Logo UAB
2023/2024

Temes de Ciència Actual

Codi: 100092 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500097 Física FB 1 A
2500149 Matemàtiques FB 1 A
2500250 Biologia OT 4 A
2500502 Microbiologia OT 4 A
2500890 Genètica OT 4 A
2501915 Ciències Ambientals OT 4 A
2501922 Nanociència i Nanotecnologia OT 4 A
2503740 Matemàtica Computacional i Analítica de Dades OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Muñoz Tapia
Correu electrònic:
ramon.munoz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ramon Muñoz Tapia
Simone Baroni

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit.

Es recomana, però, una certa familiaritat amb l'entorn informàtic donat que moltes de les activitats es faran virtualment via l’aula Moodle i el campus virtual: Programes de tractament de textos matemàtics, creació de gràfics, generació de documents en PDF etc.


Objectius

Aquesta assignatura s’imparteix simultàniament com a assignatura de primer curs (obligatòria) en els graus de Matemàtiques, Física i com assignatura de quart curs (optativa) en els graus de Química, Ciències Ambientals, Nanociència i Nantecnologia, Matemàtiques de dades  (de la facultat de Ciències) i en els graus de Biologia, Microbiologia i Genètica (de la facultat de Biociències) .

Els objectius formatius són els mateixos, però hi haurà aspectes de l’assignatura (tipologia dels treballs, avaluacions...) que podran ser diferents segons el curs (primer o quart) i grau de l’estudiant.

Objectius formatius:

 • Ampliar la visió i l’interès de l’alumne cap a diferents camps de la ciència, més enllà de l'especialitat que estiguin cursant.
 • Adquirir una visió interdisciplinària de la ciència.
 • Analitzar i reflexionar sobre les relacions entre ciència, gènere, cultura i societat.
 • Proporcionar a l’alumne claus per al coneixement i la comprensió bàsica de temes de frontera en la ciència actual, presentats amb caràcter divulgatiu.
 • Adquirir competències transversals.
 • Aprendre a redactar un treball científic que acompleixi amb estàndards de qualitat formal i saber-lo exposar en públic.
 • Reflexionar sobre la naturalesa de la ciència.
 • Conscienciar sobre la perspectiva de gènere en la ciència i en la societat.

