Logo UAB
2023/2024

Idioma modern I (Italià)

Codi: 100039 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 1
2500239 Història de l'Art OT 4 1
2500240 Musicologia OT 3 1
2500240 Musicologia OT 4 1
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 1
2500246 Filosofia OT 4 1
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 1
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 1
2500501 Història OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 1
2502758 Humanitats OT 4 1
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 1
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504378 Filologia i Cultura Franceses OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eduard Vilella Morato
Correu electrònic:
eduard.vilella@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Eduard Vilella Morato
Nicola Di Nino

Prerequisits

Curs d'iniciació instrumental a la llengua italiana. No hi ha requisits. No dirigit  a estudiants de llengua materna italià o amb coneixements superiors d'italià.


Objectius

L'assignatura Idioma modern I (italià) forma part de la formació complementària de tercer curs de grau. En aquesta assignatura es pretén familiaritzar l'estudiant amb els aspectes essencials de la llengua italiana actual, de manera que a la fi del curs l'alumne hagi adquirit una competència elemental de la llengua (orientativament, proper a un nivell A1), tant en els seus aspectes comunicatius com en el domini dels aspectes morfològics, fonètics, lèxics i gramaticals pertinents.


Competències

  Història de l'Art
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Arqueologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Ciències de l'Antiguitat
 • Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filologia i Cultura Franceses
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
 3. Expressar-se a la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 5. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 7. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 8. Participar en els debats orals a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 9. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 10. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.

Continguts

1. Introducció. Familiarització amb la llengua i la cultura italianes. El sistema fonètic, l'alfabet. Comunicació a l'aula

2. Presentacions. Presentar/ presentar-se. Registre formal / informal. Demanar/fornir informacions generals. Adjectius

d'origen, el present d'indicatiu regular i irregular.

3. Descripcions. Lèxic i estructures pragmàtiques relatives a les descripcions d'espais. Interaccions comunicatives

quotidianes en societat (institucions públiques, comerç, restauració, horaris). Numerals, c'è / ci sono, presents, articles, preposicions.

4. La vida quotidiana. Descriure i les activitats habituals i la seva freqüència. Dialogar-ne. El treball. Desenvolupament de situacions relatives al món laboral. Lèxic i estructures pragmàtiques. Presents irregulars, articles, preposicions, adverbis.

5. Descripció de llocs, itineraris, indicacions. Donar i demanar informacions espacials. Diàlegs, lèxic i estructures pragmàtiques. La família. Descriure i parlar de les pròpies famílies. Construccions amb possessiu. Panoràmica sobre presents, possessius i articles. Adverbis

6. En passat. Lèxic i estructures pragmàtiques relacionades amb la descripció de successos passats: el passat perfet i imperfet: l'ús, els auxiliars, la concordança, particularitats.

7. Expressió i comprensió oral. Fonètica bàsica de l'italià.

 


Metodologia

L'assignatura de Idioma Modern I (italià) és de caire instrumental i essencialment pràctic. L'èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l'alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l'aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

- Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

- Pràctica d'expressió escrita i oral en llengua italiana

- Anàlisi de fenòmens gramaticals

- Lectura comprensiva de textos

- Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals

- Realització d'activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions, recerca

d'informacions a Internet…

- Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

- proves de gramàtica, d'expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació: exàmens parcial i final 10 0,4 1, 4, 6
Classes amb participació activa 35 1,4
Tutories 10 0,4
Tipus: Supervisades      
Practica oral, situacions comunicatives simulades, redacció, debats… 25 1
Tipus: Autònomes      
Exercicis gramaticals, qüestionaris, redacció de textos relacionats amb les unitats, estudi del manual 50 2

Avaluació

-Avaluació continuada (= 100% de la nota final):

a) Participació activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral (= 15%).

b) Prova parcial 1 (= 30%).

c) Prova parcial 2 (= 30%).

d)Prova comprensió escrita (=10 %).

e) Examen oral (=15%),

 

 

 

-S'avaluaran totes les destreses en llengua italiana: gramàtica, comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.

-Per tenir dret a l'avaluació (o en el seu cas la recuperació), l'alumnat ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

-Només tenen dret a la recuperació (total o parcial, segons calgui) els/les alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5.

-L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable en el cas que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

-La participació i les tasques relacionades amb l'activitat docent a classe queden excloses de la recuperació.

-En la participació es tindrà també en compte el seguiment actiu a classe de les tasques amb el manual, els exercicis proposats pel professor al Campus Virtual i els que s’indiquen al quadern d’exercicis en línia. En el mateix sentit, si es dona la circumstància, es tindrà en compte l'assistència a activitats culturals que puguin eventualment ser proposades pel professor.

-La recuperació consistirà en una prova de síntesi de la part recuperable (prova 1, prova 2, comprensió escrita).

-En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

-Serà necessari aprovar cada una de les parts recuperables per poder tenir dret a la mitjana global.

-La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d'avaluació recau exclusivament en l'estudiant.

-En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació i no serà recuperable, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

-En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen oral 15 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5
Participació activa a classe, activitats de comprensió i expressió escrita i oral 15 % 10 0,4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova de comprensió escrita 10 % 3 0,12 1, 4, 5, 6
Test 1 30% 3 0,12 1, 4, 5, 6
Test 2 30% 3 0,12 1, 4, 5, 6

Bibliografia

Manual:

T. Marin, P. Diadori, Via del Corso. A1, Roma, Edilingua, 2017

A l'inici del curs el docent indicarà i posarà a disposició dels alumnes els materials per les classes.

Al llarg del curs el docent indicarà textos de lectura obligatoris.

Com a complement es poden consultar gramàtiques com la de Nocchi i la de Carrera Díaz, escrita en castellà i dirigida a un públic espanyol (amb atenció a la comparació de llengües i fenòmens contrastius etc.). Tres bons diccionaris bilingües són el d'Arqués (per al català) i els de Arqués-Padoan i Calvo-Giordano (per al castellà).


- R. Arqués, Diccionari català-italià italià-català. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1992 i 2002.

- R. Arqués/ A. Padoan, Grande Dizionario di Spagnolo-Italiano / Italiano-spagnolo, 2 ed, aggionata, Zanichelli, Bologna, 2020.

- R. Arqués - A. Padoan, Ágil. Dizionario italiano-spagnolo. Bologna, Zanichelli, 2014

- C. Calvo Rigual; A. Giordano, Diccionario italiano italiano-español, español-italiano, Barcelona Herder 2001.

- M. Carrera Díaz,Manual de gramática italiana , Barcelona, Ariel, 1991.

- S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma, 2012.

- N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana. Minor, Bologna, Zanichelli, 2010.

 

 

Programari

No hi ha indicacions particulars al respecte, a part les habituals aplicacions d'ofimàtica, correu electrònic,  navegador (actualitzat), MS Teams per a eventuals sessions online, etc.