, Antonio, y Juan Casas, (1997), Manual de retórica española, Ariel, Barcelona.

Cesarini, Remo (2004), "Glosario", en Introducción a los estudios literarios. Madrid, Crítica, pp. 247-312.

Clavería, Gloria; Poch, Dolors (2010), Al otro lado del espejo. Comentario lingüístico de textos literarios, Barcelona, Ariel.

Culler, Jonathan (2000), Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona, Crítica.

Domínguez Caparrós, José (1977), Introducción al comentario de textos, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.

García Barrientos, José-Luis (2017), Cómo se analiza una obra de teatro: ensayo de método, Madrid, Síntesis.

Hernández Guerrero, José Antonio y María del Carmen García Tejera (2005), Teoría, historia y práctica del comentario literario, Barcelona, Ariel.

López-Casanova, Arcadio (1994), El texto poético. Teoría y metodología. Salamanca, Colegio de España.

Marchese, Angelo, y Joaquín Forradellas (1986), Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel.

Moreiro, Julián (1996), Cómo leer textos literarios. El equipaje del lector, Madrid, Edaf.

Navarro Durán, Rosa (1995), La mirada al texto: comentario de textos literarios, Barcelona, Ariel.

Pozuelo, José María (1988), Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra (ediciones posteriores).

Segre, Cesare (1985), Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica

Torres Nebrera, Gregorio (1999), Entendimiento del poema: de Rubén Darío a Claudio Rodríguez, Madrid, Ediciones de la Torre.

Villanueva, Darío (1992), Comentario de textos narrativos: la novela. Gijón, Ediciones Júcar, pp. 181-201.


Programari

En el cas que sigui necessari, Teams

Moodle (Campus virtual)