Logo UAB
2023/2024

Història Social i Econòmica del món Contemporani

Codi: 100367 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Santirso Rodriguez
Correu electrònic:
manuel.santirso@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cap


Objectius

S’hi descriu l’evolució econòmica i social del món occicental durant els segles XIX i XX a partir dels canvis en la demografia, l’estructura econòmica, el pensament econòmic, l’acció dels Estats i l'impacte ecològic. Primer, es para atenció al trànsit del feudalisme desenvolupat al capitalisme, amb els processos d’industrialització i urbanització; segonament, s’aborda l’era del capitalisme monopolista, amb la segona industrialització i l’imperialisme; en tercer lloc, es caracteritzen els grans sistemes econòmics del segle XX, el capitalisme i el socialisme, en versió desenvolupada i no; a la fi es dibuixa una panoràmica de l'evolució socioeconòmica de les darreres dècades.


Competències

  Història
 • Aplicar els principals mètodes, tècniques i instruments de l'anàlisi històrica.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els principals moviments socials i polítics dels segles XIX i XX.
 2. Aprendre de manera autònoma.
 3. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Llegir i interpretar els documents històrics generats a l'època contemporània.
 6. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 10. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 11. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

PART 1: LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA D’ÈPOCA CONTEMPORÀNIA (1750-1850)

1.1. Els canvis demogràfics

1.2. Les reformes agràries: propietat i tecnologia

1.3. Les primeres industrialitzacions

1.4. La urbanització

1.5. L’Estat fiscal-militar

1.6. Els economistes clàssics

 

PART 2: EL ZENIT DEL CAPITALISME  (1850-1918)

2.1. Les relacions comercials internacionals

2.2. Imperialisme i colonialisme: l’economia-món

2.3. La segona industrialització

2.4. Els inicis de l’Estat tutelar

2.5. Entre natura i cultura

2.6. Corrents del pensament econòmic

 

PART 3: CONTESTACIÓ I REAFIRMACIÓ (1918-2000)

3.1. Els models alternatius: socialisme i feixisme

3.2. El subdesenvolupament

3.3. L'Estat del benestar

3.4. El neoliberalisme econòmic

3.5. El neocapitalisme i el balanç ambiental

3.6. Els reptes socioeconòmics d'avui


Metodologia

Classes teòriques dirigides pel professor, en la mesura que les circumstàncies sanitàries ho permetin. En cas contrari, s'empraran fórmules no presencials alternatives.

Sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professor.

Lectura comprensiva i analítica de textos.

Realització d’exercicis pràctics, treballs i comentaris analítics.

Utilització exhaustiva de recursos en xarxa com a vehicle de comunicació (Aula Moodle) o com a fons d’informació (Internet)

Estudi personal.

Es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació de l’actuació del professorat i d’avaluació de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 45 1,8 1, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 3, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Confecció de dossier-treball final 15 0,6 2, 4, 5, 6, 8, 11
Estudi personal 50 2 8
Lectura de textos. Redacció de treballs. Preparació de comentaris orals i seminaris. Recerca de informació bibliogràfica 10 0,4 2, 6, 11

Avaluació

En cas que les proves no es puguin fer presencialment, s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB, sempre assegurant que tot l’estudiantat hi podrà accedir.

Es considerarà un/a alumne/a "No avaluable" si ha lliurat menys del 33% de les evidències avaluables del total de l'assignatura.

La recuperació consistirà a un examen sense materials de suport; la nota màxima que s'hi podrà obtenir en la reavaluació és de 5,0. Els/les alumnes no avaluables no poden accedir a la recuperació.

L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professor establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

AVALUACIÓ ÚNICA:

 • Examen final 70%.
 • Treball quadrimestral 30%.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l’avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dossier de pràctiques finals 25% 4,7 0,19 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
Examen final 50% 1,3 0,05 1, 3, 4, 5, 10
Pràctiques de seminaris 25% 9 0,36 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Bibliografia


Bibliografia general i obligatòria

CAMERON, Rondo. Historia económica mundial, desde el Paleolítico hasta el presente. Madrid, Alianza Editorial, 2000 (4a) (disponible en xarxa).

FERGUSON, Niall, Dinero y poder en el mundo moderno, 1700-2000. Madrid: Taurus, 2001.

KINDLEBERGER, Charles P., Problemas históricos e interpretaciones económicas. Estudios de historia financiera. Barcelona: Crítica: 1993.

LANDES, David. La riqueza y la pobreza de las naciones. Barcelona: Crítica, 2018 (4a) (disponible en xarxa).

TORTELLA, Gabriel, Introducción a la economía para historiadores. Madrid: Tecnos, 1986.

WALLERSTEIN, Immanuel. El capitalismo histórico. Mèxic: Siglo XXI, 1988 (disponible en xarxa).

ZAMAGNI, Vera. Historia económica de la Europa contemporánea: de la revolución industrial a la integración europea. Barcelona: Crítica, 2004 (disponible en xarxa).

 

Bibliografia d’ampliació

BAIROCH, Paul, De Jericho à Mexico: villes et économie dans l’histoire. París: Gallimard, 1985.

BELTRÁN, Lucas, Historia de las doctrinas económicas. Barcelona: Teide, 1989 (4ª).

CIPOLLA, Carlo M., Historia económica de la población mundial. Barcelona: Crítica, 2000 (8a).

GALBRAITH, John K., Un viaje por la economía de nuestro tiempo. Barcelona: Ariel, 1984 (en paper i e-book a la Biblioteca).

LACOSTE, Yves, Geopolítica. La larga historia del presente. Madrid: Síntesis, 2009.

LICHTEIM, George, Breve historia del socialismo. Madrid: Alianza editorial, 1979 (3a).

LINDERT, Peter H., Economía internacional. Barcelona: Ariel, 1994.

LIVI BACCI, Massimo, Historia de la población europea. Barcelona: Crítica, 1999.

MARIS, Bernard, Carta abierta a los gurús de la economía que nos toman por imbéciles. Barcelona: Granica, 2001.

PIKETTY, Thomas, El capital en el siglo XXI. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2014.

POUNDS, Norman. J. G., Geografía histórica de Europa. Barcelona: Crítica, 1990.

SKIDELSKI, Robert, John Maynard Keynes. Barcelona: RBA, 2013.

Mireu https://ddd.uab.cat/pub/guibib/112365/modelchicago_a2021a.pdf


Programari

Paquet Microsoft Office, especialment Excel.