Competències

  Física
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi que permeti adquirir coneixements i habilitats en camps diferents al de la física i aplicar a aquests camps les competències pròpies del grau de Física, aportant propostes innovadores i competitives
 • Raonar críticament, tenir capacitat analítica, fer servir correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics
  Matemàtiques
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 • Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 • Reconèixer la presència de les Matemàtiques en altres disciplines
 • Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació
  Biologia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Tenir capacitat d'organització i planificació
  Microbiologia
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Compromís ètic.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn social.
 • Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.
 • Identificar i resoldre problemes.
 • Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
 • Saber comunicar oralment i per escrit.
 • Ser sensible a temes mediambientals, sanitaris i socials.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi, d'organització i planificació i de presa de decisions.
  Genètica
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Assumir un compromís ètic
 • Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
 • Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Prendre decisions.
 • Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 • Raonar críticament.
 • Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
 • Tenir capacitat d'organització i planificació.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les llengües pròpies i en anglès.
  Ciències Ambientals
 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Integrar els aspectes físics, tecnològics i socials que caracteritzen la problemàtica ambiental.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
  Nanociència i Nanotecnologia
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Comunicar-se amb claredat en anglès.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Liderar i coordinar grups de treball.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Raonar de forma crítica.
 • Reconèixer els termes relatius als àmbits de la física, la química, la biologia, la nanociència i la nanotecnologia en llengua anglesa i fer servir l'anglès de manera eficaç per escrit i oralment en l'àmbit laboral.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
  Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com d'altres.
 • Avaluar de manera crítica i amb criteris qualitat el treball realitzat.
 • Demostrar una elevada capacitat d'abstracció i de traducció de fenòmens i comportaments a formulacions matemàtiques.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Adquirir claus per al coneixement i comprensió bàsica de temes de frontera en la ciència actual, presentats amb caràcter divulgatiu.
 3. Adquirir claus per al coneixement i la comprensió bàsica de temes de frontera en la ciència actual, presentats amb caràcter divulgatiu.
 4. Ampliar la visió i l'interès de l'alumne cap a diferents camps de la ciència, estimulant una perspectiva interdisciplinària.
 5. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 6. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com d'altres.
 7. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 8. Aprendre de manera autònoma.
 9. Aprendre i aplicar els coneixements adquirits a la pràctica i a la resolució de problemes.
 10. Assumir un compromís ètic
 11. Avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball desenvolupat.
 12. Compromís ètic.
 13. Comunicar-se amb claredat en anglès.
 14. Conèixer els principals debats del pensament científic actual, especialment pel que fa al medi ambient.
 15. Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 16. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 17. Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 18. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 19. Demostrar sensibilitat en temes mediambientals, sanitaris i socials.
 20. Demostrar una visió i un interès amplis en diferents camps de la ciència amb una perspectiva interdisciplinària.
 21. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn social.
 22. Desenvolupar l'aprenentatge autònom.
 23. Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.
 24. Desenvolupar la creativitat.
 25. Exposar informes breus sobre la matèria en anglès.
 26. Fer consultes bibliogràfiques sobre temes científics, contrastant la fiabilitat de les fonts.
 27. Fer informes sobre temes científics d'altres especialitats amb objectivitat i originalitat.
 28. Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 29. Identificar els principals debats del pensament científic actual.
 30. Identificar els principals tòpics de la ciència actual.
 31. Identificar i resoldre problemes.
 32. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 33. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 34. Liderar i coordinar grups de treball.
 35. Mantenir un compromís ètic.
 36. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 37. Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 38. Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
 39. Prendre decisions.
 40. Prendre la iniciativa i mostrar esperit emprenedor.
 41. Presentar, debatre i transmetre oralment o per escrit les opinions sobre temes científics.
 42. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 43. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 44. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 45. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 46. Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.
 47. Raonar críticament.
 48. Raonar de forma crítica.
 49. Redactar informes sobre la matèria en anglès.
 50. Resoldre problemes i prendre decisions.
 51. Saber comunicar amb eficàcia, oralment i per escrit.
 52. Saber comunicar oralment i per escrit.
 53. Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.
 54. Ser sensible a temes mediambientals, sanitaris i socials.
 55. Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi, d'organització i planificació i de presa de decisions.
 56. Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 57. Tenir capacitat d'organització i planificació.
 58. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 59. Treballar amb autonomia.
 60. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 61. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 62. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.
 63. Utilitzar eficaçment la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació.
 64. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica o recursos informàtics o d'Internet en l'àmbit d'estudi, en les llengües pròpies i en anglès.

Continguts

L’assignatura s’estructura entorn d’una sèrie de conferències impartides per reconeguts especialistes en les diferents matèries.

Els temes de les conferències són

 • Curie i Einstein: ciència i societat
 • Genomica i canvi climàtic
 • Models matemàtics per la COVID
 • Planetes habitables més enllà del Sistema Solar
 • Blockchain i criptomonedes
 • Jocs paradoxals
 • Ciència i gènere
 • Àtoms ultrafreds
 • Molècules que curen
 • Epigenètica
 • Nanotecnologia per biosensors

Metodologia

Activitats d'aprenentatge presencials

Conferències (classes magistrals). Normalment s'imparteixen a la Sala d’Actes de la facultat per part d'un especialista convidat. L’assistència a les conferències és obligatòria pels alumnes presencials (Física i Matemàtiques) excepte en el casos justificats de seguiment no presencial de l’assignatura que es detallen en l’apartat sobre l’avaluació. En aquest darrer cas, donat que les conferències seran enregistrades en vídeo, s’hauran de visionar des del Moodle de l'assignatura. Els materials de la conferència (fitxers PowerPoint, enllaços...) també es dipositaran al Moodle on podran ser consultats per tots els alumnes. Pels alumnes no-presencials l'assistència a les xerrades és opcional.

Seminaris (sessions complementàries de discussió i preparació dels treballs). 

Seran sessions obertes de discussió i/o debat que es faran la setmana següent a la conferència. El professor hi presentarà, també, la bibliografia i les propostes de temes per la confecció del treball final. L’assistència als seminaris és molt recomanable, donat que facilitarà la confecció del portafolis de l’estudiant, i, en tot cas, serà obligatòria l’assistència, com a mínim, a la sessió sobre la qual l’alumne haurà escollit de ferel treball final. Excepcionalment, els alumnes no presencials que els sigui impossible d’assistir-hi podran concertar una entrevista personal amb els professors per preparar el treball final en horari a convenir. Aquestes sessions també prodranser enregistrades i disponibles al campus virtual.

