Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 44535 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313223 Història de la ciència: ciència, història i societat OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Tabernero Holgado
Correu electrònic:
carlos.tabernero@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

A més del català, també es fan servir el castellà i l'anglès.

Prerequisits

Haver cursat el modul M3 del master.

Objectius

- Adquirir experiència i cultura laboral en els ambits del patrimoni i la comunicacio cientifica.
- Aplicar el coneixement adquirit en el master a l'activitat professional en aquests ambits.
- Orientar-se respecte a la integracio en el mercat laboral.

Aquest modul de l'especialitat de Comunicacio preten satisfer la necessitat social i cultural d'expertes/s en Historia de
la ciencia, coneixedores/s de la importancia historica del patrimoni cientific i tecnologic, que siguin capacos de
gestionar-lo i difondre'l.

El modul es obligatori per a aquelles/s estudiants que han fet el modul M3, Cultura material,
patrimoni i comunicacio cientifica; d'aquesta manera, el modul es la consecucio de l'orientacio professionalitzadora.

El modul permet a les/els estudiants realitzar practiques relacionades amb la gestio, preservacio, conservacio, estudi i
comunicacio de la ciencia i el seu patrimoni.

Les/els estudiants hauran d'elaborar posteriorment un Treball de Fi de
Master (modul M9) que reculli la feina realitzada i discuteixi la seva relacio amb els objectius professionals i
academics del master, particularment amb els del modul M3 Cultura material, patrimoni i comunicacio cientifica.

El desenvolupament d'aquestes practiques es fonamenta en la signatura de convenis entre una de les universitats
coordinadores del master i diferents empreses i institucions relacionades amb el patrimoni i la comunicacio de la
ciencia.

Competències

 • Analitzar críticament els mecanismes de comunicació científica en els mitjans de comunicació de massa (aquesta competència l'adquiriran els estudiants que cursin l'especialitat Comunicació, Patrimoni i Història de la Ciència).
 • Dissenyar exposicions i elaborar un pla de comunicació (aquesta competència l'adquiriran els estudiants que cursin l'especialitat Comunicació, Patrimoni i Història de la Ciència).
 • Recollir i valorar de manera crítica informació per a la resolució de problemes, dacord amb els mètodes i les tècniques danàlisi pròpies de la disciplina.
 • Reconèixer, avaluar i catalogar el patrimoni cientificotècnic (aquesta competència l'adquiriran els estudiants que cursin l'especialitat Comunicació, Patrimoni i Història de la Ciència).
 • Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions amb propostes innovadores.
 • Treballar en equip, amb capacitat de lideratge i iniciativa, de manera interdisciplinària.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el coneixement del patrimoni al context comunicatiu.
 2. Aplicar els coneixements per a la identificació i linventari del patrimoni científic i tecnològic.
 3. Discernir quins mitjans de comunicació són útils per orientar i desenvolupar projectes de valorització patrimonial dirigits a la ciutadania.
 4. Interpretar el patrimoni científic i tècnic en un context històric precís i comunicar-ne la valoració.
 5. Projectar i desenvolupar les tècniques i lestil corresponent a la demanda professional dels productes culturals relacionats amb la ciència i la medicina i el seu patrimoni cientificotecnològic.
 6. Recollir i valorar de manera crítica informació per a la resolució de problemes, dacord amb els mètodes i les tècniques danàlisi pròpies de la disciplina.
 7. Reconèixer els espais de preservació i conservació de la cultura material de la ciència.
 8. Reconèixer les estratègies per a la recuperació dinformació i lús de catàlegs de cultura material de la ciència.
 9. Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions amb propostes innovadores.
 10. Treballar en equip, amb capacitat de lideratge i iniciativa, de manera interdisciplinària.
 11. Utilitzar els instruments per a la valorització del patrimoni científic i tecnològic.

Continguts

Aquest modul contempla sessions especifiques de programacio, orientacio, seguiment i cloenda que tindran lloc tant
en el primer com en el segon semestre.


Les sessions del primer semestre coincidiran amb sessions del modul M3 Cultura material, patrimoni i comunicacio cientifica.

Sessions d'orientació i organització de les pra ctiques, 1r semestre:
1. Presentacio del modul. Propostes de llocs de practiques. --- 2. Distribucio dels llocs de practiques.


