Logo UAB
2022/2023

Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca

Codi: 43201 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313815 Recerca en Educació OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Pedro Jurado de los Santos
Correu electrònic:
pedro.jurado@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

Sense prerequisits

Objectius

 1. Conèixer el marc conceptual entorn la inclusió socioeducativa
 2. Analitzar processos d’inclusió educativa i social, focalitzats sobre grups i/o col·lectius en situació de vulnerabilitat.
 3. Analitzar les dimensions que condicionen els processos d’inclusió socioeducativa.
 4. Valorar les propostes innovadores i de recerca en el marc de la inclusió socioeducativa.
 5. Analitzar processos i models d’orientació al llarg de la vida

Competències

 • Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la recerca.
 • Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i la comunicació de resultats.
 • Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços teòrics en el camp de coneixement.
 • Proposar projectes d'innovació curricular a partir dels resultats de recerca.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
 • Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. """Identificar des de la recerca problemàtiques i models d'atenció i enfocaments curriculars en les necessitats educatives """"específiques""""."""
 2. Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la recerca en l'àmbit de la inclusió socioeducativa i orientació al llarg de la vida.
 3. Avaluar projectes d'innovació curricular des de les aportacions de les línies d'investigació existents.
 4. Buscar i analitzar referents teòrics relacionats amb la inclusió socioeducativa i orientació al llarg de la vida.
 5. Desenvolupar projectes d'innovació curricular en les línies d'investigació existents.
 6. Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 7. Determinar la informació i / o els subjectes implicats en un estudi en l'àmbit de la inclusió socioeducativa i orientació al llarg de la vida.
 8. Dissenyar projectes d'innovació curricular com a solució als problemes educatius i als resultats d'investigació obtinguts.
 9. Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents teòrics de l'educació inclusiva.
 10. Identificar problemes d'investigació relacionats amb la inclusió socioeducativa i orientació al llarg de la vida.
 11. Identificar referents teòrics i avaluar-ne l'adequació per interpretar problemàtiques pròpies de la investigació en inclusió i l'equitat educativa.
 12. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la difusió i comunicació de resultats.
 13. Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica de recerca relacionada amb la inclusió socioeducativa i orientació al llarg de la vida.
 14. Negociar amb les persones i / o institucions la recollida d'informació (permisos, protocols, cronograma).
 15. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 17. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 18. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 19. Reconèixer el valor del desenvolupament de processos d'inclusió com a innovació en els diferents nivells educatius en una educació per a tots.
 20. Reconèixer les implicacions dels resultats obtinguts en programes d'orientació i projectes de vida personal i professional.
 21. Reconèixer les transicions al llarg de la vida des de la perspectiva dels resultats de les investigacions i d'inclusió socioeducativa.
 22. Redactar documents científics de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
 23. Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
 24. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 25. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts

 1. Inclusió i equitat en educació. Situacions de vulnerabilitat i atenció educativa. Discapacitat i educació inclusiva.
 2. Inclusió com a procés innovador en els diferents nivells educatiu
 3. Inclusió socioeducativa i qualitat de vida
 4. El desenvolupament de pràctiques inclusives en una educació per a tothom
 5. Gestió educativa inclusiva. Recursos i serveis de suport per a la inclusió socioeducativa
 6. Formació del professorat davant els processos d’inclusió educativa
 7. Les transicions al llarg de la vida des d’una perspectiva d’inclusió socioeducativa
 8. Programes d’orientació i projectes de vida personal i professional
 9. Socio-educational inclusion, orientation and quality of life

Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

 • Classes magistrals/expositives per part del professor
 • Lectura d’articles i fons documentals
 • Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals
 • Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
 • Presentació / exposició oral de treballs.
 • Tutories.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants 36 1,44
Tipus: Supervisades      
Treball individual i/o en grups supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de documents, resolució de casos o activitats diverses s'aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades. Inclou tutories individuals i/o col•lectives 36 1,44
Tipus: Autònomes      
Activitats relacionades amb l'estudi personal, lectures complementàries, anàlisi de casos, recerca d'informació, elaboració de treballs,.... 78 3,12

Avaluació

 (veure activitats d'avaluació)

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats de desenvolupament del mòdul 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Assistència i participació en les sessions 10% 0 0 15, 16, 17, 24, 25
Memòria / treball individual de mòdul 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

 • AINSCOW, M., BOOTH, T., DYSON, A. Et al. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. Routledge
 • BARTON, L. (Comp.) (2008). Superar las barreras de la discapacidad. Morata
 • BOOTH, T. et al. (2000): The index of inclusión: developing learning and participation in schools. CSIE.
 • CASANOVA, M.A. & RODRÍGUEZ, H.J. (2009). La inclusión educativa, un horizonte de posibilidades.  Ed. La Muralla
 • ECHEITA SARRIONANDIA, G. (2007). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Narcea.
 • EDWARDS, S. D. (2005). Disability: Definitions, value and identity. Radcliffe.
 • FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, S. et al. (2004). Transición escuela-empleo de las personas con discapacidad. IMSERSO.
 • HINOJO, F.J., TRUJILLO, J.M., MARÍN, J.A. y SOLA, J.M. (2020). Contextos y procesos en investigación educativa. Octaedro
 • ORTIZ JIMÉNEZ, L. y GARRIDO MARTÍNEZ, J. (Coords.) (2020). Educación inclusiva: abriendo puertas al futuro. Ed. Dykinson
 • SCHALOCK, R. L., & VERDUGO, M. A. (2003). Calidad de vida: Manual para professionales de la educación, salud y servicios sociales. Alianza Editorial.
 • SHEEHY, K., NIND, M., JONATHAN R. Y SIMMONS K. (Eds) (2005). Ethics and research in inclusive education. Routledge Falmer.
 • SLEE, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Morata.
 • SWAIN, J., & FRENCH, S. (Eds.) (2008). Disability on equal terms. Sage.
 • TARP, R. G. et al.(2002).Transformar la enseñanza. Inclusión y armonía en las aulas y las escuelas.Edcs. Paidós Ibérica.

Programari

No es requereix