Activitats d'aprenentatge supervisades

Elaboració d'un portafolis. Al llarg del curs l'alumne haurà de lliurar periòdicament per l’aula Moodle de l'assignatura una sèrie d’activitats i/o exercicis i problemes sobre els temes tractats en les conferències. Aquests lliuraments (obligatoris en tots els casos) constituiran el portafolis de l’estudiant, recull de les evidències de l'aprenentatge de l'alumne. Aquestes tasques podran ser diferents pels alumnes de primer i de quart curs, adaptant-se al seu nivell de coneixements.

Treball final. L'alumne haurà d'elaborar un treball final, confeccionat obligatòriament en grup (de 3 o 4 persones), sobre un dels temes proposats en les sessions de seminaris de les conferències. El treball serà supervisat pel conferenciant i els professors de l'assignatura. En el cas dels alumnes de quart curs, el treball no es podrà realitzar sobre els temes directament relacionats amb el grau que l’alumne estigui cursant, i haurà d’estar redactat i presentat en anglès. Tots els treballs s’exposaran públicament davant d’un tribunal.  Per estudiants a l'estranger es considerarà la posibilitat de fer la  presentació per videoconferència. Aquest curs tots els treballs es presentaran al final de les conferències durant els dimecres del mes de maig. Els horaris de presentació  intentaran acomodar les  preferències dels alumnes, però donada la complexitat organitzativa, la proposta de l'equip de l'assignatura prevaldrá sobre altres consideracions. Les dates de presentacions es fan públiques principidecurs tenint encompte que no coincideixin amb periodes d'examen, és per tant, responsabilitat dels alumnes assegurar que es podrà fer la presentació en aquest periode o en cas contrari, avisar a l'equip amb prou antelació. A l'inici del curs hi haurà una sessió on es donaran indicacions de com cal preparar el treball. També estarà disponible una breu guia pràctica al Campus Virtual.

Activitats d'aprenentatge autònomes

L'alumne haurà de consultar bibliografia (llibres, revistes científiques) i fer recerques d'informació via internet per tal de poder fer les tasques que se li demanaran en el portafolis de l’estudiant i el treball final. Hi haurà un horari per a les tutories enel qual els estudiants podran contactar amb els professors assistents de l’assignatura per resoldre dubtes i fer un seguiment de la confecció del portafolis i del treball final. Els assistents també rebran orientacions sobre recursos TIC cara a la redacció de textos científics.

Perspectiva de gènere

La distribució del gènere dels/les conferenciants s'intenta que sigui equilibrada. Les ponents de gènere femení són més del 45% del total de ponents. Hi ha dues conferències que adrecen directament aspectes de gènere en la ciència i en la societat.

Altres

Es reservaran 15 minuts d'una sessió per a que els estudiants puguin omplir les enquestes institucionals de la UAB.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferències 24 0,96 2, 4, 7, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 40
Seminaris 24 0,96 2, 15, 18, 21, 28, 31, 36, 37, 38, 41, 51, 56, 57, 62, 64
Treball final 40 1,6 1, 8, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 28, 34, 39, 40, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Tipus: Supervisades      
Portafolis 12 0,48 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 50 2 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64

Avaluació

Donat que al voltant de les conferències giren totes les activitats formatives i d’avaluació de l’assignatura, l’assistència a les conferencies és en general obligatòria i es controla al llarg del curs. En funció de l'agenda dels ponents alguna (molt excepcionalment) xerrada podrà ser en format en-línia

L'horari de l’assignatura està ajustat per a que hi puguin assistir –sense incompatibilitats– els alumnes de primer curs dels graus de física, matemàtiques (pels quals l’assignatura és obligatòria). Els alumnes de quart curs (pels quals l’assignatura és optativa) i tots els alumnes en segona o superior matrícula que documentin a principi de curs la seva incompatibilitat horària per poder assistir a les conferències, seran considerats com alumnes no presencials i tindran uns mecanismes d’avaluació diferenciats.

Hi ha tres tipologies d’activitats d’avaluació:

A) Proves objectives curtes individuals (20% de la nota final). Són proves tipus test que es realitzaran de forma  telemàtica després de cada conferència. Aquestes proves valoraran el grau d’atenció i comprensió de la matèria. L'assistència a les conferències, dóna accès a la realtizació d'aquestes proves. La no realització de tres o més  tests comportarà automàticament la qualificació de “no presentat”.

Els alumnes no presencials hauran de seguir les conferències via les gravacions i materials del Campus Virtual i realitzarels test específicsobre les mateixes per l’aula Moodle. Els alumnes hauran de seguir totes les conferències i respondre tots els tests. La no realització de  tres o més tests comportarà automàticament la qualificació de “no presentat” tant pels alumnes presencials com no presencials.

