Aquesta versió de la guia docent és provisional fins que no finalitzi el període d’edició de les guies del nou curs.

Logo UAB
2022/2023

Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual

Codi: 43820 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315982 Traducció Audiovisual OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Mangiron
Correu electrònic:
Carme.Mangiron@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Anjana Martínez Tejerina
Ana Fernández Torné
Itziar Andujar Garcia
Miguel Ángel Oliva Zamora
María Eugenia Larreina Morales
Estel·la Oncins Noguer

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

L'objectiu general del mòdul és familiaritzar els estudiants amb les eines i la metodologia que s'utilitzen en la pràctica professional i en la recerca en el camp de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.

Competències

 • Aplicar metodologia, tècniques, normes i estàndards específics per generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la recerca en l'àmbit de la traducció audiovisual i l'accessibilitat.
 • Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva lògica.
 • Dominar estratègies de correcció, revisió lingüística i postedició dels productes audiovisuals.
 • Gestionar l'activitat professional pròpia, planificant-ne, organitzant-ne i controlant-ne l'execució.
 • Identificar i utilitzar els recursos especialitzats per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de la traducció audiovisual i promocionar-se com a traductor professional.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi pròpia.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 • Utilitzar els programes informàtics específics per traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia i videojocs.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.
 2. Elaborar un web per promocionar-se com a traductor audiovisual.
 3. Familiaritzar-se amb els principals mètodes i recursos per a la recerca en l'àmbit de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 4. Familiaritzar-se amb les eines informàtiques bàsiques que més s'utilitzen en la professió, com els programes de traducció assistida.
 5. Familiaritzar-se amb llistes de distribució i xarxes socials de caràcter professional.
 6. Fer estudis de cas.
 7. Formular preguntes de recerca i hipòtesis sobre la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 8. Gestionar l'activitat professional pròpia, planificant-ne, organitzant-ne i controlant-ne l'execució.
 9. Identificar els diferents recursos de treball i fonts d'informació disponibles per al traductor audiovisual.
 10. Identificar recursos per promocionar-se laboralment.
 11. Planificar les fases i els recursos per dur a terme un procés de recerca en algun dels àmbits de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 12. Posteditar traduccions mitjançant traducció automàtica.
 13. Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi pròpia.
 14. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 15. Utilitzar eines en núvol per al treball individual o en equip.
 16. Valorar críticament projectes del camp de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.

Continguts

Inclou tres grans blocs temàtics: eines per millorar la productivitat, Internet com a entorn de comunicació i metodologia de la recerca.

Al bloc d'eines es presentaran les eines informàtiques bàsiques que més s'utilitzen en la professió i la postedició de traduccions realitzades mitjançant traducció automàtica. També s'introduiran els recursos disponibles per a la traducció audiovisual, nocions de gestió de projectes i tècniques per promocionar-se professionalment, com ara la creació d'una pàgina web i la presència a les xarxes socials.

El bloc de metodologia ofereix continguts sobre els principals instruments i mètodes de recerca que s'usen en la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans. Es presentaran tant estudis teòrics com estudis empírics, com ara els estudis de recepció, mitjançant qüestionaris i entrevistes, tecnologia de seguiment ocular (eye-tracking) o els estudis de corpus. L'alumnat aprendrà a formular preguntes de recerca i hipòtesisi i a triangular les dades. També s'introduiran i analitzaran estudis de cas i projectes de recerca existents en l'àmbit nacional i internacional.

Finalment, s'inclouran nocions formals i de contingut sobre com redactar un treball acadèmic.

 

Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus. S'utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB.

Les activitats didàctiques s'organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit de l'estudiant: 


- Activitats dirigides: requereix la direcció d'un/a professor/a. 

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual d'un/a professor/a. 

- Activitats autònomes: l'estudiant s'organitza el temps i l'esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació de continguts teòrics 27 1,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Resolució d'exercicis, debats i discussions 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Elaboració de treballs 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Preparació d'exercicis i activitats avaluables 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Ampliació de coneixements 120 4,8 3, 6, 7, 9, 11, 14, 16

Avaluació

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’estudiant. 

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitatsd’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un/a autor/a com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dues persones, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a totes dues.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici d'Eines 9,4% 0 0 4, 9, 13, 14, 15
Exercici de Recursos 12,6% 0 0 4, 8, 9, 10, 13, 14
Exercici de fiscalitat 9,4% 0 0 8, 9, 13, 14
Exercici de postedició 12,6% 0 0 4, 12, 15
Exercici de promoció a Internet 17,3% 0 0 2, 5, 10
Exercicis Metodologia de la traducció audiovisual 19% 0 0 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16
Exercicis de Metodologia del TFM 4,7% 0 0 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16
Participació als fòrums 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Aranberri, Nora. (2014) “Posedición, productividad y calidad”. Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducción, 12, 471-477.

Bryman, Alan. (2012) Social research methods. Oxford: OUP.

Burchardt, Aljoscha, Lommel, Arle., Bywood, Lindsay., Harris, Kim and Popovic, Maja. (2016) “Machine translation quality in an audiovisual context”. Target, 28 (2), 206-221.

Bywood, Lindsay, Etchegoyhen, Thierry and Georgakopoulou, Panayota. (2017) “Embracing the threat: machine translation as a solution for subtitling”. Perspectives: Studies in Translatology, 25:3, 492-508.

Cid-Leal, Pilar; María-Carmen Espín-García & Marisa Presas. (2019) “Traducción automática y posedición: Perfiles y competencias en los programas de formación de traductores.”. Tolosa Igualada, Miguel & Álvaro Echeverri (eds.): Porque algo tiene que cambiar. La formación de traductores e intérpretes: Presente & futuro. MonTI 11, 187-214.

Matamala, Anna. (2019) Accessibilitat i traducció audiovisual. Vic: Eumo.

Saldanha, Gabriela & O'Brien, Sharon. (2013) Research methodologies in Translation Studies. Manchester: St Jerome.

Van Peer, Willie; Hakemulder, Frank; Zyngier, Sonia (2012) Scientific Methods for the Humanities. Amsterdam: Benjamins.

Williams, Jenny; Chesterman, Andrew. (2002) The Map – A Beginner’s Guide to Doing Research. Manchester: St. Jerome.

Programari

- Excel
- Free YouTube Downloader
- Any Video Converter
- Avidemux
- Format Factory
- Video to Video
- Subtitle Edit
- Vidcoder
- Handbrake
- Aegisub
- Xbench