Logo UAB
2022/2023

La Planificació Estratègica Digital Publicitària i de RRPP

Codi: 43404 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314947 Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Arantza Danés Vilallonga
Correu electrònic:
aranzazu.danes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Mireya Places Fernando
Arantza Danés Vilallonga
Ana Beatriz Valli Casado

Prerequisits

No es requereix cap requisit previ per cursar el mòdul

 

Objectius

Aprendre a dissenyar, planificar i dirigir accions de marketing en els nous escenaris que planteja la societat de la informació.

Entendre els perfils, comportaments i evolució dels usuaris digitals així com les seves diferències socials en qüestió d'edat, gènere i procedència. Fer una reflexió crítica sobre la bretxa digital.

Treballar les especificitats de la Planificació Estratègica de la Publicitat en l'entorn digital i les tàctiques concretes que ofereix aquest entorn com les RRPP a través de les xarxes socials, la gestió de la reputació digital, la gestió d'influencers, laa gestió de comunicació per a ecommerces, el marketing relacional online, etc.

A partir d'aquests recursos es profunditza també el coneixement de les tipologies de negocis digitals (start-ups, ecommerce, big data, intel·ligència digital...).

Competències

 • Dissenyar, planificar i dirigir accions de màrqueting en els nous escenaris que planteja la societat de la informació.
 • Distingir els problemes estratègics de la comunicació de les corporacions institucionals i les organitzacions no lucratives.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se al treball en líniaamb els mitjans socials
 2. Conèixer l'actuació integrada de la publicitat i les relacions públiques en la planificació estratègica digital.
 3. Conèixer les característiques específiques de la planificació estratègica digital.

Continguts

- Introducció al digital strategic planning i metodologia de la consultoria en eBusiness

- Tipologia d'usuari digital i procés de compra 2.0

- Startups i noves empreses digitals

- Les relacions públiques: definició, àmbits d'actuació i tècniques tradicionals de RRPP

- Relacions públiques 2.0: com relacionar-se amb els públics en l'entorn digital

- Gestió de la comunicació de crisi

- Lideratge i Comunicació

- Internet intelligence: Data driven marketing i MarTech

- Estrategies Digitals: Inbound Marketing & Marketing de continguts

- Reputació corporativa online: monitorització i gestió

Metodologia

El mòdul consta de 18 sessions de 2h dividides en les que s’aborden els  continguts anteriorment presentats.

Es realitzaran classes dirigides presencials i virtuals, lectures d’articles, case studies, activitats grupals a l’aula, presentacions dels alumnes i activitats autònomes de treball individual.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals en format presencial 26 1,04 2, 3
Tipus: Supervisades      
Anàlisis de casos reals 20 0,8 2, 3
Clases de problemes i plantejament d'estratègies digitals 30 1,2 1, 3
Exposició oral de treballs 15 0,6 1, 3
Tipus: Autònomes      
Exercicis pràctics digitals 20 0,8 1
Lectura d'articles 10 0,4 2, 3

Avaluació

Per a l'avaluació del mòdul es tindrà en compte la presència de l'alumnat a les classes presencials i virtuals (com a mínim el 80% són obligatòries), la seva participació a les activitats dirigides a l'aula i les entregues i presentacions d'activitats supervisades i autònomes. L'avaluació és continuada i no hi ha exàmen final del mòdul.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.  Les activitats que queden excloses del procés de recuperació són les presentacions orals a l'aula i la presencialitat a les sessions de l'assignatura.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega d'exercicis pràctics 20 4 0,16 1, 2, 3
Presentacions orals o virtuals 20 5 0,2 1, 3
Processos i seguiment del mòdul 10 10 0,4 2, 3
Treball i presentació de Casos d'estudi 50 10 0,4 1, 2, 3

Bibliografia

 • Sainz de Vicuña JM (2018) Plan de marketing digital en la práctica. Edistorial ESIC.
 • Villaseca Morales (2014) Innovación y marketing de servicios en la era digital. ESIC; Edición: 1
 • AIMC Datos EGM. Resumen General -  [online] Available at: www.aimc.es
 • We are social. Informe Anual Digital - [online] Available at: https://wearesocial.com/
 • Castillo A. y Ponce, D. (2015) Comunicación de Crisis 2.0, Editado por Fragua
 • Dans, E. (2001) Sobre modas y realidades: CRM o el nuevo marketing digital [online] Available at: http://www.ie.edu/Enrique_Dans/download/crm-09.pdf
 • Dans, E. (2001) Un poco de CRM en la ensalada, por favor [online] Available at: http://profesores.ie.edu/enrique_dans/download/crm5d.pdf
 • Enrique, A. y Morales, F. (2015) Somos Estrategas, Editado por Gedisa, 2015.
 • Eric Ries “The lean startup”
 • Garrido, A. y Padilla, A. (2014) Estrategias CRM en empresas de servicios: recomendaciones directivas para su implementación. Universidad de Málaga. http://w.revistadyo.com/index.php/dyo/article/viewFile/391/411
 • González Herrero, A. (1998) Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa, Editado por Bosch, 1998.
 • IAB Spain. Estudio ecommerce[online] Available at: http://www.iabspain.net/
 • International Institute of Management Development (IMD) Research “Digital Vortex: how digital disruption is redefining industries”.
 • Losada, JC. (2014) Comunicación en la gestión de crisis, Editado por Editorial UOC, 2014.
 •  Greenberg (2008) Gestión de relaciones con los clientes. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.; Edición: 1
 • Marc Andreessen “Why software is eating the world"
 • Mkt relacional (2009). El Ciclo de Vida del Cliente. Elemento fundamental para una estrategia de Centralización en el Cliente.[online] Available at:  http://mkrelacional.blogspot.com.es/2009/01/el-ciclo-de-vida-del-cliente-elemento.html
 • OJDinteractiva (2017) Auditoría Medios Online. [online] Available at: http://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales
 • Websa1000. Diccionario básico de Google Analytics.  [online] Available at: http://www.websa100.com/

Programari

Es traballa principalment amb recursos digitals i TIC: xarxes socials, google analytics, google slides, microsoft teams, moodle del carmpus virtual, etc.