Logo UAB
2022/2023

Gestió d'Instal·lacions

Codi: 43787 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316022 Gestió Esportiva / Sport Management OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Esparza Masana
Correu electrònic:
ricard.esparza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent extern a la UAB

Jordi Viñas
Mar Rotger
Verònica Riera

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

L'objectiu primordial és orientar els alumnes per adquirir coneixements i eines necessàries per a la gestió d'una instal·lació esportiva. Els estudiants identificaran els factors clau en la gestió d'una instal·lació esportiva en funció del seu entorn i de les necessitats dels seus usuaris. Per això, a través de la lectura d'articles específics de la indústria esportiva i altres activitats docents, l'adquisició de continguts conceptuals i la seva aplicació a través de casos pràctics, simularan l'experiència de la direcció d'una instal·lació esportiva.


• Conèixer les principals característiques d'un sistema esportiu i del marc normatiu aplicable a l'esport en una comunitat territorial.
• Conèixer els principals conceptes de planificació estratègica per a la gestió eficaç, eficient i econòmica d'una ID.
• Afavorir en la sessió el desenvolupament d'idees per a la creació d'una ID, conèixer instruments per al disseny d'una ID, nomenar i definir els diferents agents que intervenen en el procés, analitzar diversos estudis de viabilitat i conèixer les característiques principals d'un projecte arquitectònic.
• Conèixer les principals estratègies d'orientació als usuaris d'una ID, dissenyar i promoure diferents tipus de serveis i activitats que es poden plantejar en una ID i establir polítiques de màrqueting - mix (especialment estratègies de preus) i estratègies de llançament i posicionament.
• Definir diferents elements de marxandatge com a elements promocionals i de comunicació d'una organització esportiva.
• Conèixer els aspectes i conceptes bàsics més rellevants en relació amb la gestió de persones, els diferents aspectes de l'administració d'una entitat esportiva en el marc legal i d'una bona organització i la gestió del manteniment i dels aspectes fonamentals de l'àmbit econòmic i de la reorientació d'una ID obsoleta.
• Saber planificar el pla de manteniment d'una instal·lació esportiva, coneixent bàsicament els elements que componen el pla.
• Saber avaluar una inversió i les seves fonts de finançament en el marc d'una ID.
• Gestionar adequadament el compte d'explotació d'una ID i el pressupost de tresoreria.

Competències

 • Gestionar econòmicament infraestructures i instal·lacions esportives.
 • Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Diferenciar els models òptims de gestió en funció del tipus d'instal·lació.
 2. Distingir els diferents models de gestió d'una instal·lació esportiva.
 3. Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 4. Planificar les necessitats d'espais esportius en un territori concret.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Tema 1. Planificación territorial de las instalaciones deportivas

1. Reflexión estratégica del rol de las instalaciones en un sistema deportivo local
2. Proceso de planificación de instalaciones en la administración pública
3. Aspectos funcionales en el diseño de una instalación deportiva

Tema 2. Modelos de gestión

1. Modelos de gestión de las instalaciones deportivas
2. Factores que afectan la viabilidad de una instalación deportiva
3. Estructuras de gestión en instalaciones deportivas de deporte profesional

Tema 3. Plan de operaciones de una ID: Clientes y usuarios

1. Perfiles de clientes y usuarios de una instalación deportiva
2. Oferta de una instalación deportiva de acuerdo con los segmentos de clientes
3. Estructura organizativa de una instalación deportiva

Tema 4. Plan de operaciones de una ID: elementos de gestión interna

1. Estructura organizativa de una instalación deportiva
2. El mantenimiento en una instalación deportiva
3. Gestión económica financiera en una instalación deportiva
4. Control de gestión

Metodologia

Modalitat en línia

En el cas de la modalitat en línia, la metodologia s'ajustarà per tal que els alumnes puguin assolir tots els resultats de l'aprenentatge especificats en aquesta guia i alhora desenvolupar les competències i habilitats pròpies de la matèria impartida.

A tal efecte, s'optimitzaran els recursos disponibles en les aules modle per tal de maximitzar la implicació i la motivació dels estudiants (fòrums, debats, jocs de simulació, casos de estudi, presentacions en línia, etc...)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casos d'estudi 6 0,24 1, 2, 4, 6, 8
Sessió magistral participativa 24 0,96 1, 2, 4
Visites a instal·lacions 20 0,8 1, 2, 4, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Lectura d'articles i debats 15 0,6 1, 2, 4, 6, 7
Realització de treballs / informes 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi Personal 60 2,4 1, 2, 4, 6, 8

Avaluació

Proves teorico-pràctiques: Lliurament exposició i defensa dels exercicis i treballs realitzats (podran ser individuals i/o en grup).

Treballs teoricopràctics individuals: Lliurament d'exercicis i treballs realitzats, així com participació en fòrums i debats.

L'equip docent detallarà les activitats específiques a l'inici de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 2 0,08 1, 2, 4
Proves teorico-pràctiques 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Treballs teoric-pràctics individuals 40% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

 • Acosta, R. (1999) Dirección, gestión y administración de las Organizaciones deportivas. Barcelona. Ed. Paidotribo.
 • Alberto, C.; Hernando, V.; Fernández, J.A. (1996) Gestión y dirección de empresas deportivas.Madrid. Ed. Gymnos.
 • ARAGON, PEDRO. (1991) Técnicas de dirección y marketing para entidades deportivas. Málaga.Unisport/IAD.
 • Ayora, D.; García, E. (2014) Planificación, diseño y construcción de una instalación deportiva. Claves para una gestión posterior. Valencia. Universitat de València.
 • Calonge, A.L. (1999) La organización y administración de clubes deportivos: manual práctico de gestiónModalidad fútbol. Madrid. Ed. Civitas 
 • Celma, J. (2000) El proceso de construcción y funcionamiento de una instalación deportiva. Manual de planificación. Barcelona. Diputació de Barcelona.
 • Celma, J.; Gibert, J.; Hernando, J.A. et al. (2003) El proceso de construcción y funcionamiento de una instalación deportiva. Manual de estudios y referencias. Barcelona. Diputació de Barcelona.
 • De la Plata, N. (2001) Los Servicios Públicos Deportivos. Serie Estudios Europeos núm. 11. Madrid. Universidad Europea - CEES Ediciones. IAD.
 • Gallardo, L. (2005) Manual de gestión en instalaciones deportivas núm. 4. Los nuevos retos para el futuro. Madrid. Ed. Opade. 
 • García Ferrando, M. et al. (2017) Sociología del Deporte. 4ª Edición. Madrid. Alianza Editorial.
 • García, E.; Parejo, E. (2005) El mantenimiento aplicado a las instalaciones deportivas. Barcelona. INDE Editorial. 
 • Labanderea, J.A. (2000) Guía práctica paraelaborar contratos de patrocinio.Cuadernos Kirolgi núm. 1. Gipuzkoa. Ed. Fundación Kirolgi.
 • Mestre, J.A.; Rodríguez, G. (2007) El gestor deportivo y las instalaciones deportivas. Barcelona. INDE Editorial. 
 • Paramio, J.L.; Beotas, E.; Campos, C.; Muñoz, G. (2010) Manual de equipamientos e instalaciones deportivas. Madrid. Ed. Síntesis.

Programari

N/A