Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Externes

Codi: 43826 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316022 Gestió Esportiva / Sport Management OB 0 A

Fe d'errades

A l’equip docent extern a la UAB s’ha de substituir la professora Kate Gwinnett per la professora Mar Rotger.

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Esparza Masana
Correu electrònic:
ricard.esparza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent extern a la UAB

Kate Gwinnett
Núria Juan

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

Les Pràctiques Externes tenen com a objectiu:

 • Donar l'oportunitat a l'estudiant de transferir tant els coneixements teòrics com els continguts pràctics estudiats i de incorporar-se al món professional en finalitzar el programa amb un mínim d'experiència.
 • Permetre que les entitats col·labores en la formació de futurs professionals, contribueixin a introduir amb realisme els coneixements que el desenvolupament de tasques exigeix a la formació dels estudiants.
 • Realitzar accions formatives desenvolupades per un estudiant en el si de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional relacionades amb el món esportiu, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida,
 • Apropar a l'estudiant a la realitat empresarial en què exercirà l'activitat com a professional
 • Ajudar a l'estudiant al desenvolupament de competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.
 • Si les pràctiques es realitzen fora de l'estat espanyol l'estudiant haurà de contractar una assegurança de pràctiques i responsabilitat civil que li cobreixi tota l'estada de pràctiques. Aquesta assegurança s'ha de trametre al departament de pràctiques dues setmanes abans de la data d'inici de les pràctiques per a la seva corresponent validació.

Així mateix tots els convenis de pràctiques han de contenir una signatura digital oficial tant de l'estudiant com de l'empresa col·laboradora.

Competències

 • Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 • Aplicar els coneixements i les habilitats apresos en un entorn professional de l'àmbit de la gestió esportiva.
 • Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 • Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar competències tècniques i transversals per resoldre tasques en l'entorn de pràctiques.
 2. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 3. Aplicar una metodologia de treball adequada a la realitat professional.
 4. Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 5. Proposar accions per millorar els processos de gestió esportiva.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 10. Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 11. Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.

Continguts

Les Pràctiques Externes tenen com a objectiu donar l'oportunitat a l'estudiant de transferir tant els coneixements teòrics com els continguts pràctics estudiats i de incorporar-se al món professional en finalitzar el programa amb un mínim d'experiència. Així mateix, el programa de pràctiques permet que l'entitat col·labori en la formació de futurs professionals, contribuint a introduir amb realisme els coneixements que el desenvolupament de tasques exigeix a la formació dels estudiants.

Metodologia

Modalitat en línia

En el cas de la modalitat en línia, la metodologia s'ajustarà per tal que els alumnes puguin assolir tots els resultats de l'aprenentatge especificats en aquesta guia i alhora desenvolupar les competències i habilitats pròpies de la matèria impartida.

A tal efecte, s'optimitzaran els recursos disponibles en les aules modle per tal de maximitzar la implicació i la motivació dels estudiants (fòrums, debats, jocs de simulació, casos de estudi, presentacions en línia, etc...)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estada a l'empresa 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 3,5 0,14 2, 5, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Memòria de pràctiques 13,5 0,54 1, 3, 5, 8, 10

Avaluació

El detall de l'avaluació es regirà per la guia de pràctiques del curs acadèmic vigent.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres activitats formatives 40% 8 0,32 5, 6, 8
Informe tutor empresa 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Memòria de pràctiques 25% 0 0 1, 3, 5, 8, 10

Bibliografia

Freixa M., Novella A. y Pérez N. (2012). Elementos para una buena experiencia de prácticas externas que favorece el aprendizaje. Ed. Octaedro. Barcelona. 

Garcia J. y Arriaga J. (2011). Libro blanco sobre las prácticas externas. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 

Programari

N/A