Logo UAB
2022/2023

Els Centres de Formació com a Organitzacions

Codi: 44242 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4317141 Direcció de Centres per a la Innovació Educativa OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Carme Armengol Asparo
Correu electrònic:
carme.armengol@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

La llengua de comunicació pot ser tant en català com en castellà en funció de la situació personal de cadascú. Els materials estan en ambdós idiomes

Equip docent

Joaquín Gairin Sallan
Diego Castro Ceacero

Prerequisits

No s'han establert prerequisits per cursar aquesta assignatura

Objectius

Conèxier, compendre  i analitzar els components de les organitzacions educatives, així com els diferents models organitzatius existents. 

Competències

 • Analitzar les organitzacions educatives d'educació formal i no formal per descobrir-ne les possibles disfuncions.
 • Identificar i valorar críticament alternatives per a la millora organitzativa de les institucions educatives des de les perspectives estatal i internacional.
 • Impulsar institucions educatives segures, saludables i sostenibles.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar eines específiques de diagnòstic per a institucions educatives.
 2. Comprendre el funcionament dels components i les dinàmiques organitzatives.
 3. Contrastar idees i arguments en equips de treball per generar idees creatives.
 4. Identificar les possibilitats d'intervenció directiva en contextos de complexitat.
 5. Incorporar protocols institucionals per impulsar organitzacions segures, saludables i sostenibles.
 6. Integrar les diferents alternatives per buscar la millor solució possible en contextos educacionals d'alta complexitat.
 7. Localitzar fonts d'informació i bases de dades específiques de l'àmbit disciplinari.
 8. Promoure i avaluar plans d'actuació per al desenvolupament d'organitzacions segures, saludables i sostenibles.

Continguts

 1. El canvi com a necessitat i oportunitat, la finalitat del canvi i els factors que incideixen en els canvis reeixits
 2. Aspectes bàsics a contemplar en l'organització dels centres educatius
 3. Les estructures organitzatives dels establiments educatius
 4. Les dinàmiques en l'organització dels centres educatius
 5. El treball en equips docents. L'estructura departamental
 6. Models organitzatius i de gestió per a l'educació formal i no formal: enfocaments i orientacions de les organitzacions, models de qualitat, models emergents

Metodologia

Aquest és un estudi semipresencial amb un alt percentatge de treball autònom i supervisat. Cada unitat te una durada de 3 setmanes, en aquest temps l’estudiant ha de participar en els fòrums de debat i resoldre les activitats que es plantegen. 

Els informes que lliuren els estudiants, un per unitat, estan compostos per diverses activitats definides pel professor responsable de cada unitat. L'estudiant rep a l'inici de cada unitat una rúbrica amb els criteris d'avaluació i amb el percentatge del seu valor en l'avaluació total de la unitat. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferència 4 0,16 2, 3, 7
Tipus: Supervisades      
Fòrum de debats 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tutories / Orientacions sobre com abordar l'estudi personal 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles i informes 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 46 1,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

En l'avaluació del mòdul  es tindran en consideració els següents criteris: la qualitat de les activitats realitzades, la participació en els fòrums, els aprenentatges assolits, la vinculació de les respostes amb la pràctica professional i la seva pertinència amb les finalitats i continguts del màster.

La mitjana de l'avaluació final dels cinc mòduls (15% cada mòdul) suposarà el 75% de la nota final i el Treball de Final de Màster el 25% restant. Per poder passar a la presentació i avaluació del TFM cal obtenir una mitjana dels mòduls superior a 5 i haver aprovat més del 80% de les unitats. Els treballs s'han de lliurar a l'aula moodle en el temps establert. El responsable de la unitat ha d'informar del resultat de la correcció dels mateixos en un període no superior als quinze dies posteriors al lliurament de la feina. A l'acabar els mòduls se'ls donarà l'oportunitat de recuperar, si cal, els mòduls no superats.

