Logo UAB
2022/2023

Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex

Codi: 43223 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Santisteban Fernandez
Correu electrònic:
antoni.santisteban@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Antoni Santisteban Fernandez
Neus Banqué Martínez
Merce Junyent Pubill
Breogan Tosar Bacarizo
Carles Anguera Cerarols

Prerequisits

No existeixen

Objectius

La investigació en educació ambiental i educació del consum constitueix una oportunitat per a reflexionar i avançar en el disseny de currículums, models formatius i propostes competencials.

El mòdul pren com a punt de partida la investigació en educació ambiental, educació del consum i educació econòmica, com diverses maneres d’abordar, des de l’educació, les relacions entre les persones i el medi i entre les pròpies persones.

Cal afavorir la formació d’una ciutadania capaç d’afrontar els reptes que ens demana un món globalitzat i complex, que manifesta desajustaments i desigualtats a diverses escales. Visibilitzar el sexisme i i les desigualtats, crear conciència i opinió fonamentada.

 

 

Competències

 • Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la recerca.
 • Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i la comunicació de resultats.
 • Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la investigació.
 2. Buscar i analitzar referents teòrics.
 3. Conèixer els aspectes rellevants dels contextos propis de l'àmbit de l'educació ambiental i del consum i analitzar-los com objectes d'investigació.
 4. Conèixer els corrents i tendències en investigació de l'educació ambiental i del consum.
 5. Conèixer les relacions entre la formació del pensament crític, conflicte i desigualtat.
 6. Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 7. Determinar la informació i / o els subjectes implicats en l'estudi.
 8. Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents teòrics.
 9. Identificar els diversos enfocaments d'investigació en el desenvolupament curricular de l'educació del consum i els models de formació de professorat en educació del consum.
 10. Identificar problemes a la pràctica i la seva rellevància, interès i oportunitat en el context educatiu.
 11. Identificar problemàtiques d'investigació en l'educació ambiental i del consum i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
 12. Identificar referents teòrics i avaluar la seva adequació per interpretar problemàtiques pròpies de la recerca en l'educació ambiental i del consum.
 13. Impulsar models de formació de professorat en educació del consum.
 14. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.
 15. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació pròpia de l'educació ambiental i del consum.
 16. Promoure la formació de professionals amb competències en educació ambiental i ambientalització curricular.
 17. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 18. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 19. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 20. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 21. Redactar documents científics de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
 22. Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
 23. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 24. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts

Àmbit 1: Educació Ambiental:

 • Corrents en l’educació ambiental i tendències en la investigació.
 • Complexitat i ambientalització. Formar a professionals amb competències en educació ambiental i ambientalització curricular.

Àmbit 2: Educació del consum:

 •  Enfocaments curriculars de l’educació del consum. Models de formació de professorat en educació del consum.
 • Les relacions entre educació econòmica i educació del consum.

Àmbit 3: Educació crítica i globalització:

 • Formació del pensament crític, conflicte, desigualtat i perspectiva de gènere.
 • Construcció d’escenaris de futur

Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:Classes magistrals/expositives per part del professor; lectura d’articles i fons documentals,anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals;pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis / tutories.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries (català).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 70 2,8
Lectura d'articles i fonts documentals 40 1,6
Resolució de problemes, pràctiques d'aula i estudi de casos 40 1,6

Avaluació

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes.

Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la memòria/treball final del mòdul.

L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a un mínim d'un 80% de les classes.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

El lliurament dels tres treballs serà una setmana després de l'acabament de cada un dels tres blocs.

La correcció per part del professorat serà dins del mes següent del lliurament.

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats:

- Lectura i anàlisi d’articles científics

- Avaluació de propostes didàctiques

- Memòria / treball individual de mòdul

La distribució de l'avaluació serà la següent:

- Assistència i participació en les sessions, 10%

-  Memòria d’avaluacio d’una proposta didactica, 45%

- Treball de reflexio  individual a partir de les lectures i les activitats proposades a l’assignatura, 45%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats durant el desenvolupament del mòdul 30% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Assistència i participació en les sessions 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24
Treball / memòria individual del mòdul 50% 0 0 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Bibliografia

Educació ambiental i del consum

BAUMAN, Z. (2005). The liquid-modern challenges to education. In S. Robinson & C. Katulushi (Eds.), Values in Higher Education. University of Leeds.

BONIL, j.; CALAFELL, G. (2014) identificación y caracterización de las concepciones de medio ambiente de un grupo de profesionales de la educación ambiental.Enseñanza de las ciencias, 32 (3), 205-225

BONIL, J: CALAFELL, G; GRANADOS, J.;JUNYENT, M.; TARÍN, R.M. (2012) Un modelo formativo para avanzar en la ambientalización curricular. PROFESORADO. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 16(2), 145-163.

BONIL, J.; JUNYENT, M.; PUJOL, R.M. (2010). Educación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la complejidad. Revista EUREKA, Enseñanza y Divulgación de Ciencias, 7, 198-215.

