Logo UAB
2022/2023

Gestió, Innovació i Lideratge en Organitzacions Esportives

Codi: 43784 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316022 Gestió Esportiva / Sport Management OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Esparza Masana
Correu electrònic:
ricard.esparza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Andreu Turro Sol

Equip docent extern a la UAB

Carlos Cendrós
Lorenzo Muriel

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

L'objectiu primordial és que els alumnes puguin iniciar-se en l'estudi de la gestió dels recursos humans i el talent d'una entitat esportiva així com els elements d'innovació i emprendre. En concret els objectius a nivell formatiu són:

 • Identificar el desenvolupament i la retenció dels empleats és clau perquè l'entitat assoleixi els seus objectius estratègics, tant a nivell esportiu com de gestió.
 • Estudiar un model de gestió de Recursos Humans i diferents eines que els possibiliti la implantació de processos de gestió de persones en qualsevol entitat esportiva.
 • Realitzar una gestió de persones per assegurar que se sentin implicades i compromeses amb el projecte
 • Implementar nous negocis i innovacions constants
 • Introduir els participants als principals conceptes i pràctiques d'èxit de les organitzacions esportives.

Competències

 • Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 • Identificar indicadors que permetin desenvolupar el potencial de les persones que integren una empresa esportiva.
 • Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l'entorn dels negocis esportius.
 2. Dissenyar el perfil d'un equip de treball.
 3. Identificar el talent i alinear-lo amb l'organització de l'empresa.
 4. Identificar les necessitats formatives.
 5. Innovar i crear oportunitats dins de l'organització.
 6. Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d'opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 7. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 10. Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.
 11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 12. Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.

Continguts

Tema 1: El Cicle Anual de Recursos Humans.

 • Visió global de la gestió de Recursos Humans.
 • Processos clau en la gestió de persones.
 • Indicadors clau de Recursos Humans.

Tema 2: Organització

 • Organització d'una entitat esportiva.
 • Organigrames i tipus d'informe.
 • Contractació de professionals esportius i no esportius.

Tema 3: Desenvolupament. Avaluació de rendiment.

 • El procés d'avaluació de rendiment.
 • Com donar un feedback efectiu als empleats.

Tema 4: Gestió de projectes.

 • Què és la gestió de projectes i quina és la seva importància.
 • Tipus de projectes
 • Eines per gestionar i documentar un projecte.

 Tema 5: Identificació de Talent

 • Reclutament i selecció.
 • Comunicació no verbal.
 • Identificació de Talent Intern i posicions crítiques.

 Tema 6: Compensació i Beneficis.

 • Retribució fixa. Què és i com es determina.
 • Retribució variable. Models de bonus i el seu càlcul.

 Tema 7: Comunicació Interna.

 • Objectius de la Comunicació Interna.
 • Elements que intervenen en la comunicació interna.
 • Pla Estratègic de Comunicació Interna.

 Tema 8: Pla Estratègic de Recursos Humans

 • Com fer un Pla Estratègic de Recursos Humans
 • Polítiques de Recursos Humans

 Tema 9: Resiliència personal

 • Com adaptar-se als canvis.
 • Què vull ser de gran.

 Tema 10: Innovació i Emprenedoria corporatiu.

 • El Procés Innovador i Emprenedor
 • Road Map: La complexitat d'innovar. De la idea als recursos i habilitats per prosperar.

 Tema 11: Disseny de models de negoci innovadors

 • Oportunitat o concepte de negoci? Innovació en concepte, producte, servei i procés.
 • Disseny de models d'innovació / negoci.
 • Lean Startup

Tema 12: Gestió de la Innovació en les organitzacions esportives.

 • La implantació de la innovació en les organitzacions esportives.
 • La gestió de la innovació en les entitats esportives: persones i perfils.
 • Equips innovadors i avaluació de la innovació.

Metodologia

Modalitat en línia

En el cas de la modalitat en línia, la metodologia s'ajustarà per tal que els alumnes puguin assolir tots els resultats de l'aprenentatge especificats en aquesta guia i alhora desenvolupar les competències i habilitats pròpies de la matèria impartida.

A tal efecte, s'optimitzaran els recursos disponibles en les aules modle per tal de maximitzar la implicació i la motivació dels estudiants (fòrums, debats, jocs de simulació, casos de estudi, presentacions en línia, etc...)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
Sessió magistral participativa 30 1,2 2, 5, 7, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Casos d'estudi 10 0,4 1, 5, 8, 9, 10, 12
Supervisió de treballs grupals i debats a classe 10 0,4 2, 3, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi personal de l'alumne 60 2,4 2, 3, 4, 5
Resolució de problemes, exercicis 20 0,8 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12

Avaluació

El primer dia de classe, el professor especificarà quantes I quines son les activitats individuals i grupals, en que consisteixen I concretarà quin percentatge d’avaluació tenen cadascuna sempre respectant el pes total proposat en la guia docent

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 2 0,08 1, 5, 9, 11, 12
Proves teorico-pràctiques 30% 5 0,2 5, 6, 7, 8, 10, 12
Treballs teorico-pràctics individuals 40% 3 0,12 2, 3, 4, 5

Bibliografia

 • Alzate, Ramon (1988). Análisis y  resolución de conflictos: una  perspectivapsicológica.UniversidadPaísVasco.
 • Covey,S.(1989).Los sietehábitosde lagenta altamenteefectiva.PaidósPlural.
 • Cubeiro,JCyGallardo,Leonor(2008).Liderazgo,empresaydeporte.Ed.LID.
 • FisherRoger,UryWilliam,PattonBruce(2012)Obtengaelsí.Comonegociarsinceder.Grupo Planetanuevaedición.
 • Goleman,D.(1989).La prácticade lainteligenciaemocional.Kairos.
 • Ismail,Salim(2014).Organizacionesexponenciales.BUBOK (2016).
 • Kahneman,Daniel(2011).Pensarrápido,pensardespacio.EditorialDEBATE.
 • Kotler,P.yTriasdeBes.(2012).Innovarparaganar:Elmodeloa-f.
 • Méndez Rial, Belia (2015). El directivo deportivo del siglo XXI. Áreas de Análisis. Revista Española de Educación Física y Deportes –REEFD- ISSN: 1133-6366 y ISSNe:2387-161S. Número 410, págs. 41-55, año LXVII 3er trimestre, 2015.
 • Osterwalder A., Peigner Y. (2010) Business Model Generation: a handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley published.
 • Peiró, JM; Ramos, J.; González, P (2003). Análisis funcional del puesto de gerente de instalaciones deportivas. Revista de Psicología del Deporte.
 • Pin, JoséRamon (2006) Consistencia. La estrategia de la empresa es la estrategia sobre sus personas.  Ed. PEARSON EDUCACIÓN, SA (2007).
 • Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York Times Best Sellers.
 • Rosenthal, S.R. and Capper, M. (2006). Ethnographies in the Front End: Designing for Enhanced Customer Experiences. Journal of Product Innovation Management 23(3):215-237
 • Taylor, W. (2002) Hazlo distinto y triunfa. Ediciones gestión 2000Urpi, M. (2004). Aprender comunicación no verbal: La elocuencia del silencio. Barcelona: Paidós Ibérica.
 • Van Der Pijl P., Lokitz J., Solomon L.K (2016) Design a better business. Wiley published.

Programari

N/A