Logo UAB
2022/2023

ELE: Lengua y Literatura

Código: 43016 Créditos ECTS: 6
Titulación Tipo Curso Semestre
4313767 Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera OT 0 2

Contacto

Nombre:
María Jesús Machuca Ayuso
Correo electrónico:
mariajesus.machuca@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria:
español (spa)

Equipo docente

Lourdes Miquel López

Equipo docente externo a la UAB

lourdes miquel

Prerequisitos

No se contemplan.

Objetivos y contextualización

La asignatura está dividida en dos partes. En la primera parte, se pretende que los alumnos puedan explicar gramática a personas que necesitan conocer la lengua de una manera instrumental y operativa. Para ello, tendrán que ser capaces de didactizar, de forma clara, coherente y rigurosa, las formas gramaticales, saber poner ejemplos y  diseñar actividades. En la segunda parte, se pretende que el alumno conozca los criterios y los métodos de evaluación que se proponen en las instituciones y en los diseños curriculares para la evaluación del aprendizaje de una lengua extranjera, en particular, para el español.

Competencias

 • Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
 • Distingir els problemes conceptuals que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als parlants natius dels problemes que planteja l'estudi de la llengua i la literatura espanyoles als parlants estrangers.
 • Identificar les varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques de l'espanyol.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Realitzar una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir un domini d'especialista de la llengua normativa tant oral com escrita.
 • Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Resultados de aprendizaje

 1. Adaptar el contingut de l'exposició oral a les característiques de l'auditori i al temps del qual es disposa.
 2. Aplicar a discursos escrits les tècniques pròpies del comentari lingüístic de textos.
 3. Aplicar les tècniques i mètodes propis del comentari literari de textos
 4. Defensar la hipòtesi pròpia en relació amb alguns dels problemes literaris abordats en el mòdul.
 5. Diferenciar els mecanismes mentals associats a l'adquisició de la llengua materna dels associats a l'adquisició de les llengües estrangeres.
 6. Discriminar la pertinència de diferents punts de vista en relació amb el tema d'estudi.
 7. Establir les pautes que permetin a un lector estranger inserir els textos literaris escrits en espanyol en el seu context històric i cultural.
 8. Explicar en profunditat l'estat dels coneixements sobre un dels temes d'estudi del mòdul.
 9. Identificar les dificultats d'interpretació que plantegen els textos literaris en espanyol per a un lector estranger.
 10. Identificar les fronteres que separen els usos normatius dels usos relacionats exclusivament amb la variació lingüística.
 11. Interpretar de forma crítica la bibliografia sobre la qual es basen les decisions relacionades amb la codificació lingüística en espanyol.
 12. Interpretar lingüísticament els errors comesos pels parlants no natius en el procés d'adquisició com indicis de l'estadi de la seva interllengua.
 13. Introduir idees procedents de disciplines afins en el tractament d'un fenomen literari.
 14. Modificar un esquema d'idees preestablert mitjançant la introducció de noves aportacions.
 15. Predir les conseqüències teòriques de l'adopció de diferents hipòtesis explicatives.
 16. Produir un text escrit (TFM) i una exposició oral (DEFENSA PÚBLICA) correctes, coherents, cohesionats i adequats a la funció comunicativa.
 17. Seleccionar la bibliografia adequada per a interpretar els problemes lingüístics de l'adquisició de l'espanyol com a llengua estrangera.
 18. Seleccionar la bibliografia adequada per interpretar els principals textos literaris escrits en espanyol des de la perspectiva d'un lector estranger.

Contenido

BLOQUE 1: La instrucción gramatical en ELE: reflexión metalingüística y práctica significativa aplicadas a distintos problemas gramaticales del español

1. Revisar la evolución de los enfoques metodológicos de los últimos años en relación con la gramática y desarrollar criterios para analizar las descripciones gramaticales más habituales en manuales y gramáticas pedagógicas.

2. Familiarizarse con las actuales investigaciones relacionadas con la adquisición de la lengua, la gramática cognitiva y la metodología basada en el foco en la forma.

3. Conseguir instrumentos para analizar y describir la lengua desde perspectivas operativas

4. Ponerse en contacto con un amplio abanico de modelos de trabajo gramatical que favorezcan el proceso de aprendizaje de la gramática.