CALAFELL,G.; BANQUÉ,N. (2017). Caracterización de las concepciones de complejidad de un grupo de investigadores de la Educación Ambiental.Enseñanza de las Ciencias, 37(1), 53-69

CEBRIAN, G.; JUNYENT, M. (2014) Competencias profesionales en Educación para la Sostenibilidad: un estudio exporatorio de la visión de futuros maestros. Enseñanza de las ciencias, 32 (1), 29.49

HICKS, D. (2002) Lessons for the future. The missing dimension in education. London and New York: Routledge.

INNERARITY, D. (2010) Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement. Debats d’Educació, 18. Barcelona: Fundació Jaume Bofill

INNERARITY, D. (2011). La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente. Barcelona. Paidós.

JUNYENT, M. (2007) “The ACES Network: Greening the Curriculum of Higher Education” Good Practices in Education for Sustainable Development: Teacher Education Institutions, Paris: UNESCO

JUNYENT, M.; GELI, A.M. (2008) Education for sustainability in university studies: a model for reorienting curriculum. British Educational Research Journal, 34(6),763-783

SAUVE, L.(1999).Environmental education, between Modernity and Postmodernity. Canadian Journal of  Environmental Education, 4, 9-35.

SAUVÉ, L. (2004) Una cartografia de corrientes de educación ambiental. En Sato, Michèle, Carvalho, Isabel (Orgs).A pesquisa em educação ambiental: cartografias de uma identidade narrativa em formação. Porto Alegre: Artmed.

SLEURS, W. (coord) (2008) Competencies for ESD (Education for Sustainable Development)- Teachers. Leuven, Bèlgica

TILBURY, D.; WORTMAN, D. (2004) Engaging people in sustainability. Commission on Education and Communication, IUCN, Gland,Switzerland and Cambridge, UK.

UNECE (2012)  Learning for the future. Competences in Education for Sustainable Development. Génève, Switzerland: United Nations Economic Commission for Europe

WALS, A.E.J.; van der HOEVEN, N; BLANKEN, H. (2007) The acoustics of social learning: designing learning processes that contribute to a more sustainable world. Utrecht: SenterNovem

 

Ciutadania econòmica i educació per al futur

ANGUERA, C.; SANTISTEBAN, A. (2016). Images of The Future: Perspectives of Students from Barcelona. Journal of Futures Studies, September, 21(1): 1–18.

ANGUERA, C. y SANTISTEBAN, A. (2012). El concepto de futuro en la enseñanza de las Ciencias Sociales y su influencia en la participación democrática. En De Alba, N.; García, F.; Santisteban, A. (eds.). Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Sevilla: Díada / AUPDCS, vol. 1,391-400. (http://didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones/libros/).

ANGUERA, A.; SANTISTEBAN, A. (2013). Las representaciones del futuro del alumnado. Un aspecto fundamental de la enseñanza de las ciencias sociales y de la educación para la ciudadanía. Íber.Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 73, 81-89.

HICKS, D. & HOLDEN, C. (2007). Remembering the future: what do children think? Environmental Education Research, 13, pp. 501-512.

INAYATULLAH, S. (1998b). Macrohistory and futures studies. Futures, 30(5), 381-394.

PAGÈS, J.; GONZÁLEZ, N. (2010). ¿Por qué  enseñar y qué enseñar de la crisis económica actual en primaria y secundaria?, Cuadernos de Pedagogía, 405, 52-56.

LEGARDEZ A. (2001). La didactique des sciences économiques et sociales ; bilan et perspectives, Publications de l’Université de Provence.

MILLER, S.L.; VANFOSSEN, P.J. (2008). Recent research on the teaching and learning of pre-collegiate economics. Levstik, L.S.; Tyson, C.A. (eds.), Handbook of Research in Social Studies Education. New York/London: Routledge, 284-304.

PAGÈS, J. (2005). La educación económica de la ciudadanía, Cooperación Educativa, 77, 45-48.

PAGÈS, J.; SANTISTEBAN, A. (coords.) (2011): Les qüestions socialment vives i l’ensenyament de les ciències socials. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Col. Documents, 97.

SANTISTEBAN, A. (1994). Democràcia, creativitat i aprenentatge de futurs. Guix. Elements d’Acció Educativa, 210, pp. 13-18.

SANTISTEBAN, A. (2008). Ciudadanía económica: comprender para actuar, Iber. Didáctica de las ciencias sociales, 16-25.

SANTISTEBAN, A. (2013). La alfabetización económica. Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 62, 21-30.

SANTISTEBAN, A.; ANGUERA, A. (2013). Las imágenes del futuro en los medios de comunicación y su influencia en la enseñanza de las ciencias sociales. Díaz Matarranz, J.J.; Santisteban, A.; Cascajero, A. (eds.). Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de interacción social. Alcalá: Universidad de Alcalá/AUPDCS, 253-267.

SANTISTEBAN, A.; ANGUERA, C. (2014). Education for the Future: estado de la cuestión de la investigación y de la innovación desde la enseñanza de las ciencias sociales. Pagès, J.; Santisteban, A. (eds.). Una mirada al pasado y un proyecto de futuro. Investigación e innovación en didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la UAB / AUPDCS. Vol. 1, 659-667.

TRAVÉ, G.: La economía y su didáctica en la educación obligatoria. Sevilla. Díada, 1999.

Programari

No hi ha un programari específic