Logo UAB
2022/2023

Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori

Codi: 44169 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316837 Gestió Turística del Patrimoni Cultural OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
maria.abril@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

No

Equip docent

Maria Abril Sellarés
Francesc Romagosa Casals
Esteve Dot Jutglà
Asunción Blanco Romero

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul és aprofundir en el marc conceptual que relaciona el turisme, el patrimoni i el territori, on aquesta relació es desenvolupa per poder adquirir destreses necessàries per a la seva correcta gestió. Una relació que necessita dels següents continguts per se desenvolupada adequadament: proporcionar el coneixement avançat respecte l’estructura i segmentació de l’activitat turística aplicant-la a l’àmbit concret de les arts i humanitat per poder desenvolupar la gestió del coneixement sobre els recursos patrimonials existents en el territori. Contemporàniament, els continguts també contemplen els instruments necessaris per aprofundir en l’anàlisi de la demanda turística d’àmbit cultural, l’aplicació de les noves tecnologies (E-tourism) sobre l’oferta territorial i els seus recursos patrimonials. Així com, desenvolupar els marcs interpretatius que millor s’adapten als recursos patrimonials aconseguint, d’aquesta manera, la proposta de nous productes turístics adaptats al patrimoni i al territori de manera sostenible i accessible

Competències

 • Analitzar a escala territorial els recursos patrimonials i les característiques, la dimensió i l'impacte de l'activitat turística, tant en l'àmbit nacional com a internacional.
 • Analitzar el valor de les arts i humanitats i les ciències socials aplicades al turisme.
 • Assumir les responsabilitats i preses de decisió de manera crítica i autònoma.
 • Crear discursos expositius plurilingües interrelacionant els continguts turístics del patrimoni cultural amb les arts i les humanitats.
 • Dissenyar productes turístics adaptats als espais territorials a partir de recursos patrimonials culturals, tant tangibles com intangibles.
 • Fomentar l'ús i la gestió dels recursos patrimonials com a producte turístic.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el patrimoni en un territori determinat amb la finalitat d'establir les estratègies més adequades per fer-lo valer en l'àmbit turístic, tant nacionalment com internacionalment.
 2. Aplicar les tècniques de dinàmiques socials vinculades als recursos turístics patrimonials en la professió del guia en el marc territorial.
 3. Assumir les responsabilitats i les preses de decisió de forma crítica i autònoma.
 4. Descriure les principals aportacions teòriques i metodològiques en la relació entre turisme, humanitats i territori.
 5. Identificar les bases en què es fonamenta la interpretació patrimonial per aplicar-les en la promoció de l'ús dels recursos turístics patrimonials.
 6. Identificar les característiques, motivacions i expectatives de la demanda turística en l'àmbit territorial on es produeix.
 7. Identificar les fonts d'informació sobre l'actualitat turística i la seva demanda relacionades amb la gestió turística del territori en els àmbits nacional i internacional.
 8. Proposar formes expositives vinculades a les noves tecnologies per obtenir una comunicació més fluida i efectiva per a la promoció dels recursos turístics patrimonials.
 9. Proposar i descriure continguts turístics que relacionin el patrimoni amb les estratègies de desenvolupament local sostenible.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 12. Relacionar la representativitat social dels recursos patrimonials turístics amb les motivacions turisticoculturals.
 13. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Els continguts d'aquest mòdul són els següents:

 1. Turisme i Territori. El sistema turístic i la imatge de les destinacions i dels recursos del segle XXI. Els impactes que actualment té l'activitat turística sobre el territori i el patrimoni i com evoluciona cap a un turisme més sostenible i responsable a l'hora de gestionar el coneixement que va referit a ambdós.
 2. L'enogastronomia, noves formes d'entrendre el turisme i els impactes que es produeixen en el territori. 
 3. E-tourism. i l'aplicació de les noves tecnologies, fent especial èmfasi en les necessitats d'una demanda totalment canviant i experimental.
 4. Les metodologies i teories que es poden aplicar en la relació turisme - arts i humanitats - territori.  

Metodologia

La metodologia docent que s'utilizará serà una combinació entre classes expositives,pràctiques a l'aula i fora de l'aula, aprenentatge cooperatiu, tutories, lectures d'articles, informes i llibres d'interès així com dinàmiques de grup

Nota: es reservaran 15 minuts d’una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l’alumnat de les enquestes d’avaluació del professorat i d’avaluació de l’assignatura/mòdul

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 26 1,04 2, 4, 6, 9, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Classes Supervidades i tutories 23,5 0,94 3, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració de Treballs 22 0,88 1, 7, 9
Estudi 72,5 2,9 1, 5, 11

Avaluació

El sistema d'avaluació es basa en:

 1. Obligació d'assistència a l'aula en mínim del 80%
 2. Lliurament de Treballs
 3. Defensa oral dels Treballs
 4. Proves de Sintesis

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 20% 0 0 2, 3, 5, 8, 11, 13
Defensa Oral de Treballs 35% 4 0,16 2, 4, 10, 11, 12
Lliurament de Treballs 35% 0 0 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11
Proves de Sintesis 10% 2 0,08 4, 6, 7, 12

Bibliografia

ANTON, S. y GONZÁLEZ, F. (coords.) (2005). Planificación territorial del turismo. Ed. UOC, Barcelona.

ANTON, S. i GONZÁLEZ, F. (coords.) (2007). A propósito del turismo: la construcción social del espacio turístico. Ed. UOC, Barcelona.

BARRADO, A. i CALABUIG, J. (eds.) (2001). Geografía mundial del turismo. Ed. Síntesis, Madrid.

COHEN, Carolina; Benseny, Graciela (2016). Turismo y Territorio. Un abordaje teórico desde los conceptos: recursos territoriales y atractivos turísticos. In Lan, Diana, (Ed.), Geogrías en diálogo. Aportes para la reflexión (pp.35-41). Buenos Aires.

CANOVES, Gemma; BLANCO-ROMERO, Asún; PRAT, JM. i VILLARINO, M. (eds.) (2017). Turismo de interior en España. Productos y dinámicas territoriales. Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia.

CANOVES, Gemma. i LOPEZ-PALOMEQUE, F. (eds). (2014). Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.

COOPER, C. (2007). El turismo. Teoría y práctica. Ed. Síntesis, Madrid.

OMT (1998). Introducción al turismo. OMT, Madrid. 

PNUMA - OMT (2006). Por un turismo más sostenible. Guía para responsables políticos. OMT, Madrid.

PRIESTLEY, Gerda. i ROMAGOSA, F. (dirs.) (2013). Nuevos horizontes en la gestión del turismo. EUTDH – UAB, Bellaterra.

VERA, J.F. (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Ed. Tirant lo Blanc, València.

Programari

En la plataforma de moodle