Logo UAB
2022/2023

Treball de Final de Màster

Codi: 43217 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Josefina Sala Roca
Correu electrònic:
fina.sala@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

Aquest mòdul és obligatori de màster. La temàtica del Treball de Fi de Màster estarà relacionada amb l'especialitat que cursi l'estudiant.

No es pot matricular si no s'han matriculat la resta de mòduls del màster.

Objectius

El Treball de Fi de Màster té com a objectiu principal avaluar la integració de les competències adquirides en el Màster.

El Treball de Fi de Màster s'estableix com una recerca en l'àmbit de l'educació desenvolupada amb dades empíriques que l'alumne realitza individualment i presenta davant d’un tribunal

 

Competències

 • Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la recerca.
 • Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i la comunicació de resultats.
 • Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
 • Reconèixer i avaluar les potencialitats i les limitacions dels instruments i de les estratègies metodològiques.
 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar dades de manera quantitativa o qualitativa.
 2. Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la investigació.
 3. Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents instruments i estratègies de recollida de dades.
 4. Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents tipus d'anàlisis i dels programes informàtics que en faciliten el desenvolupament.
 5. Buscar i analitzar referents teòrics.
 6. Construir i validar instruments.
 7. Conèixer els aspectes rellevants del context de desenvolupament i aplicació de la investigació.
 8. Defensar oralment, utilitzant la tecnologia idònia, la investigació desenvolupada.
 9. Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 10. Determinar la informació i / o els subjectes implicats en l'estudi.
 11. Dissenyar estratègies de recollida d'informació.
 12. Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents teòrics.
 13. Elaborar el projecte d'investigació amb especificació d'objectius i qüestions d'investigació.
 14. Elaborar l'informe d'investigació d'acord a l'estructura de protocols formals.
 15. Establir estratègies d'anàlisi de dades pertinents.
 16. Identificar problemes a la pràctica i la seva rellevància, interès i oportunitat en el context educatiu.
 17. Identificar problemàtiques educatives i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
 18. Identificar referents teòrics i avaluar-ne l'adequació per interpretar la problemàtica objecte d'estudi.
 19. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.
 20. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació en educació.
 21. Jutjar les limitacions ètiques de l'aplicació de determinades estratègies metodològiques.
 22. Negociar amb les persones i / o institucions la recollida d'informació (permisos, protocols, cronograma).
 23. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 24. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 25. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 26. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 27. Redactar documents científics de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
 28. Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
 29. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 30. Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de recerca en el seu context.

Continguts

L'informe d'investigació hauria de tenir els següents elements:
• Concreció del problema d'investigació.
• Justificació i argumentació de la pregunta i els objectius de la investigació.
• Establiment d'un marc teòric
• Disseny de la investigació: fases o moments, instruments i estratègies de recollida d'informació, procés de recollida d'informació, criteris de qualitat, aspectes ètics ...
• Procés d'anàlisi de les dades

• Resultats i discussió

• Conclusions i implicacions per a la pràctica.
. Bibliografia

 

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
• Introducció grupal al treball de recerca.
• Tutories individuals o en grup amb el director del treball de fi de màster.
• Presentació / exposició oral al llarg del procés
• Treball individual
 

* La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les necessitats de protecció i de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Introducció grupal al treball de recerca 10 0,4
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals o en grup amb el director del treball de fi de màster 65 2,6
Tipus: Autònomes      
Desenvolupament del treball, elaboració de l'informe y la presentació 300 12

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster es fonamenta en l'acció tutorial.

Cada alumne tindrà un tutor que serà un doctor / a del departament responsable de l'especialitat que cursa l'estudiant al Màster

L'estudiant i el tutor acordaran un calendari de tutories per al seguiment del treball.

La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats previstes. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Memòria Informe 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Presentació / exposició oral 20% 0 0 8, 19
Seguiment tutories 20% 0 0 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 30

Bibliografia

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2019). Concise Guide to APA Style (7th Edition). American Psychological Association.

ARNAU, L., & SALA, J. (2020). La revisión de la literatura científica: pautas, procedimientos y criterios de calidad. DDD: https://ddd.uab.cat/record/222109

CAMPBELL, D. Y STANLEY, J. (1996). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Séptima reimpresión. Buenos Aires: Amorrrtu Editores.

COHEN, L. I MANION, L. (1990). Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla.

COLOBRANS, J. (2001). El doctorando organizado. Zaragoza: Mira Editores.

COOK, T.D. I REICHARDT (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata.

CRESWELL, J.W., & CRESWELL, J.D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications.

DELGADO, C. (2014). Viajando a Ítaca por mares cuantitativos: manual de ruta para investigar en grado y postgrado. Amarú.  

GOETZ, J.P. I LECOMPTE, M.D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata.

GOYETTE, G. I LESSARD-HÉBERT, M. (1988). La investigación-acción.  Barcelona: Laertes.

HAIR, J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L.; BLACK, W.C. (1999). Análisis multivariante. Prentice-Hall.

HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R., & MENDOZA, C. (2020). Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw HillEducación.

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. & BAPTISTA, P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.

KERLINGER, F.N. Y LEE, H.B. (2002). Investigación del comportamiento. México: McGraw Hill.

LANDETA, J. (1999). El método Delphi. Barcelona: Ariel.

LEÓN, O., & MONTERO, I. (2015). Métodos de investigación en psicología y educación: las tradiciones cuantitativa y cualitativa. McGrawHill.

LEVY, J.P.; VALERA, J. (2003). Análisis multivariado para ciencias sociales. Madrid: Prentice-Hall.

MACMILLAN, J. I SCHUMAQUER,S. (2005). Investigación educativa. 5a. Ed. Madrid: Pearson.

MAYKUT, P. I MOREHOUSE, R. (1999). Investigación cualitativa. Barcelona: Hurtado.

NÚÑEZ, L. (ed.) (1993). Metodología de investigación en educación no formal. Sevilla: Preu-Spínola.

PARDO, A. Y RUIZ, M.A. (2005). Análisis de datos con SPSS 13. Madrid: McGraw-Hill.

PÉREZ SERRANO, G. (1994). Investigación cualitativa (2 vol.). Madrid: La Muralla.

QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L. (1999). Manual de investigación en ciencias sociales. México: Limusa.

RODRÍGUEZ GÓMEZ, G. et al. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.

SALA-ROCA, J. & ARNAU-SABATÉS, L. (2014). El planteamiento del problema, las preguntas y los objetivos de la investigación : criterios de redacción y check list para formular correctamente. Universitat Autònoma de Barcelona. DDD. https://ddd.uab.cat/record/126350

SANCHEZ ASÍN, A., OLMOS RUEDA, P., TORRADO FONSECA, M., & GARCÍA LÓPEZ, J. (2016). Trabajos de Fin de Grado y de Postgrado. Guía práctica para su elaboración. Málaga: Ediciones Aljibe

SARRAMONA, J. (2006). Debate sobre la educación. Barcelona: Paidós.

SIERRA, R. (1994). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid: Paraninfo.

STAKE, R.E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

STAKE, R.E. (2006). Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Barcelona: Graó.

VAN DALE, D.B. I MEYER, W.J. (1981). Manual de técnica de la investigación educacional. Barcelona: Paidós.

VAN MANEN, M. (2003). Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona: Idea Books.

Programari

Anàlisi qualitativa de dades: Atlas.ti

Anàlisi quantitativa de dades: Jasp; Jamovi