Logo UAB
2023/2024

Teoria i pràctica de la literatura comparada

Codi: 100254 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Angeles Torras Frances
Correu electrònic:
meri.torras@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Andrea Pereira Rueda

Prerequisits

Atès que l’alumnat ha demostrat —amb l’obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries—, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d’expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats a l’assignatura hauran de ser originals i no s’admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L’eventual presentació de material no original sense indicar-ne adequadament l’origen comportarà, automàticament, la qualificació de "Suspens" (0).

Així mateix, es considera que l’estudiant coneix les normes generals de presentació d’un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l’assignatura, si així ho creu necessari.


Objectius

Teoria i pràctica de la literatura comparada és una optativa que forma part de la menció i mínor en Literatura Comparada. La finalitat de l’assignatura és familiaritzar l’alumnat amb els conceptes, els mètodes i les pràctiques de la literatura comparada. L’alumnat:

 • ha de saber quins han estat els plantejaments de les principals escoles comparatistes al llarg de la història;
 • ha de ser capaç de descriure i valorar les aportacions de la literatura comparada en àmbits com la historiografia, l’estudi dels gèneres, l’estudi dels temes i les relacions literàries;
 • ha de conèixer quines han estat les relacions del comparatisme amb la teoria de la literatura i amb d’altres disciplines, especialment des del canvi de paradigma en els estudis literaris, a partir dels 80s;
 • ha de saber quins són els plantejaments de les noves tendències comparatistes, ha de poder explicar què aporten respecte dels antics paradigmes i, finalment, ha d’aprendre a aplicar profitosament els seus principis i mètodes en l’anàlisi cultural de textos d’ordre divers.

 


Competències

  Estudis Anglesos
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Aplicar els coneixements sobre literatura espanyola i hispanoamericana a la identificació dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
 2. Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 3. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 4. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 5. Avaluar els resultats relacionats amb l'argumentació sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents.
 6. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, d'acord amb el context històric i sociocultural.
 7. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 8. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris comparats.
 9. Identificar diferents elements literaris i la inserció d'aquests en diferents textos i estils discursius.
 10. Identificar diferents elements literaris i la seva inserció en diferents textos i estils discursius.
 11. Identificar els elements clau de la tradició cultural occidental a partir del segle XIX fins a l'actualitat.
 12. Identificar i explicar les característiques bàsiques del procés d'interpretació.
 13. Identificar i explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
 14. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
 15. Identificar les relacions de la literatura amb la història, l'art o altres moviments culturals.
 16. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 17. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 18. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 19. Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
 20. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada i relacionar-hi coneixements d'altres disciplines humanes.
 21. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes.
 22. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

CONTINGUTS:

Introducció a les bases i als mètodes del comparatisme literari. Breu repàs històric dels diferents enfocaments de la disciplina. Coneixement, reflexió i ús dels conceptes i els métodes de la literatura comparada en diàleg amb la teoria literària. Anàlisi de textos, qüestions i problemes propis dels estudis literaris des d’un enfocament comparatista i cultural, propi del nou paradigma (des dels 80s).

TEMARI:

1- Problemes i propostes per a la delimitació de la disciplina. El canvi de paradigma dels estudis literaris

La literatura comparada i les oposicions que han definit la disciplina: nacional/supranacional, unitat/diversitat, local/universal. Àmbits comparatius: supranacionalitat, internacionalitat, universalitat, interdisciplinarietat, diferència. La comparabilitat. La relació de la literatura comparada i la teoria de la  literatura. El canvi de paradigma dels anys 80 en els estudis literaris. 

Lectura: dossier de textos (Campus Virtual)

 2- Historiografia literària, periodització i comparatisme

Què implica escriure història de la literatura? Pressupòsits de la història literaria: les relacions de la història amb el passat, el present, la narrativitat i la ideologia. Història literària nacional i nacionalisme. Història literària general i canon. Criteris de periodització i ordenació històrico-literària. Categories, terminologies i implicacions. La universalitat de la Història. La idea d’evolució. El concepte de genealogia (Foucault). L’arxiu.

Lectura: dossier de textos (Campus Virtual)

3- Les relacions literàries: de la influència a la intertextualitat.La traducció

La noció d’influència i altres conceptes afins. Cap a la superació del concepte d’influència: la intertextualitat. Els límits de l’anàlisi intertextual. Les qüestions de la subjectivitat i l’autoritat en les relacions literàries. La traducció com a fenòmen intertextual. La tirania de l’original. La necessitat indefugible de la reescriptura. Apropiacions degudes: traducció i canon; traducció i història literària nacional. El protagonisme dels estudis de/sobre la traducció en el comparatisme recent.

