Logo UAB
2022/2023

Planejament Territorial de l'Aigua

Codi: 44475 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317520 Estudis Territorials i Planejament OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Saurí Pujol
Correu electrònic:
david.sauri@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Anglès llegit, parlat i escrit

Objectius

El mòdul pretén presentar als estudiants els debats actuals sobre la gestió dels recursos hídrics i energètics, destacant la dimensió territorial. Es pretén recopilar casos d'estudi a diferents escales en diferents àrees del món.

El curs prestarà especial atenció als models de gestió convencionals contrastats basats en tecnologies centralitzades, enfocaments experts i gestió "de baix a dalt", amb més recursos alternatius, tecnologies descentralitzades i processos participatius oberts a segments més grans de la societat. Tots dos models es comparan en termes de governança i relacions de poder. Un altre element molt important del curs serà l'anàlisi dels conflictes territorials que es produeixen en el funcionament d'aquests models de gestió.

A través de lectures de materials seleccionats, conferències i presentacions de classe i discussions, s'espera que els estudiants obtinguin un coneixement bàsic i robust en temes d'aigua i energia des de perspectives ambientals, socials i territorials.

Competències

 • Analitzar i interpretar les problemàtiques ambientals aplicant els coneixements d'economia ambiental i ecològica
 • Analitzar i interpretar les projeccions espacials i territorials dels desequilibris socials i econòmics en els processos de planificació territorial i planejament urbà.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Treballar en un context internacional i multidisciplinari que potenciï els valors d'equitat social i de gènere.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els desequilibris socials i econòmics dels diferents models de gestió de l'aigua en relació amb la planificació i el planejament urbà.
 2. Conèixer diferents models de gestió de l'aigua i de l'energia, en el planejament urbà.
 3. Conèixer i comprendre els principals conflictes territorials i socioambientals vinculats amb la gestió de l'aigua.
 4. Conèixer i comprendre noves formes de governança de l'aigua i de l'energia.
 5. Enfocar el treball territorial a partir de l'equitat social i de gènere.
 6. Identificar espacialment i territorialment els models de gestió de l'aigua en diferents situacions socioeconòmiques.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Continguts

Introducció: El nexe Aigua- Energia

Del cicle hidrològic al cicle hidrosocial

La gran escala: embassaments, transvassaments , plantes dessalinitzadores

L'escala petita: aigües grises i aigües pluvials

El proper recurs ?: Aigua Regenerada

Aigua i ciutats: els consums interns

Aigua virtual i la petjada hídrica

Aigua i desastres

Aigua: dret o mercaderia

Aigua i Turisme

Ecologia política de l'energia: alternatives energètiques toves i dures

Energia, planificació i gestió

Fonts energètiques primàries: enfocament geopolític

La governança multinivell i les polítiques d'escala

Energia, innovació social i desenvolupament local

L'energia com a necessitat social

Conflicte en usos del sòl

Polítiques energètiques a la Unió Europea

Metodologia

La metodologia docent inclou dos grans tipologies

a) Classes magistrals . En algunes sessions thi haurà un orador convidat.

b) Seminaris. Una breu introducció al tema específic impartit per l'instructor seguit de la presentació de lectures assignades per part dels estudiants i un grup de discussió dels principals punts debatuts en les lectures. S'espera que els alumnes llegeixin els materials assignats; preparin i orientin els debats i participin activament en aquests darrers.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 2, 7, 8
Lectures 20 0,8 1, 4, 6
Seminaris 50 2 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Lectures assignades 21 0,84 2, 3, 7, 8
Tutories 10 0,4 1
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1 2, 7, 8

Avaluació

2 treballs: Un al final de la part d'aigua i l'altre al final de la part d'energia

Presentacions a classe de les lectures assignades

Participació en els debats dels seminaris

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a classe 10% 0 0 3, 4, 6
Presentació oral 20% 6 0,24 1, 2, 3, 6, 7, 8
Treball I (Aigua) 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Treball II (Energia) 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

Al començament del curs es repartirà una llista amb la bibliografia a llegir obligatòriament

Bakker K. 2010 Privatizing Water. Governance Failure and the World's Urban Water Crisis. Ithaca, NY:

Cornell Univ. Press

Baumann DD, Boland JJ, Hanemann WM. 1998. Urban Water Demand Management and Planning. New

York: MacGraw Hill

Boelens, R., Perreault, T. and Vos, J. (eds) (2018). Water Justice. Cambridge: Cambride University Press.

