Logo UAB
2022/2023

Política

Codi: 43835 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316227 Filosofia Aplicada OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Oriol Farres Juste
Correu electrònic:
oriol.farres@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent extern a la UAB

Francisco David Corrales Cordón

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics, llevat de coneixements bàsics de la tradició de la filosofia política.

Objectius

Aquest mòdul consta de dues parts:

1. Política i emocions

Les emocions són un aspecte penetrant, inevitable i polèmic de la vida política. Es pot veure com un factor clau que contribueix a la millora de l'ordre polític o com a causa fonamental d'inestabilitat i desordre. En el primer cas, els filòsofs han intentat identificar explícitament quines són les emocions més adequades per a les seves finalitats polítiques i quins són els mitjans adequats perquè els polítics, les autoritats i els governs les promoguin; en el segon cas, els intents s'han centrat en com mantenir-les sota control o com evitar el seu impacte negatiu en l'ordre polític. Aquesta part del curs es compromet a l'examen crític de l'enfocament liberal de Nussbaum sobre la naturalesa i la funció política de les emocions humanes. Presentarem els punts principals de la seva teoria, intentant situar-los en un context filosòfic més ampli, i identificarem i discutirem els seus problemes destacats.

2. Republicanisme 

En aquesta part de l'assignatura, presentarem i examinarem el republicanisme des de la filosofia política contemporània. Analitzarem la història del republicanisme, les seves manifestacions principals i els seus contextos diversos; estudiarem les principals aportacions de les teories polítiques republicanistes i la seva relació amb els problemes de l'actualitat.  

Competències

 • Aplicar coneixements d'autors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques actuals.
 • Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 • Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment aquells associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques, econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar filosòficament els conceptes, els mètodes i les teories fonamentals en la filosofia política contemporània.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Comprendre les influències del pensament filosòfic clàssic en les principals concepcions filosòfiques sobre la política del segle XX i XXI.
 4. Entendre i analitzar qüestions polítiques d'actualitat a partir de les teories descrites en el mòdul.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 6. Raonar amb rigor crític, creatiu i autònom sobre els arguments centrals en la filosofia política contemporània.

Continguts

David Corrales:

1. Introducció general a Politics and Emotions 

Textos: Nussbaum, M. C., Upheavals of Thought, Cambridge UP, 2001, Part I, Chapter I (pp. 19-88).

______________, “A Problem in the History of Liberalism”, in Political Emotions, Why Love Matters for Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, 2015, pp. 2-24.

 

2. Emocions, Religió i Política

Textos: Nussbaum, M. C., “Equality and Love: Rousseau, Herder, Mozart” in Political Emotions, cit., pp. 27-53

           ______________, “Religions of Humanity I”, in Political Emotions, cit., pp. 54-81.

______________, “Religions of humanity II”, in Political Emotions, cit., pp. 82-109.

 

3. Bones i Males emocions? 

Textos: Nussbaum, M. C., “The Aspiring Society: Equality, Inclusion, Distribution”, in Political Emotions, cit., pp. 115-136.

______________, “Compassion: Human and Animal”, in Political Emotions, cit., pp. 137-160.

______________, “Compassion's Enemies: Fear, Envy, Shame”, in Political Emotions, cit., pp. 314-377.

______________, “How Love Matters for Justice”, in Political Emotions, cit., pp. 378-397. 

 

4. Emocions, patriotisme, nacionalisme i cosmopolitisme 

Textos: Nussbaum, M. C., “Teaching Patriotism: Love and Critical Freedom”, in Political Emotions, cit., pp. 204-256.

 

5. Emocions polítiques i estètica

Textos: Nussbaum, M. C., “Tragic and Comic Festivals: Shaping Compassion, Trascending Disgust”, in Political Emotions, cit., pp. 257-313.

 

Oriol Farrés:

 

1) Skinner, Q. (2003, January). A third concept of liberty. In Proceedings of the British Academy (Vol. 117, No. 2001 Lectures, pp. 237-268). 

2) Sandel, M. J. (1984). The procedural republic and the unencumbered self. Political theory, 12(1), 81-96. 

3) Domènech, A. (2000). Individuo, comunidad, ciudadanía. Contrastes. Revista Internacional de Filosofía.

4) Pettit, P. (2019). Neo-Liberalism and Neo-Republicanism. Korea Observer, 50(2), 191-206.

5) Domènech, A., & Raventós, D. (2008). Property and republican freedom: An institutional approach to basic income. Basic Income Studies, 2(2).

6) Dagger, R. (2006). Neo-republicanism and the civic economy. Politics, philosophy & economics, 5(2), 151-173.: Catálogo UAB online

7) Curry, P. (2000). Redefining community: towards an ecological republicanism. Biodiversity & Conservation, 9(8), 1059-1071.

8) O’Shea, T. (2020). Socialist republicanism. Political Theory, 48(5), 548-572.

9) Laborde, C. (2010). Republicanism and global justice: a sketch. European journal of political theory, 9(1), 48-69.: Catálogo UAB online

10) McCormick, J. P. (2001). Machiavellian democracy: controlling elites with ferocious populism. American Political Science Review, 95(2), 297-313.

11) Phillips, A. (2000). Feminism and republicanism: is this a plausible alliance?. Journal of Political Philosophy, 8(2), 279-293.

12) Viroli, M. (2001). El sentido olvidado del patriotismo republicano. Isegoría, (24), 5-14.

13) Lovett, F., & Whitfield, G. (2016). Republicanism, perfectionism, and neutrality. Journal of Political Philosophy, 24(1), 120-134.

 

 

 

 

 

 

Metodologia

Cada classe estarà dividida en dues parts: classes magistrals i sessions de seminari. El seminari exigeix la participació activa dels estudiants, que seran els que dirigiran el comentari dels diferents textos assignats a cada dia de classe.

Dirigides (classes teòriques i pràctiques d’aula). S’adaptaran, si cal, en el percentatge que sigui, a la docència virtual, a través dels diversos sistemes existents (Teams, powerpoints narrats, vídeos, podcasts, etc.).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 35 1,4 1, 3, 5
Estudi 66 2,64 2
Tipus: Supervisades      
Tutories 17 0,68 1, 3, 4, 6

Avaluació

L’avaluació serà continuada i conté dos elements: a) dues presentacions orals d’un tema (25% de la nota final cadascuna) i b) la presentació escrita d’un treball (50%). Hi haurà una presentació oral per a cada part del curs. El treball escrit serà sobre la resta del contingut del curs i serà avaluat pels dos docents. Cada docent marcarà una data i lloc per a la revisió de les proves avaluadores. Hi haurà també una data de recuperació que serà acordada amb la Facultat.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

Per participar a la recuperació, l’alumnat ha d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Per participar a la recuperació, l’estudiant haver obtingut una qualificació mínima final de 3,5.

Plagi: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació a classe 25% 8 0,32 1, 3, 5, 6
Presentació a classe 25% 8 0,32 1, 3, 5, 6
Treball escrit 50% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

Altres lectures seran proposades en les sessions del mòdul

Programari

No escau