B) Portafolis de l’estudiant (35% de la nota final). L’estudiant haurà de portar actualitzat un portafolis virtual a l’aula Moodle, on s’hi recolliran els lliuraments dels exercicis i activitats obligatòries que li seran proposades al llarg del curs. També s’hi recollirà una selecció de materials que deixi constància de la seva implicació en les sessions de discussió de les conferències, on s’hi reflecteixin les seves opinions personals i recerques pròpies. Depenent del tipus d’exercici proposat, es valoraran competències transversals com ara el pensament crític, l’aprenentatge autònom, la capacitat d’anàlisi i síntesi, etc. i podran ser diferents per alumnes de primer i de quart curs, adaptant-se al seu nivell d’estudis.

C) Treball final (45% de la nota final) Cada estudiant haurà de participar en la confecció d’un treball final, elaborat obligatòriament en grups de entre tres i quatre estudiants, a escollir entre els que li seran proposats pels professors de les diferents sessions. Aquest treball s’haurà d’entregar per escrit (per via telemàtica) dins dels terminis marcats i haurà d’ajustar-se a les característiques formals i de contingut d’un treball científic, acomplint els criteris que s’exposaran a l’inici del curs en unasessió informativa específica. En el cas dels alumnes de quart curs, aquest treball haurà de ser redactat en anglès, amb l’estructura d’un article científic de recerca i no es podrà realitzar sobre els temes directament relacionats amb el grau que l’alumne estigui cursant. L'informe i la presentacó haurà de demostrar que el grup s'ha involucrat en el tema del treball i que ha profunditzat en el seu estudi. Treballs purament descriptius i amb continguts superficials seran poc valorats.

Es faran diverses sessions públiques de presentacions, en dates que seran anunciades en el calendari de sessions. En cada presentació hi intervindran obligatòriament tots els membres del grup. L’avaluació la farà un comitè de professors i es valorarà la capacitat de comunicació, la capacitat d’organització, etc. Es proposaran diversos horaris per tal de que tots els alumnes (presencials i no presencials) puguin fer la presentació, que és estrictament obligatòria. Per estudiants a l'estranger es considerarà l'opció de fer la presentació per videoconferència.

Aquest curs tots els treballs es presentaran al final de les conferències durant els dimecres del mes de maig.  Els horaris de presentació intentaran acomodar les preferències dels alumnes, però la proposta de l'equip de l'assignatura prevaldrà sobre altres consideracions, tal com s'explica a l'apartat de metodologia. En qualsevol cas, és responsabilitat dels/les alumnes assegurar que es podrà fer la presentació en aquest període o, en cas contrari, avisar l'equip de l'assignatura amb suficient antelació. Tots els alumnes hauran de lliurar el treball  abans del periode de presentacions  (finals d'abril) en data que s'anunciarà degudament a principi de curs.

La qualificació del treball final tindrà en compte tant el text lliurat com la presentació i la nota no podrà ser inferior a 4 per a poder superar el curs.

Avaluació única:

Alumnes amb presencialitat obligatòria que es vulguin acollir a l'avaluació única poden demanar ser considerats no presencials. Així , totes activitats es poden fer remotament i ja estan programades amb  flexibiltiat horària suficient. La presentació del treball final, però es obligatòria en els termes que s'indiquen a l'apartat C). Per l'alumnat que ja es onsidera no presencial per defecte, l'assignatura incorpora l'avaluació única de forma natural. En casos molt excepcionals d'alguna incompatibilitat molt severa,  l'equip de l'assignatura podrà considrear l'adaptació de la programació d'activitats remotes.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Portafolis 0,35 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64
Proves objectives individuals 0,2 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64
Treball final 0,45 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Bibliografia

La bibliografia de cada tema concret es donarà a la sessió complementaria o al seminari de la conferència corresponent.

Les transparències de les conferencies es disposaran al campus Virtual.

Per la redacció d'articles científics veure (per exemple):Cargill, Margaret and O'Connior, Patrick. Writing scientific research articles: strategy ans steps. Wiley- Blackwell, 2009


Programari

Per l'elaboració de la memòria del treball final en alguns dels temes del curs és convenient l'ús del processador LaTeX.

Alguns treballs finals poden necessitar un programari específic que serà posat a disposició de l'alumnat per part  del conferenciant o el seu equip.