Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Màster

Codi: 43790 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316022 Gestió Esportiva / Sport Management OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Esparza Masana
Correu electrònic:
ricard.esparza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

El Mòdul de Treball final de màster (TFM) comporta la realització d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s'apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en els estudis universitaris del màster. En concret els objectius a nivell formatiu són:

• Posar a prova els coneixements i competències adquirides i / o desenvolupades per l'estudiant / a al llarg del màster, fomentant la seva capacitat per resoldre problemes.
• Integrar tota la formació d'aprenentatge vital de l'estudiant que l'ajudi a dirigir el seu projecte de vida personal i professional.
• Desenvolupar competències transversals i específiques, posant èmfasi en la formació global.
• Possibilitar que el mòdul sigui un espai d'intersecció entre el món acadèmic i el món laboral, on es dóna l'inici de la socialització en escenaris reals.
• Promoure la reflexió sobre la incidència en el perfil professional.
• Aprendre a planificar i autogestionar el disseny i execució d'un projecte, dimensionat adequadament objectius a partir dels recursos disponibles (tant personals, com de temps, al mercat, etc.).
• Facilitar que el mòdul sigui un espai de reflexió personal i col·lectiva

Competències

 • Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 • Elaborar un pla de negoci o un projecte relacionat amb la gestió esportiva.
 • Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 2. Aplicar els coneixements adquirits al llarg del màster en l'elaboració del pla de negoci o del projecte de gestió esportiva.
 3. Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 8. Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.
 9. Utilitzar correctament les eines informàtiques per a l'anàlisi de les dades.
 10. Utilitzar recursos per presentar de manera atractiva i resumida les dades i els resultats al TFM.

Continguts

S'espera que els estudiants treballin de manera autònoma al llarg del procés de TFM; no obstant això, comptaran amb el suport d'un assessor i l'assistència del coordinador del TFM, quan així ho requereixi. Els estudiants també rebran orientació d'un o més experts.

Els estudiants poden triar lliurement una de les dues modalitats següents per al seu TFM:

Projectes de recerca: sota aquesta modalitat, els estudiants seleccionaran una(s) pregunta(s) de recerca, establiran una sèrie d'hipòtesis vinculades a aquesta i realitzaran accions de recerca de base empírica per contrastar aquestes hipòtesis i arribar a conclusions. Els dominis de recerca són nombrosos (biaix cap a l'economia, negocis/gestió, comunicació, etc.).

Projectes de temes empresarials: sota aquesta modalitat, els estudiants seleccionaran un projecte empresarial que presenti una acció/desafiament a abordar; és a dir, els estudiants identificaran un projecte que requereixi una intervenció basada en el coneixement (vinculada als aprenentatges del màster) per ser implementada. Les opcions són nombroses (crear una nova empresa, introduir un nou producte/servei a l'empresa, remodelar l'estructura d'una empresa, emprendre un nou projecte de màrqueting per a una ocasió determinada –per exemple, un campionat–, etc.), vinculant-los a iniciatives d'emprenedoria o intraemprenedoria. La modalitat empresarial també permet que els alumnes treballin sobre reptes reals plantejats per empreses concretes (com si l'alumne estigués desenvolupant un projecte de consultoria per a ells; ho poden sol·licitar els alumnes si troben una empresa amb què puguin col·laborar-hi).

Metodologia

Treball autònom supervisat per un tutor/a (i la col·laboració d'experts en diferents àmbits) a través de reunions i sessions de seguiment.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de suport 5 0,2 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 2, 5, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Recerca/anàlisis/redacció del TFM 134 5,36 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Avaluació

El detall de l'avaluació és el que s'estableix a la guia del TFM del programa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del/de la tutor/a 65% 2 0,08 2, 7, 9, 10
Presentació al tribunal 35% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Hi ha nombrosos exemples de manuals sobre com procedir en relació a un TFM, els quals poden ser d'ajuda als/a les estudiants.

El rol de les referències (bibliografia) en un TFM és molt rellevant. La guia del TFM detalla aspectes sobre com citar-les adequadament.

Programari

Sense requeriments de programari específic.