Buzar S, Ogden PE, Hall R. 2005. Households matter: the quiet demography of urban

transformation.Progress in Human Geography 29(4):413-36

European Environment Agency. 2009. Water resources across Europe-confronting water scarcity and

drought. EEA Rep. No. 2/2009, EEA, Copenhagen

Fielding KS, Russell S, Spinks A, Mankad A. 2012. Determinants of household water conservation: the role

of demographic, infrastructure, behavior and psychosocial variables. Water Resources Research 48(10)

Gandy M 2014 The fabric of Space. Water, Modernity and the Urban Imagination. Cambridge MA: The MIT

Press

Inman D, Jeffrey P. 2006.A review of residential water conservation tool performance and influences on

implementation effectiveness. Urban Water Journal 3: 127-43.

Prud'homme A. 2011. The Ripple Effect: The Fate of Freshwater in the Twenty-First Century. New York:

Scribner

Renwick ME, Archibald SO. 1998. Demand side management policies for residential water use: Who bears

the conservation burden? Land Economics 74:343-59.

Sauri, D. 2013: Water Conservation: Theory and Evidence in Urban Areas of the Developed World Annual

Review of. Environment and Resources38:1-22.

Sedlak, D. 2014 Water 4.0. New Haven, Conn: Yale University Press

3

Sedlak, D. 2014 Water 4.0. New Haven, Conn: Yale University Press

Sultana, F. and Loftus, A (eds) 2012 The Right to Water. Politics, governance and social struggles. London:

Earthscan.

Swyngedouw, E. 2004 Social Power and the Urbanization of water Oxford: Oxford University Press

Swyngedouw, E. 2015 Liquid Power. Contested Hydro-Modernities in Twentieth Century Spain. Cambridge,

MA: The MIT Press

Troy P, ed. 2008. Troubled Waters: Confronting theWater Crisis in Australian Cities. Canberra, Australian

University Press

UNESCO. 2012. The UN World Water Development Report: Managing Water under Uncertainty andRisk.

Paris: UNESCO

Willis RM, Stewart RA, Panuwatwanich K, Williams PR, Hollingsworth AL. 2011. Quantifying the influence of

environmental and water conservation attitudes on household end use water consumption. Journal of

Environmental Management 92:1996-2009

World Economic Forum. 2011. Water Security. TheWater-Food-Energy Nexus.Washington, DC: Island.

Yudelson J. 2010. Preventing the Next Urban Water Crisis. Gabriola Island, BC: New Society

Bibliography (Energy)

Abramsky, k. (Ed.). 2010. Sparking a Worlwide Energy Revolution: Social struggles in the transition to a

post-petrol world. Edinburgh: AK Press.

Boyle, G. (Ed.). 2004. Renewable energy: power for a sustainable future. Osford: Oxford University Press.

Boyle, G. (Ed.). 2007. Renewable electricit & the grid: the challenge of variability. London: Earthscan

Publications.

Boyle, G.; Everett, B. I Ramage, J. (Eds.). 2003. Energy systems and sustainability. Oxford: Oxford

University Press.

Droege, P. (Ed.). 2008. Urban energy transition: from fossil fuels to renewable power. Amsterdam: Elsevier.

Patterson, W. 2007. Keeping the light son: towards sustainable electricity. London: Earthscan.

Perlin, J. 1999. From Space to Earth: the story of solar electricity.. AATEC Publications.

Scheer, H. 2011. Imperativo energético. Barcelona: Icària

Scheer, H. 2009. Autonomía energética. Barcelona:Icària

 

Programari

Cap d'específic