Logo UAB
2022/2023

Gestió d'Esdeveniments

Codi: 43788 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316022 Gestió Esportiva / Sport Management OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Esparza Masana
Correu electrònic:
ricard.esparza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent extern a la UAB

David Hidalgo
Roser de Puig

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

L'objectiu primordial és que els alumnes puguin iniciar-se en l'estudi dels esdeveniments en general i particularment en l'àmbit esportiu. Per a això, es proporcionarà a l'alumne les eines bàsiques d'activació per a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió esportiva. En concret els objectius a nivell formatiu són:


• Analitzar els diferents tipus d'esdeveniments segons la seva magnitud, repercussió i temporalitat
• Desenvolupar models adequats a cada tipus d'esdeveniments.
• Analitzar el procés d'elaboració i presentació de candidatures, planificant el calendari adaptat a l'esdeveniment amb les seves fites intermedis.
• Elaborar una estructura mínima d'organització del mateix
• Estimar un pressupost i analitzant l'impacte del mateix,
• Establir els elements de l'estratègia de comunicació i promoció de l'esdeveniment.
• Introduir el pla d'operacions operacions d'un esdeveniment, així com el llegat que aquest deixa en el lloc de celebració i el seu impacte econòmic.

Competències

 • Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 • Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 • Planificar i gestionar esdeveniments de caràcter esportiu.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 2. Definir models d'organització d'esdeveniments i establir els models adequats a cada tipus d'esdeveniment.
 3. Dissenyar els elements de l'estratègia de comunicació i promoció de l'esdeveniment.
 4. Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 5. Planificar les necessitats que un esdeveniment requereix en diferents espais o instal·lacions esportives en un territori concret.
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.

Continguts

Tema 1: Introducció

1.1 Conceptualització d'un esdeveniment
1.2 Tipus d'esdeveniment i models d'organització
1.3 Fases d'un esdeveniment
1.4 Candidatura

Tema 2: Comunicació

2.1 Màrqueting
2.2 Patrocini
2.3 TV i Mitjana

Tema 3: Operacions

3.1 Project management
3.2 Logística i Operacions
3.3 Seguretat i risk management
3.4 Venue management
3.5 Acreditacions
3.6 Tecnologia i transformació digital
3.7 Voluntariat
3.8 Ètica i RSC - Medi ambient - Antidoping

Tema 4: Finances

4.1 Finances d'un esdeveniment esportiu
4.2 Ticketing
4.3 Pla de negoci

Tema 5: Llegat

5.1 Impacte econòmic
5.2 Turisme i esdeveniments

Metodologia

Modalitat en línia

En el cas de la modalitat en línia, la metodologia s'ajustarà per tal que els alumnes puguin assolir tots els resultats de l'aprenentatge especificats en aquesta guia i alhora desenvolupar les competències i habilitats pròpies de la matèria impartida.

A tal efecte, s'optimitzaran els recursos disponibles en les aules modle per tal de maximitzar la implicació i la motivació dels estudiants (fòrums, debats, jocs de simulació, casos de estudi, presentacions en línia, etc...)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Sessió magistral participativa 40 1,6 2, 5, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Foros de discusió 10 0,4 3, 4
Resolució de problemes / Casos d'estudi 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 60 2,4 2, 3, 5
Realització de treballs / Informes 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Proves teòric-pràctiques: Lliurament exposició i defensa dels exercicis i treballs realitzats (podran ser individuals i/o en grup).

Treballs teoricopràctics individuals: Lliurament d'exercicis i treballs realitzats, així com participació en fòrums i debats.

L'equip docent detallarà les activitats específiques a l'inici del mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
Proves teoricopràctiques 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7
Treballs teoricopràctics individuals 40% 1 0,04 1, 2, 5, 6, 8

Bibliografia

-Acosta, R. (1999). Dirección, gestión y administración de las Organizaciones deportivas.Barcelona: Paidotribo.

-Alberto, C.; Hernando, V.; Fernández, J.A. (1996). Gestión y dirección de empresas deportivas.Madrid: Gymnos.

-Aragon, P. (1991). Técnicas de dirección y marketing para entidades deportivas. Málaga: UNISPORT / IAD.

-Ayora, D. y García, E. (2004). Organización de eventos deportivos. Barcelona, INDE.

-Calonge, A.L. (1999).La organización y administración de clubes deportivos: manual práctico de gestión. Modalidad fútbol. Madrid: Civitas Ed.

-Celma, J. (2004). ABC del gestor deportivo. Barcelona: INDE.

-De la plata, N. (2001). Los Servicios Públicos Deportivos. Serie Estudios Europeos nº 11. Madrid: Universidad Europea - CEES Ediciones. IAD

-Escuela Canaria del Deporte (1998). Organización de eventos deportivos.Islas Canarias: -Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias

-García, M., Puig, N. y Lagardera, F. (2002). Sociología del Deporte. (2ª edición REVISADA) Madrid: Ciencias Sociales-Alianza Editorial.

-Gil, Jose (1995). Cómo organizar una competición deportiva. Barcelona. Ed. Flash Books. 

-Greenwell, C. (2013). Managing Sports Events. Champaign (IL): Human Kinetics.

-Heinemann, Klaus (1999). Sociología de las organizaciones voluntarias. El ejemplo del club deportivo.Estudios de economía y sociología. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch.

-Landaberea, J.A. (1992). El contrato de esponsorización deportiva. Pamplona: Aranzadi.

-Landaberea, J.A. (2000). Guía práctica para elaborar contratos de patrocinio. Cuadernos -Kirolgi nº 1. Gipuzkoa, Ed. Fundación Kirolgi.

-Martin, O. (1996). Manual práctico de organización deportiva: Claves para un rendimiento óptimo.Madrid: Ed. Gymnos.

-Mastermann, G. (2009). Strategic Sports Event Management.Oxford: Butterwoth Heinnemann.

Programari

N/A