Logo UAB
2022/2023

Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades

Codi: 43227 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Arnau Sabates
Correu electrònic:
laura.arnau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Es contempla també l'ús del català

Equip docent

Mariona Espinet Blanch
Joaquín Gairin Sallan
Gemma Paris Romia
Lurdes Martinez Minguez
Emilee Moore de Luca
Joanna Genevieve E. Empain

Prerequisits

Es tracta d'un mòdul obligatori del MURE

Objectius

Aquest mòdul pretén introduir a l'alumnat en la metodologia de la investigació en educació

 

Objectius específics de tipus cognitiu
 • Conèixer els components i processos bàsics d'una investigació educativa.
 • Conèixer les implicacions teòrico-pràctiques de la investigació educativa
 • Conèixer les principals metodologies i mètodes de recerca en educació.
 • Conèixer les principals tècniques de producció d'informació.
Objectius específics de tipus procedimental

 • Analitzar el context metodològic de les investigacions educatives
 • Identificar els elements o components que intervenen en el disseny d'una investigació
 • Reconèixer diferents procediments i mètodes de recerca en investigació educativa
 • Documentar-fonamentar les metodologies i mètodes d'investigació
 • Dissenyar les tècniques de recollida d'informació
Objectius específics de tipus actitudinal
 • Reconèixer el treball dels altres i respectar la propietat intel·lectual.
 • Respectar els principis ètics del procés d'investigació

Competències

 • Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la recerca.
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i la comunicació de resultats.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
 • Reconèixer i avaluar les potencialitats i les limitacions dels instruments i de les estratègies metodològiques.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar críticament les dades obtingudes en la investigació.
 2. Aplicar el procés de buidatge de la informació, categorització i codificació de la mateixa com a font d'informació, documentació i mitjans indispensables per a la recerca de l'àmbit socioeducatiu.
 3. Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents instruments i estratègies de recollida de dades.
 4. Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents tipus d'anàlisis i dels programes informàtics que en faciliten el desenvolupament.
 5. Construir i validar instruments en coherència amb l'opció metodològica escollida.
 6. Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 7. Determinar eines d'anàlisi adequades a la naturalesa de les dades.
 8. Dissenyar estratègies de recollida d'informació que ens permetin donar resposta als objectius plantejats.
 9. Identificar i seleccionar les estratègies d'investigació més idonis per resoldre situacions problemàtiques reals.
 10. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.
 11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 13. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 14. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 15. Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
 16. Seleccionar o elaborar els instruments de recollida d'informació que ens permetin donar resposta als objectius plantejats.
 17. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 18. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.
 19. Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de recerca en el seu context.

Continguts

1. Mètodes i dissenys de recerca en educació

1.1. Investigació quantitativa: ex post-facto, experimental, quasi-experimental, correlacional i descriptiva.

1.2. Investigació qualitativa: Investigació fenomenològica, etnogràfica, estudi de casos, investigació-acció.

1.3. Altres: investigació basada en el disseny, i investigació evaluativa.

2. Instruments i estratègies de recollida d'informació

2.1. Tipologia d'instruments, estratègies i dispositius de recollida d'informació: protocols d'observació, entrevistes i qüestionaris

2.2. Diseny, construcció i validació d'instruments i dispositius de recollida d'informació

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents: 
 
• Classes magistrals / expositives 
• Lectura d'articles
• Anàlisi i discussió col · lectiva d'articles
• Pràctiques d'aula
• Presentació / exposició oral de treballs. 
• Tutories.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals 6 0,24 2, 15, 16, 18
Classes magistrals / expositives 60 2,4 4, 6
Presentació / exposición oral de treballs 4 0,16 1, 10, 13
Pràctiques d'aula: Disseny de recerques i discussió de la seva pertinença i viabilitat 10 0,4 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisió del treball individual i ressolució de dubtes 60 2,4 4
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 55 2,2 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17
Lectura d'articles i fonts documentals 30 1,2 2, 15, 18

Avaluació

L'avaluació del mòdul es desenvoluparà mitjançant les activitats que s'indiquen.

La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats previstes. Per a poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir, com a mínim, un 4 a totes les activitats.

El procediment de revisió de les proves es desenvoluparà de forma individual

L'assistència és obligatòria a les sessions presencials. Per a poder obtenir l'avaluació final positiva, l'estudiant ha d'haver assistit a un mínim del 80% de les classes.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats i exercicis d'aula 20% 0 0 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19
Assistència i participació 10% 0 0 13
Presentació i seguiment del treball 30% 0 0 1, 10, 13, 15
Treball individual de final del mòdul 40% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19

Bibliografia

Albert M.J. (2007). La investigación Educativa. McGraw Hill

APA (2019).Publication manual of the American Psychological Association. (7th ed). American Psychological Association

Briones, G. (2016). Métodos y técnicas de investigación en Ciencias Sociales. (4ª ed.) Trillas.

Brenner, M. E. (2012). Interviewing in educational research. En J. Green, G. Camilli y P. Elmore (Eds), Handbook of complementary methods in education research (pp. 357-370). Lawrence Erlbaum.

Canales, M. (Ed.) (2017). Metodologías de investigación social. LOM Ediciones.

Corbetta, P. (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Ed Mcgraw Hill.

Creswell, J. W. & Creswll, J.D. (2018). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. (5º ed.). SAGE

Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32 (1), 5–8.

Easterday, M., Lewis, D. y Gerber, E (2014). Design-Based Research Process: Problems, Phases and Applications. ICLS Proceedings Volume I. (317-324)

Espinoza, E.E. (2015). Aspectos teóricos e instrumentos de la Metodología de Investigación Educativa. Universidad Técnica de Machala.

Fabregas, S.; Meneses, J. Rodríguez-Gómez, D. y Paré, M.H. (2016). Técnicas de investigación social y educativa. Editorial UOC.

Green, J.L.; Camilli, G & Elmore, P.B. (eds.) (2006). Handbook of Complementary Methods in Education Research. Washington DC: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers & American Educational Research Association.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., &  Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed). McGraw-Hill

Hernández Sampieri, R. Y Mendoza, C,P. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantiativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill

Krueger, R.A.; Casey. M.A. (2008). Focus groups: A practical guide for applied research. SAGE

León, O. & Montero, I. (2015). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Las tradiciones cuantitativa y cualitativa. (4a Edición). McGraw Hill Education

Martínez Mediano C. & Galán González, A. (2014). Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos. Editorial UNED.

Mckenney, S.E. y Reeves, T. (2012). Conducting Educational Design Research. Routledge

McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry (7th ed). Pearson

Mertens, D.M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology (3rd Edition). SAGE Publications.

Pimienta, J. y De la Orden, A. (2017). Metodologia de la investigación. Pearson.

Quintal, J.; García, B. (coord.) (2012). Fundamentos básicos de metodología de investigación educativa. CCS.

Rodríguez Gómez, d. y Vallderiola, J. (2009). Metodología de la investigación. Ediciones de la UOC

Stake, R.E. (1998). Investigación con estudio de casos. Morata.

Programari

Aquesta assignatura no necessita programari específic