Logo UAB
2023/2024

Història Medieval

Codi: 100014 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 2
2500240 Musicologia OT 4 2
2500241 Arqueologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jesus Brufal Sucarrat
Correu electrònic:
jesus.brufal@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jesus Brufal Sucarrat

Prerequisits

Cap prerequisit.


Objectius

L’assignatura fa un recorregut generalista sobre les diverses etapes i els principals processos i esdeveniments que van tenir lloc durant l’Edat Mitjana, entre els segles V-XV a través de diversos enfocs temàtics de la ciència històrica (social, polític, econòmic, ideològic, cultural) i mitjançant activitat de caràcter teòric i pràctic.

L’objectiu principal de l’assignatura és proporcionar als alumnes els recursos adequats per adquirir el coneixement bàsic sobre el marc històric de l’Edat Mitjana que li servirà per fonamentar l’aprenentatge de moltes de les assignatures posteriors del grau.


Competències

  Musicologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Arqueologia
 • Contextualitzar i analitzar processos històrics.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 2. Contextualitzar i analitzar processos històrics.
 3. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 4. Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
 5. Dominar la història universal de l'edat mitjana.
 6. Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
 7. Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Interpretar i analitzar les fonts documentals.
 10. Interpretar la pluralitat i l'heterogeneïtat del desenvolupament cultural de la humanitat.
 11. Interpretar les fonts materials i el registre arqueològic.
 12. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 13. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 14. Treballar en equip respectant les diverses opinions.
 15. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

Tema 1. Què és l’edat mitjana i quina percepció en tenim des de l’actualitat?

Tema 2. Les migracions germàniques i la fi de l’Imperi d’Occident.

Tema 3. L’imperi romà d’orient i la Pèrsia Sassànida.

Tema 4. L’expansió del cristianisme i les primeres heretgies.

Tema 5. El naixement, expansió i consolidació de l’Islam.

Tema 6. El naixement del Bizanci hel·lenitzat.

Tema 7. Auge i caiguda de l’Imperi Carolingi.

Tema 8. L’Europa de l’any 1000.

Tema 9. Societat i producció a l’Europa Occidental (segles VII-XII).

Tema 10. L’església dels segles VIII-XII.

Tema 11. Europa en el segle XIII.

Tema 12. L’economia europea baix medieval.

Tema 13. La societat en la baixa edat mitjana.

Tema 14. L’església, l’espiritualitat i la cultura a occident (segles XIII-XIV).

Tema 15. Els regnes europeus en el segle XV.

Tema 16. Pensament i cultura a finals de l’edat mitjana.


Metodologia

-Classes teòriques dirigides pel professor /a.

-Sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professor/a.

-Pràctiques vinculades a sortides organitzades.

-Lectura comprensiva de textos i interpretació de cartografies, gràfics, taules i documents arqueològics.

-Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

-Estudi individual

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques dirigides pel professor /a 35 1,4 2, 6, 7, 10
Sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professor/a. 15 0,6 4, 7, 15
Tipus: Supervisades      
Lectura comprensiva de textos i interpretació de cartografies, gràfics, taules i documents arqueològics 20 0,8 1, 6, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 25 1 4, 6, 7
Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics 30 1,2 5, 6

Avaluació

L'avaluació continuada es conforma a partir de les següents proves i percentatges:

- Dos exàmens escrits reflexius (30% de la nota cadascún).

- Un Treball escrit sobre la localització, identificació i anàlisi d'un biaix interpretatiu de l'Edat Mitjana (30% de la nota).

- Un Exercici oral reflexiu sobre què has après en Història Medieval (10% de la nota).

Informacions rellevants:

- Es reavaluaran les activitats d'avaluació lliurades en els terminis establerts pel professor/a de l'assignatura; en cap cas es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el període de reavaluació. La reavaluació consistirà en una prova escrita a partir de tot el programa. La nota de reavaluació serà un aprovat.

- Es considerarà com alumne "no avaluable" aquell que no ha lliurat un mínim del 50% de les evidències avaluables de l'assignatura.

- En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un exercici d'avaluació, aquest es qualificarà amb un 0, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En el cas de produir-se diverses irregularitats en altres exercicis la qualificació final de l'assignatura serà 0.