5. Reflexionar sobre los procedimientos de corrección gramatical.

BLOQUE 2: La evaluación de contenidos en ele

1. La evaluación en ELE

     1.1. Asociaciones institucionales para evaluar una lengua

     1.2. Diseños curriculares

     1.3. DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera, Instituto Cervantes)

         1.3.1. Objetos de evaluación: lengua oral y lengua escrita

         1.3.2. Criterios e indicadores de evaluación relacionados con los niveles de conocimiento

         1.3.3. Métodos de evaluación: Comprensión e interacción

         1.3.4. La formación de los evaluadores

 

Metodología

Las actividades formativas se dividen en clases magistrales, prácticas y trabajo autónomo en función de que la actividad sea dirigida, supervisada o autónoma. El profesor realizará prácticas relacionadas con la enseñanza o la evaluación de ELE.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas      
Clases magistrales y sesiones de seminarios 66 2,64 6, 8, 11, 12, 17
Tipo: Supervisadas      
Práccticas dirigidas por el profesor 40 1,6 5, 10, 12
Tipo: Autónomas      
Trabajo autónomo 35 1,4 11, 17

Evaluación

Se realizarán dos pruebas teóricas relacionadas con cada uno de los bloques temáticos, además de preguntas relacionadas con las lecturas. En el caso de que haya un estudiante en el extranjero se le facilitará otra forma de demostrar los contenidos que se imparten en la asignatura.

En el caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Comprensión de las lecturas sobre evaluación en ELE 10% 1 0,04 4, 6, 11, 14, 17
Examen de la primera parte 50% 3 0,12 2, 5, 10, 11, 16
Examen de la segunda parte 30% 3 0,12 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18
Lecturas de la primera parte 10% 2 0,08 7, 11, 12, 13, 15

Bibliografía

Primera parte:

BRUCART, J.M. (2005), “La gramática en ELE y la teoría lingüística: coincidencias y discrepancias”, RedELE (Revista electrónica de didáctica del español como lenguaextranjera), 3. http://www.sgci.mec.es/redele/revista3

CASTAÑEDA, A. (ed.) (2014),  Enseñanza de la gramática avanzada de ELE, Madrid: Sgel

LLOPIS, R., J.M. REAL y J.P. RUIZ CAMPILLO (2012). Qué gramática enseñar, qué gramática aprender, Madrid: Edinumen

RUIZ CAMPILLO, J. P. (2007). «Gramática cognitiva y ele», Marco ELE, Núm. 5, jun-dic.2007.  http://marcoele.com/numeros/numero-5/

SWAN, M (2005). «Legislation by Hypotesis: The Case of Task-Based Instruction», Applied Linguistics 26/3:376-401. Oxford University Press.

SWAN, M (1985). «A critical look at the communicative approach 1», ELTJournal 39/1 pp. 2–12, http://eltj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/39/1/2?ijkey=bddnGOKiVIilX6O&keytype=ref

SWAN, M (1985b). «A critical look at the communicative approach 2» (ELTJournal 39/2 pp 77–87, 1985) 
http://eltj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/39/2/76?ijkey=qJ4yQ0kzoZ5Xxlw&keytype=ref

Segunda parte:

ANTÓN, M. (2019). Evaluación. En Muñoz Basols, J., Gironzetti E. y Lacorte, M. (Eds.) The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching. 109-123. New York: Routledge.

BORDÓN, T. (2004). "Panorama histórico del desarrollo de algunas de las cuestiones fundamentales en la evaluación de segundas lenguas". En Carabela, n.º 55, Madrid: SGEL, pp. 5-29.

CARBÓ, C. (2017).  Tipos de evaluación, instrumentos y herramientas. En C. Carbó, J-M- García y R. Lucas (Coords) Metodología y evaluación de las lenguas, 183-192. Vaencia: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

CONSEJO DE EUROPA (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Madrid. Ministerio de Educación, cultura y deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional y Grupo Anaya.

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm

EGUILUZ, J. y de VEGA, C. (1992). "La evaluación: criterios para la valoración de la expresión escrita y de la expresión oral" Taller del consejo de Europa: Aprendizaje y enseñanza del español-lengua extranjera en la enseñanza secundaria y en la educación de adultos. Salamanca: Universidad de Salamanca.

GALINDO, M.M. y PASTOR, S. (2007). "La evaluación en el aprendizaje y la enseñanza del español como L2/SL".  XVIII Congreso Internacional de ASELE, Universidad de Alicante. http://marcoele.com/xviii-congreso-internacional-de-asele/

INSTITUTO CERVANTES (2006). Plan curricular del Instituto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes, Biblioteca Nueva, 3vol.

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm

SÁNCHEZ J. Y SANTOS,  I. (dirs.) (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL.

Software

No hay un programario específico, excepto la plataforma TEAMS en el caso de que las clases sean virtuales.