Lectura: dossier de textos (Campus Virtual)

4- L’estudi dels gèneres i les formes

Els elements formals i l’objecte literari. La noció de gènere: criteris classificatoris, criteris històrics. Convencions. Gènere i paratextos. La llei del gènere. Estudi d’un cas pràctic.

Lectures: 

Dossier de textos (Campus Virtual)

Emmanuel Carrère, L'adversari, Anagrama, Barcelona, 2020

5- L’estudi dels temes i els motius literaris

La noció de tema i conceptes afins. Les indicacions paratextuals.  La tematologia i el comparatisme: estudi supranacional de temes i motius; estudi interdisciplinar de temes i motius. El manteniment i la transformació dels temes: reescriptures. Estudi d’un cas pràctic.

Lectures: 

Dossier de textos (Campus Virtual)

Lana Bastašić, Atrapa la llebre, Periscopi, Barcelona, 2020.

6- El comparatisme i els estudis postcolonials

L’eurocentrisme dels models tradicionals de comparatisme. Relacions occident/orient. Imperialisme, llengua i literatura. La marca cultural en els mètodes i els instruments d’anàlisi literària. Identitat nacional i literatura comparada. Perills de mitificació precolonial. Multiculturalisme, mestissatge i hibridisme. Anàlisi d’un text.

Lectures: 

Dossier de textos (Campus Virtual)

Ngugui wa Thiong'o, Descolonitzar la ment, Raig Verd, 2017. 

 7- El comparatisme i els estudis de gènere, ètnia i sexualitat.

La crítica dela diferència. La centralitat i la perifèria. Al voltant d’una diferència. Creació, representació i rentabilitat de l’estereotipus. Dinàmiques dins/fora. La irreductibilitat de la diferència. Reivindicacions del prefix RE-. Essencialismes estratègics. Veus subalternes. El perill de la institucionalització. Anàlisi d’un text.

Lectures:

Dossier de textos (Campus Virtual)

Kopano Matlwa, Coconut, Sembra, València, 2020

Sebastià Portell, Transbord, Lleonard Muntaner, Palma, 2018. 

 


Metodologia

  L'aprenentatge d’aquesta assignatura per part de l’alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (10%).  Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup.

· Activitats supervisades (40%).  Presentacions individuals. Recensions o treballs de curs (individuals o en grup)  a partir d’una guia per a la seva realització.

· Activitats autònomes (50%).  Lectura comprensiva i crítica de textos literaris i teòrics. Realització d‘esquemes, mapes conceptuals i resums.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, presentacions, avaluació 60 2,4 1, 3, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22
Preparació de classes, examens, treballs 75 3 1, 3, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22
Tutories programades 15 0,6

Avaluació

L’alumnat:

 • Haurà de lliurar (com a part prèvia i complementària de la feina en grup) un guió-esquema del tema que traballarà a cada una de les dues exposicions orals que farà: planificació, tema, línies d'investigació, aplicació de mètodes comparatistes, lectures obligatòries, textos literaris i no literaris a treballar, estructura bàsica de l'exposició, bibliografia, etc. Aquesta entrega haurà de fer-la entre 7 i 14 dies abans de la data d'exposició en una tutoria en grup amb la professora. Aquesta entrega suposa el 10% de la nota final.
 • Haurà de presentar/exposar al llarg del curs obligatòriament UNA lectura a classe i guiar-ne el debat posterior. El temps de l'exposició serà com a mínim de 30 minuts. Aquest treball es farà en grup i suposa —junt amb les intervencions a l’aula—, el 40% de la nota final.
  • Es valorarà que els i les estudiants analitzin textos literaris utilitzant diferents conceptes i mètodes propis de la literatura comparada, així com que puguin explicar les característiques i estructures bàsiques d'aquests textos.
 • Al final de cada tema —i segons el calendari marcat per la professora— l'estudiantx haurà de lliurar:
  • Una ressenya crítica referint-se, completant, desenvolupant o incidint en un o varis dels aspectes apareguts a les lectures o a les discussions suscitades a l’aula. Aquestes ressenyes representen el 50% de la nota final. 
  • Es considerarà "No avaluable”  l’estudiant que no realitzi CAP de les activitats o proves obligatòries.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variaciósignificativa de la qualificació d’un acte d’avaluació es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

AVALUACIÓ ÚNICA


En el cas que l'alumnat opti per l'avaluació única, haurà de presentar-se a un examen final (40%), fer una presentació en vídeo d'un dels temes de l'assignatura (40%) i una ressenya d'una de les lectures obligatòries (20%). Aquestes activitats s'hauran de lliurar la primera setmana de gener després de vacances. 