La copia o plagi, en qualsevol tipus de prova avaluativa, constitueixen un delicte i es penalitzarà amb un 0 com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la. Es considerarà que un treball o activitat està “copiat” quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta com a propi una part d’un text d'un autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit,i unbon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats  es tindrà en compte, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboracio i desenvolupament de les activitats d'aplicacio 40% 4 0,16 1, 4
Elaboracio i desenvolupament de les activitats de desenvolupament 40% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 8
Participacio i Implicacio en els forums plantejats i en les sessions de seguiment de les unitats 10% 1 0,04 2, 3, 7
Reflexió personal en relació als aprenentatges realitzats en el mòdul. Pràctica Reflexiva 10% 1 0,04 3

Bibliografia

Anderson, D.L. (2019). Organization design: creating strategic & agile organizations. Los Angeles: Sage. 

Calatayud, A. (2010). Entresijos de los centros escolares. Málaga: Ediciones Aljibe.

Cantón, I. y Pino, M. (2014). Organización de centros educativos en la sociedad del conocimiento. Madrid: Alianza Editorial.

Cantón, I. y Pino, M. (2014). Organización de centros educativos en la sociedad del conocimiento. Madrid: Alianza Editorial.

Del Arco, I. y Silva, P. (Eds.) (2018). Tendencias nacionales e internaciones en organización educativa: entre la estabilidad y el cambio. Madrid: Wolters Kluwer. 

Gairín, J. (2000). Cambio de cultura y Organizaciones que Aprenden. Educar,27, 31 – 85.

Gairín, J. (2005).Retos y perspectivas en administración y gestión de la educación.En RUIZ BERRIO, J.; VÁZQUEZ GÓMEZ, G. y Otros. Pedagogía y Educación en el siglo XXIMadrid: Universidad Complutense, 409-448.

Gairín, J. (2010). Innovación y cambio en las instituciones educativas. En Medina, A. y otros: Diseño, desarrollo e innovación del currículo en las instituciones educativas. Madrid: Universitas.

Gairín, J. (2013). La gestión de los centros educativos: retos y alternativas. Actas del VI Congreso Internacional sobre Dirección de Centros Educativos. San Sebastián: ICE U. de Deusto.

Gairín, J. (2015). Estrategias e instrumentos para el cambio organizacional. Curso de directivos. Madrid: INAP.

Gairín, J. (2016). Aprendizaje situado y aprendizaje conectado. Implicaciones para el trabajo. Madrid: Wolters Kluwer.

Gairín, J. y Antúnez, S. (2009). Organizaciones educativas al servicio de la sociedad. Madrid: Wolters Kluwer.

Gairín, J. y Barrera-Coromines, A. (Eds.) (2014). Organizaciones que aprenden y generan conocimiento.Madrid: Wolters Kluwer.

Gairín, J. y Castro, D. (2010). Situación actual de la dirección y gestión de los centros de enseñanza obligatoria en España. Revista Española de Pedagogía, 247, 401-416.

Gairín, J. y Castro, D. (2020). El contexto organizativo como espacio de intervención. Madrid: Editorial Síntesis. 

Gairín, J. y Castro, D. (2020). El contexto organizativo como espacio de intervención. Madrid: Editorial Síntesis. 

Gairín, J. y Mercader, C. (2018) (Coord.). Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones. Madrid: Wolters Kluwer.

Gairín, J., Díaz-Vicario y Suárez, C.I. (2020) (Coord.). La nueva gestión del conocimiento. Madrid: Wolters Kluwer.

Gordó, G.(2010). Centros educativos, ¿islas o nodos? Los centros como organizaciones-red. Barcelona(España): Graó.

Lorenzo, M. (2011). Organización de centros educativos. Modelos emergen-tes. Madrid: La Muralla.

Marchesi, A., Tedesco, J. C. y Coll, C. (2011) (Ed.). Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. Madrid: OEI- Fundación Santillana.

Molina-García, S. (2018). La escuela organizada sobre mitos. Orientaciones para superarlos. Madrid: La Muralla.

Robbins, P. y Coulter, M. (2010). Administración. 10ª Edición. México: Pearson.

Programari

No es requereix d'un programari específic