- L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

- En cas que les proves no es puguin fer presencialment d'adaptarà el seu format (mantenint la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través fòrums wiki i / o discussions d'exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius al seu abast.

 

L'avaluació única es conforma a partir de les següents proves i percentatges:

- Un examen oral (30% de la nota).

- Una ressenya d'un llibre a elegir (35% de la nota).

- La realització d'un projecte (35€ de la nota).

Informacions rellevants:

- L'alumne que hagi presentat les tres avaluacions però no les hagi superades tindrà dret a la reavaluació que consistirà en una prova única i teòrica. 

- Es considerarà com alumne "no avaluable" aquell que no ha presentat les avaluacions en la data indicada pel professor.

- S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

- En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un exercici d'avaluació, aquest es qualificarà amb un 0, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En el cas de produir-se diverses irregularitats en altres exercicis la qualificació final de l'assignatura serà 0.

- L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

- En cas que les proves no es puguin fer presencialment d'adaptarà el seu format (mantenint la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través fòrums wiki i / o discussions d'exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius al seu abast.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 3 0,12 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12
Examen 30% 3 0,12 1, 2, 5, 6, 7, 10
Treball escrit 30% 17 0,68 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15
Treball oral 10 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15

Bibliografia

Manuals de consulta

García de Cortázar, J. A.; Sesma, J. A.: Historia de la Edad Media, una síntesis

interpretativa. Alianza Universidad, 1997.

 

Salrach, J.M., Entre Roma i el Renaixement. Història i textos de l’Occident Medieval, Eumo, Vic, 2002.

 

Contamine, Bompaire i altres. La economía medieval. Akal. Madrid, 2000.

 

Baschet, J. La civilisation féodale. De l’an mil à la colonisation de l’Amérique. Aubier,Ed. Flammarion, París 2004. Traducció: La civilización feudal: Europa del año mil a la colonización de América. Fondo de Cultura Econòmica, USA 2010.

 

Wickham, Chris. Europa en la Edad Media. Una nueva interpretación. Ed. Crítica, Barcelona, 2017.

 

Donado Vara, J. - Echevarría Arsuaga, A. Historia Medieval I (siglos V-XII), UNED, Madrid, 2014.

 

Donado Vara, J. - Echevarría Arsuaga, A. - Baquero Goñi, C. Historia Medieval II (siglos XIII-XV), UNED, Madrid, 2014.

 

Obres generals (per períodes i temes)

Devroey, J-P. Économie rurale et société dans l’europe franque (VIe-Ixe siècles). Ed. Belin, Paris, 2003.

 

Faci, J. Introducción al mundo Bizantino. Ed. Síntesis, 1996.Bresh, H.; Guichard, P.; Mantran R.: Europa y el Islam en la Edad Media. Ed. Crítica,

Barcelona, 2001.

 

Wickham, C: Una historia nueva de la alta Edad Media. Crítica, Barcelona, 2009.

 

Toubert; P: Europa en su primer crecimiento. De Carlomagano al año mil.

Publicacions dela Universitat de València, 2006.

 

Bartlett, R.: La formación de Europa. Conquista, civilización y cambio cultural,

950-1350. Publicacions Universitat de València, 2003.

 

T. Bisson: La crisis del siglo XII. Ed. Crítica, 2010.

 

G. Bois: La gran depresión medieval: siglos XIV-XV: el precedente de una crisis

sistémica. Publicacions de la Universitat de València, 2001.

 

P. Contamine: La guerra en la Edad Media. Ed. Labor, 1984

 

Bibliografia instrumental

Kinder-Hilgemann. Atlas Histórico Mundial, ed. Istmo, 2 vols.

 

Bonnassie, P. Vocabulario básico de la historia medieval, ed. Crítica.

 

Loyn, H. R. Diccionario Akal de Historia Medieval. Akal, Madrid, 1998.

 

MacKay-Ditchburn (eds). Atlas de Europa Medieval, ed. Cátedra.

 

Salrach, J.M., Entre Roma i el Renaixement. Història i textos de l’Occident Medieval, Eumo, Vic, 2002.

 

F. Maíllo: Vocabulario básico de la historia del Islam. Ed. Akal, 1987.

 


Programari

-