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de l'estructura i temes de l'exposició oral: planificació, desenvolupament i eines. 10 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Exposició oral + Participació a l'aula: 40% 0 0 1, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 22
Ressenyes crítiques (3 en total) 50% 0 0 1, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 22

Bibliografia

Bibliografia específica de cada tema:

Es precisarà al llarg del curs i es facilitaran els dossiers i les lectures obligatòries (algunes d'elles ja apareixen en el contingut d'aquesta guia docent).

 

Bibliografia general:

Anthropos [monográfico: Teoría de la literatura y literatura comparada. Actualidad de la expresión literaria], 196 (2002).

Bassnett, Susan. Comparative Literature. A Critical Introduction. Oxford: Blackwell, 1993.

Bernheimer, Charles. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore and London: The Johns

Hopkins University Press, 1995.

Brunel, Pierre y Yves Chevrel. Précis de Littérature Comparée. Paris: Puf, 1989.

Clausen, Christopher. "National Literatures in English: Toward a New Paradigm", New Literary History, 25

(1994): 61-72.

Clüver, Claus. "The Difference of Eight Decades: World Literature and the Demise of National Literatures".

Yearbook of Comparative and generla Literature 35 (1986): 14-24.

Curtius, Ernst Robert. Literatura europea y Edad Media latina.Vols. I y II. México: FCE, 1984.

Derrida, Jacques. Universidad sin condición. Trad. Cristina de Peretti y Paco Vidarte. Madrid: Trotta, 2002.

Fokkema, Douve W. "La literatura comparada i el nou paradigma", trad. Enric Bou, Els Marges 40 (1989):

5-18.

Gnisci, Armando (ed.). Introduzione alla letteratura comparata. Milano: Mondadori, 1999. [traducció castellana

de Luigi Giuliani. Barcelona: Crítica, 2002]

Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada. Barcelona: Crítica, 1985.

Hunter, Lynette. Literary value / cultural power. Verbal arts in the twenty-first century. Manchester: Manchester

UP, 2001.

Marino, Adrian. Comparatisme et théorie de la littérature. Paris: Puf, 1988.

Moore, Alexandra S. & Goldberg, Elizabeth S. (eds.) Teaching Human Rights in Literary and Cultural Studies.

New York: MLA, 2015.

Remak, Henry H. H. "Comparative Literature. Its definition and Function". Comparative Literature: Method and

Perspective. Ed. Newton P. Stalknecht. Carbondale: Southern Illinois Press, 1971: 1-57.

Romero López, Dolores (ed.). Orientaciones en literatura comparada. Madrid: Arco libros, 1998.

Saussy, Haun (ed.) Comparative Literature in an Age of Globalization. Baltimore: The Johns Hopkins UP,

2006.

Schmeling, Manfred. Teoría y praxis de la literatura comparada. Trad. Ignacio Torres Corredor. Barcelona:

Alfa, 1984.

Spivak, Gayatri Ch. Death of a discipline. New York: Columbia UP, 2003.

Valdés, Mario J. (ed.) Toward a Theory of Comparative Literature. Selected papers presented in the Division of

theory of Literature at the Xith International Comparative Literture Congress. New York, Bern, Frankfurt, Paris:

Peter Lang, 1990.

Vega, María José y Carbonell, Neus (eds.). La literatura comparada: principios y métodos. Madrid: Gredos,

1998. [MANUAL]

Villanueva, Darío; Domingo, César y Saussy, Haun. Lo que Borges le enseño a Cervantes. Madrid: Taurus,

2016.

Weisstein, Ulrich. Introducción a la literatura comparada. Trad. María Teresa Piñel. Barcelona: Planeta, 1975.

Wellek, René y Wallek, Austin. Teoría literaria. Madrid: Gredos, 1981.

 

 


Programari

Office.

Plataforma Microsoft Team's & One Drive.

Moodele/Campus virtual UAB.