Logo UAB
2022/2023

Modelitzaciķ i Simulaciķ Aplicades

Codi: 43480 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
4313136 Modelitzaciķ per a la Cičncia i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Cortes Fite
Correu electrōnic:
ana.cortes@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
anglčs (eng)

Equip docent

Gemma Sanjuan Gomez
Verōnica Vidal Canedo
Carles Carrillo Jordan

Prerequisits

Coneixement a nivell d'usuari de sistemes informàtics i (recomanat) coneixement d'un llenguatge de programació però no essencial.

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectius:

- Introduir els estudiants a les tècniques de modelatge i simulació utilitzades en àrees multidisciplinars.
- Aplicar la metodologia adequada per al desenvolupament de models en àrees multidisciplinars.
- Avaluar les eines de modelatge i simulació disponibles per a diferents àrees.
- Modelar i simular estructures de diferents tipus.

Competčncies

 • Analitzar sistemes complexos de diferents camps i determinar les estructures i parāmetres bāsics del seu funcionament.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi. 
 • Assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes i productes informātics avanįats.
 • Comunicar en llengua anglesa els resultats dels treballs de l'āmbit d'estudi.
 • Formular, analitzar i validar models matemātics de problemes prāctics de diferents camps.
 • Resoldre problemes complexos aplicant els coneixements adquirits a āmbits diferents dels originals
 • Usar mčtodes numčrics apropiats per solucionar problemes específics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi. 
 2. Comunicar en llengua anglesa els resultats dels treballs de l'āmbit d'estudi.
 3. Descriure els diferents components d'un sistema i les interaccions entre els mateixos.
 4. Identificar els parāmetres que determinen el funcionament d'un sistema
 5. Implementar els mčtodes numčrics idonis per a la resoluciķ de models en el camp de l'enginyeria.
 6. Modelitzar sistemes d'enginyeria utilitzant eines comercials.
 7. Resoldre problemes complexos aplicant els coneixements adquirits a āmbits diferents dels originals
 8. Simular el comportament de sistemes complexos.
 9. Validar els resultats de simulaciķ amb les prediccions dels models i el comportament del sistema real.

Continguts

 Mòdul 1: Modelització en enginyeria

 • Eines per al modelatge estructural
 • Disseny d’estructures
 • Simulació estructural

Mòdul 2: Aplicacions de models físics complexos

 • Models de propagació d'incendis forestals: model bàsic i Rothermel, models globals
 • Incertesa d’entrada: sistemes impulsats per dades (algorismes genètics, sistemes estadístics)
 • Sistema de predicció multimodel (predicció numèrica del temps, model Wind Field, models de combustibles ..)
 • Models de predicció meteorològica numèrica: predicció numèrica del temps (NWP)
 • Conceptes bàsics de modelització atmosfèrica. Models NWP i potència computacional

 

Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà en classes teòriques, exercicis de pràctics i seminaris amb ponents convidats.

Es recomanable que l'alumnat assisteixi a totes les classes de l'assignatura amb un ordinador portatil amb la bateria ben carregada.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teōriques 12 0,48 3, 4, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Sessions prāctiques 26 1,04 1, 5, 8, 9
Tipus: Autōnomes      
Estudi de documentaciķ tčcnica i preparaciķ 45 1,8 2, 3, 4, 6
Treball en grup 40 1,6 1, 5, 8, 9
Treball individual 20 0,8 1, 3, 5, 6, 8, 9

Avaluaciķ

L'avaluació es realitzarà desenvolupant i presentant els casos d'estudi proposats utilitzant les eines presentades a les sessions de conferències. També s'avaluarà el treball en grup i la interacció.

En el cas que algun alumne tingui una valoració inferior a 5 punts en alguns apartats de l'avaluació, haurà de realitzar una prova addicional sobre l'apartat concret.

 

Integritat acadèmica

Si l'estudiant fa servir el treball d'una altra persona (codi, xifres, publicacions de recerca, etc.) per a produir qualsevol treball per a aquest curs, l'estudiant ha de:
indicar com es va utilitzar aquest treball,
reconegui aquesta feina en una secció de bibliografia.
La violació d'aquestes polítiques es considerarà una violació a la integritat acadèmica i l'estudiant estarà subjecte a les sancions assenyalades per la coordinació d'estudis de MsC de la Facultat de Ciències. L'estudiant està subjecte als drets i responsabilitats que inclouen una penalització acadèmica (qualificació). administrat pel professor i / o acció disciplinària a través del procés judicial de la UAB per responsabilitats de plagi.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Modelitzaciķ i simulaciķ mediamebiental: Cas d'estudi 50% 4 0,16 5, 7, 8, 9
Simulaciķ d'estructures 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografia

 • Guia usuari: https://solidedge.siemens.com/es/solutions/users/students/
 • Guia usuari de WRF: https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_v4/contents.html
 • Documentació WRF-Chem: https://ruc.noaa.gov/wrf/wrf-chem/
 • Documentació FARSITE: https://www.firelab.org/project/flammap
 • Documentació WindNinja: https://www.firelab.org/project/windninja
 • M. P. Groover. Fundamentals of Modern Manufacturing, Materials, Processes, and Systems. Prentice Hall. 1996
 • Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger. Product Design and Development. Third Edition, McGraw-Hill, 2004
 • Bernard P. Zeigler. Theory of Modeling and Simulation.  Academic Press. 2000
 • Sheldon Ros. Simulation. Academic Press. 2012.
 • Angela B. Shiflet, George W. Shiflet (Author). Introduction to Computational Science: Modeling and Simulation for the Sciences. Princeton University Press.2014.

 

 

Programari

SolidEdge

WRF

FARSITE

WindNinja

VirtualBox