Tutories de control i seguiment de les pra ctiques, 2n semestre:
3. Organitzacio general de les practiques.
4. Seguiment de les practiques. Consideracions sobre l'elaboracio de l'informe de practiques (projecte de Treball de fi
de master).
5. Sessio de sintesi, lliurament de la versio final del Projecte de Treball de Fi de Master i discussio dels treballs.

Metodologia

Les pràctiques es desenvoluparan durant un periode aproximat de nou setmanes del segon semestre (amb un màxim
de 225 hores totals, a raó, aproximadament, de 4 hores diàries o 20 hores setmanals), entre els mesos de febrer i
maig, tal i com es detalla més avall. Els alumnes tindran la categoria d'alumnes en pràctiques, sense cap relació
laboral amb l'empresa i sense remuneració.

Les pràctiques impliquen la incorporació de les/els estudiants en processos de generació, documentació, redacció,
producció, edició i/o distribució de contingut cientificotecnòlogic, i/o de gestió de patrimoni cientificotecnòlogic.
Moltes vegades, i depenent de les entitats i empreses col·laboradores, les pràctiques s'articulen mitjancant la
preparació i realització de projectes concrets executables en el periode de temps descrit, de manera que aquesta
col·laboració constitueixi una aportació veritable a aquests processos.


La persona o persones de l'entitat receptora a càrrec dels estudiants seran les/els tutores/s externes/s i supervisaran el
treball i l'aportació de les/els estudiants en les pràctiques, en col·laboració amb el coordinador del modul i
professores/s d'M3 (tutores/s internes/s).


En cas que les activitats i proves de l'assignatura no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format
(mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i
participació a classe es realitzarana través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de TEAMS, etc. El
professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu
abast.


Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Orientació i organització de les pràctiques 6 0,24 1, 3, 4, 5, 7, 8
Pràctiques 160,5 6,42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Sessions de control i seguiment de les pràctiques i preparació del projecte de TFM 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Aprenentatge i valoració crítica de patrimoni i processos comunicatius relacionats amb les pràctiques 14,75 0,59 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tutorització i seguiment de l'elaboració del projecte de TFM 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració del projecte de TFM 20,5 0,82 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'alumne redactara un informe sobre el desenvolupament de les pràctiques amb una extensió màxima
de 3.000 paraules (8 pàgines) inclosa bibliografia. L'informe sera equivalent a un projecte de Treball de fi de
màster (es donaran instruccions concretes en les sessions de seguiment). Incloura una breu descripció dels objectius
de les pràctiques, la metodologia que s'ha utilitzat i les activitats realitzades; pot incloure una discussió preliminar
sobre els resultats. L'alumne tambe farà una presentació oral del seu projecte de Treball de fi de màster.

L'informe serà avaluat pel/a tutor/a intern/a (50 %); la presentació oral, pel fet que està orientada a l'elaboració
del TFM, serà avaluada pels/les coordinadores/s dels mòduls M4 i M5 (25%); i la nota final del modul es
completarà amb informes de les pràctiques fets pels/les tutores/s externes/s en cada cas (25%).
L'alumnat obtindra la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades
tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

En cas que les activitats i proves de l'assignatura no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format
(mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures,
activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de
TEAMS, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans
alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració y presentació del projecte de TFM 50% 9,25 0,37 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Informe de pràctiques - tutors/es externs/es 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Presentació oral del projecte de TFM 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

La bibliografia inclou les lectures obligatories del modul M3:


Burke, Peter. Historia social del conocimiento, Paidos, 2002 (orig.2000)
Nieto-Galan, Agusti. Los publicos de la ciencia. Expertos y profanos a traves de la historia. Marcial Pons. Madrid
2011.
Thompson, John B. Los media y la modernidad: una teoria de los medios de comunicacion, Barcelona, Paidos, 1998,
2003, 2007 (orig. 1995).


A banda d'aquestes referencies bibliografiques, els/les estudiants disposen de lectures complementaries, no
obligatories, relacionades amb el desenvolupament de les pràctiques.

Programari

A més d'eines web i d'Office, com ara el campus virtual, el correu electrònic, Google docs, word, powerpoint i
excel, es faran servir eines com wetransfer, dropbox o el lector d'arxius audiovisuals VLC.