Logo UAB
2023/2024

Pràctiques en empreses

Codi: 100109 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500149 Matemàtiques OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
María Dolores Herbera Espinal
Correu electrònic:
dolors.herbera@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Isabel Serra Mochales

Prerequisits

Per poder matricular-se a l'assignatura, l'estudiant ha d'haver superat un mínim de 180 ECTS.

És aconsellable haver superat   200 ECTS

L'alumne ha de tenir un un tutor/a acadèmic/a, que serà un dels professors/es de l'assignatura.

Nota: La matrícula es formalitza un cop signat el conveni entre la UAB i l'entitat que acull l'estudiant (i això pot ser en qualsevol moment del curs), així els primers passos per fer l'assignatura es fan abans d'estar matriculat. Pels alumnes no matriculats, hi haurà informació actualitzada a l'Espai de Coordinació del Campus Virtual.


Objectius

L'assignatura té com a objectiu prioritari apropar l'estudiant a la realitat laboral i facilitar la inserció laboral en una feina relacionada amb els estudis que ha fet al grau.


Cursant aquesta assignatura l'estudiant podrà contrastar els coneixements teòrico-pràctics adquirits en els
estudis de Grau amb les necessitats de la vida professional. També tindrà l'oportunitat de treballar en equips
interdisciplinaris. D'aquesta manera té l'oportunitat de validar l'orientació professional que es vol agafar una vegada acabat el grau.  

L'assignatura ajuda a valorar la necessitar d'obtenir més preparació per a l'orientació professional que es vulgui agafa. Cal fer un Màster? Per què?...

 

Per fer  l'assignatura de pràctiques és molt important que mireu la documentació que hi ha a l'apartat de Pràctiques en Empresa de l'Espai de comunicació del Campus Virtual. 

 


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 • Davant de situacions reals amb un nivell mig de complexitat, demanar i analitzar dades i informació rellevants, proposar i validar models utilitzant eines matemàtiques adequades per a, finalment, obtenir conclusions
 • Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Distingir, davant d'un problema o situació, el que és substancial del qual és purament ocasional o circumstancial.
 • Formular hipòtesis i imaginar estratègies per confirmar-les o refutar-les.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres per experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes
 • Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 4. Contrastar els coneixements teòric-pràctics adquirits.
 5. Conèixer la vida professional.
 6. Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar situacions on cal un canvi o millora.
 9. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 10. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Realitzar treballs que posin a prova la capacitat crítica i reflexiva i fomentar la presa de decisions.
 12. Treballar en equip.
 13. Treballar en equips interdisciplinaris.
 14. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.

Continguts

En general, les etapes i activitats a realitzar per l'estudiant el llarg del període de pràctiques:

1) Entrevista amb el/la tutor/ acadèmic/a. Confecció del CV ............. 12 hores
2) Planificació: cerca, entrevistes, organització,............................... 10 hores
3) Estada a l'entiat de pràctiques ................................................................. 250 hores
4) Preparació de la memòria ..........................................,............. 30 hores
5) Preparació de l'exposició pública de la feina realitzada ................ 6 hores
6) Presentació pública i assistència a la presentació dels companys..... 2 hores
Metodologia

Aquesta assignatura té característiques una mica excepcional, ja que us matriculeu al llarg del curs, quan ja esteu a punt de signar el vostre conveni de pràctiques i no amb les altres assignatures.  Llavors els primers passos de l'assignatura els haureu de fer sense estar matriculats.

 

 És molt important que accediu  a l'apartat dedicat a les Pràctiques en Empresa de l'Espai de Coordinació del Grau. Entre la documentació que hi trobareu hi ha el:

 

 • document de protocol on hi trobareu la informació detallada  i actualitzada de l'assignatura  
 • documentació addicional que fa falta per fer l'assignatura (document de pre-conveni, fulla d'avaluació del tutor de pràctiques...)
 • ofertes de pràctiques

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Entrevista i planificació 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Estada a l'entitat de pràctiques 250 10
Tipus: Autònomes      
Preparació de l'exposició pública de la feina realitzada 6 0,24
Preparació de la memòria 30 1,2
Presentació pública i assistència a la presentació dels companys 1 0,04

Avaluació

Els passos per poder realitzar l'avaluació de l'assignatura són els següents:

 

 1. En acabar les pràctiques,  cal demanar a l'entitat col·laboradora que  faci l'informe d'acreditació-avaluació de les pràctiques realitzades. Trobareu el model que cal usar a l'aula moodle de l'assignatura al Campus Virtual. 
 2. Redactar la memòria  de pràctiques
 3. Lliurar la memòria a l'entitat col·laboradora per a que hi doni el vistiplau (e.g. confidencialitat de les dades i processos)
 4. Preparar  i realitzar la presentació oral de la memòria (10-15 minuts)

 

Al llarg del curs s'organitzaran diverses sessions de presentacions de memòries de pràctiques. Al Campus Virtual de l'Assignatura posem el calendari d'aquestes presentacions. L'estudiant pot triar la sessió que vulgui per per fer la presentació. L'assignatura té dues convocatòries: una al juliol i una altra al setembre.

 

 

Per a ser avaluat/da positivament són indispensables dues condicions:


(a) Que l'informe del/de la tutor/a sigui positiu.
(b) Assolir una avaluació positiva de la memòria.


L'estudiant serà considerat/da com a "No Presentat" en cas que el/la tutor/a de l'Empresa no certifiqui que ha
realitzat efectivament la feina, o bé en cas que no presenti la Memòria de Pràctiques o no es presenti a la
defensa oral de la memòria.


Per les seves característiques, aquesta assignatura no té l'opció d'avaluacio única

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del Tutor de l'Entitat on es fan les pràctiques 60% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Exposició Pública 10% 0,25 0,01 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14
Memòria de les pràctiques 20% 0,25 0,01 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14

Bibliografia

Tota la Bibliografia que s'ha donat al llarg dels estudis de Grau de Matemàtiques.
Manuals dels diferents llenguatges de programació ( és possible que la mateixa empresa els hi proporcioni) .

La bibliografia pot anar variant segons el tipus de feina i, molt probablement, l'empresa la proporcioni. Va bé tenir a ma la bibliografia que s'ha usat  al llarg dels estudis de Grau de Matemàtiques.

 


Programari

L'assignatura no té cap programari específic, però és gairebé segur que on feu les pràctiques haureu de programar.

Per omplir els impresos haureu de fer servir Word o Libre Office, i per fer la memòria Latex o Word. Per la presentació és recomanable preparar una presentació Beamer o Powerpoint, per exemple.