Logo UAB
2023/2024

Adquisició del llenguatge

Codi: 100196 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 0 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Gavarro Alguero
Correu electrònic:
anna.gavarro@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És requisit per fer aquest curs d'haver seguit un curs de lingüística general i de poder llegir l’anglès.


Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és d’introduir l’estudiant en un camp empíric de la lingüística: l’adquisició del llenguatge. Considerarem tant l’adquisició del llenguatge en els casos de desenvolupament típic com en el cas de la patologia. Al final del curs, l’alumne ha de ser capaç d’emprendre una recerca original en el camp.


Competències

  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Anglesos
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d’anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, tant en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà, els principis, els mètodes i els resultats de l’anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir textos normativament correctes
 2. Construir textos normativament correctes.
 3. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 4. Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres disciplines
 5. Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres disciplines.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 7. Identificar opcions teòriques diferents o maneres d'abordar els mateixos problemes des de marcs teòrics alternatius.
 8. Identificar opcions teòriques diferents o maneres de tractar els mateixos problemes des de marcs teòrics alternatius.
 9. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 10. Reconèixer diferents sistemes de processament del llenguatge natural en funció de les possibles aplicacions i els principis de desenvolupament.
 11. Reconèixer diferents sistemes de processament del llenguatge natural en funció de les seves possibles aplicacions i principis de desenvolupament.
 12. Resoldre problemes de manera autònoma.

Continguts

1.         Introducció

1.1.     El llenguatge com a característica de l’espècie humana. Assumpcions  sobre
sobre el coneixement del llenguatge.

1.2.     El problema de Plató, o problema lògic de l’adquisició del llenguatge. Un cas de probresa d'estñimul: els criolls.

 

2.         L’adquisició del llenguatge en nens amb un desenvolupament típic

2.1.     Característiques generals de l’adquisició de la primera llengua (L1).

2.2.     L’adquisició de la sintaxi i la morfologia (I). Estructura de les primeres produccions sintàctiques. Eye-tracking.

2.3.     L’adquisició de la sintaxi i la morfologia (II). Ordre de paraules. Fenòmens d’aparent opcionalitat: els infinitius d’arrel i la producció opcional de clítics de tercera persona. 

2.4.     L’adquisició de la sintaxi (III): les passives. Estructures relacionades.

2.5.     L’adquisició del trasllat a llarga distància.


Metodologia

L'assignatura segueix la metodologia de l'aprenetatge per resolució de problemes.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 10 0,4 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
Discussió de la bibliografia 45 1,8 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Resolució de problemes i preparació de treballs escrits 43,5 1,74 1, 2, 7, 12
Tipus: Autònomes      
Lectures 30 1,2 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

Avaluació

L'avaluació consta de 3 ítems, un exercici escrit (i), una anàlisi original (ii) i una prova escrita (iii). Els ítems (ii) i (iii) són imprescindibles per accedir a la recuperació. No (i) ni (ii) no es reavaluaran. D'acord amb la política de la facultat, cal tenir entre un 3,5 i un 4,9 per poder anar a la recuperació i la nota màxia a la recuperació és un 5. El plagi implicarà automàticament un 0. Seran 'NO avaluaables' els alumnes que no hagin fet ni (ii) ni (iii). 

Avaluació única – L'avaluació única constarà dels mateixos ítems d'avaluació que l'avaluació continuada, en un calendari que es farà públic en el seu moment.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi original 25% 10 0,4 3, 4, 5, 7, 12
Exercici escrit 25% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova escrita 50% 1,5 0,06 7, 8, 12

Bibliografia

Gavarró, Anna, Maya Leela, Luigi Rizzi & Julie Franck (2015) Knowledge of the OV parameter setting at 19months: Evidence from Hindi-Urdu. Lingua 154: 27-34.

Gavarró, Anna, Vicenç Torrens & Ken Wexler (2010) Object clitic omission: two language types. Language Acquisition 17(4): 192-219.

Guasti, M. Teresa (2017)  Language Acquisition. The Growth of Grammar. Cambridge, Mass.: The MIT Press. Segona edició.

Levi, Yonata & Jeannette Schaeffer (eds.) (2002) Language Competence Across Populations. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

De Villiers, Jill, & Tom Roeper (eds.) (2011)Handbook of Generative Approaches to Language Acquisition. Berlín: Springer.


Programari

Child Language Data Exchange System http://childes.psy.cmu.edu