Logo UAB
2022/2023

Patrimoni Artístic: Vies d'Estudi i Tècniques d'Anàlisi

Codi: 43006 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4313768 Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Rafael Cornudella Carre
Correu electrònic:
rafael.cornudella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Els treballs d'aquest mòdul es poden presentar en català, castellà, italià, francès i anglès. A classe es parlarà en català i castellà.

Equip docent

Daniel Rico Camps
Rafael Cornudella Carre
Eduardo Carrero Santamaria
Núria Fernandez Rius

Prerequisits

No hi ha prerrequisits.

Objectius

El programa del Mòdul 1 té un caràcter investigador i constitueix  el primer pilar del curs pel que fa a la iniciació a la recerca. El mòdul s’articula a l’entorn de 3 seminaris centrats en un tema d’estudi. L’objectiu dels seminaris consisteix a acostar l’estudiant al procés de “fabricació” de la recerca en matèria artística; s’examinen les seves fases, metodologies, fonts i tècniques, així com la diversitat de punts de vista que entren en joc o cal tenir en compte en un procés d’investigació.

Competències

 • Avaluar d'una manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
 • Conèixer i comprendre els sistemes d'anàlisi propis i aliens de la investigació del patrimoni artístic, la teoria i la història de l'art.
 • Definir, projectar, planificar i elaborar un treball d'investigació de l'àmbit de la història de l'art i del patrimoni artístic, crític, amb aportacions originals i seguint els paràmetres científics actuals.
 • Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
 • Organitzar el temps i els recursos propis en el desenvolupament de projectes d'investigació: establir objectius, temporització i compromisos d'actuació.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Reconstruir i analitzar críticament les posicions dels principals investigadors actuals del patrimoni artístic, utilitzant lescategories i el lèxic que els caracteritzen.
 • Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 • Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar d'una manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
 2. Conèixer disciplines, així com mètodes i tècniques d'anàlisi per a la interpretació del patrimoni artístic, com ara la paleografia, l'epigrafia, l'arqueometria i les diferents anàlisis usades pel restaurador.
 3. Conèixer els tipus d'argumentació i les maneres de presentar els resultats d'altres investigadors de manera que siguin útils per a l'enfocament i desenvolupament de la investigació pròpia.
 4. Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
 5. Distingir mètodes d'anàlisi practicats per l'historiador de l'art per a l'estudi i la interpretació del patrimoni artístic, com ara el formal, l'estilístic, l'iconogràfic i el comparatiu.
 6. Dur a terme un projecte de treball d'investigació de manera ben argumentada i planificada.
 7. Identificar les principals metodologies pròpies i alienes necessàries per desenvolupar un treball d'investigació.
 8. Interpretar les obres d'art d'una manera integral.
 9. Organitzar el temps i els recursos propis en el desenvolupament de projectes d'investigació: establir objectius, temporització i compromisos d'actuació.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 13. Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

Continguts

 

 

Seminari 1. La història de la fotografia a Catalunya: un nou camp destudi. Professora: Núria Fernández Rius

El seminari té per objectiu mostrar les possibilitats d’investigació que ofereix la fotografia en els àmbits de la Història de l’Art i els Estudis Culturals. Ho farà des d’una perspectiva multidisciplinar i interseccional, atenent als eixos de gènere, sexualitat, ètnia, i classe, entre d’altres. Les sessions seguiran un ordre cronològic que abraça des dels inicis de la fotografia, a la dècada de 1830, i fins la segona meitat del segle XX, per tal de veure algunes de les modalitats fotogràfiques que han adquirit més rellevància en termes patrimonials. Es treballaran conceptes, instruments i mètodes d’anàlisi que permetin abordar la dimensió material, visual i social de l’objecte fotogràfic. Es farà a partir de casos d’estudi de la història de la fotografia a Catalunya, en connexió amb les tendències i les pràctiques més comunes en contextos internacionals. Metodològicament, les sessions comptaran amb una primera part dedicada a presentar el tema d’estudi i una segona part dedicada a resoldre a l’aula casos pràctics de recerca vinculats amb aquest tema.

1. El retrat fotogràfic i el negoci de les vistes al segle XIX  

2. La fotografia com a pràctica artística: del

Pictorialisme a les Avantguardes

3. Investigacions sobre el fotoperiodisme en temps de la Guerra Civil espanyola

4. El gènere documental: entre el MoMA de Nova York i l’Espanya de Franco

5. La fotografia personal i vernacular: un patrimoni desatès

 

Seminari 2. Patrimonis incòmodes.Professor: Daniel Rico

La “fúria vandàlica” que es va estendre als Estats Units arran de la mort de George Floyd el 25 de maig de 2020 és, potser, l’episodi iconoclasta més extrem i recent de les “guerres de memòria” que es lliuren d’una punta a l’altra del món des dels anys 90 del segle XX. Per què s’abaten estàtues? Quins són els monuments de la discòrdia? I quins són el seu sentit i “autoritat” en l’espai públic de les democràcies modernes? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals s’intentarà donar resposta en aquest seminari, mitjançant l’examen d’un ventall de casos d’àmbit nacional i internacional el més ampli i variat possible.

1. “Iconoclàstia” i “vandalisme” avui, arreu del món

2. Monuments o monuments històrics? Memòria o Història?

3. Patrimonis feixistes

4. Les estàtues de l‘esclavisme i la colonització

5. Art, monumentalitat i memòria

 

Seminari 3. Arquitectura monàstica occidental. Dels orígens contemplatius benedictins a les complexitats i reformes dels segle XIII al XVI. Professor Eduardo Carrero Santamaría

Des de la definició arquitectònica del monestir benedictí de l'alta edat mitjana, la història de l'art ha tractat d’enfrontar-se a l'estudi de les diferents ordes monàstics i els seus monestirs des de dues perspectives: la queprefereix desenvolupar un panorama estilístic amb etiquetes com "art cistercenc" o "arquitectura franciscana", o la que analitza el monestir com una cèl·lula residencial en la qual les seves parts integrants eren els elements bàsics d'una estructura arquitectònica dissenyada i projectada amb la intenció de respondre a les necessitats d'una comunitat de monjos, frares o monges. En aquest seminari veurem com cada ordre va implantar els seus requisits quotidians (des de la litúrgia a les imposicions del gènere), que funcionaren com els determinants d'un tipus de monestir o convent concret, perfectament recognoscible des de la seva arquitectura.

 1. Perquè estudiar els monestirs a Europa occidental. Mètode d'anàlisi, fonts i consideració patrimonial al mon contemporani. Els orígens. El monestir benedictí.
 2.  La tradició contemplativa a les grans reformes dels segles XI-XII. Cistercencs, Cartoixans, Premonstratesos i altres derivacions rigoristes. La versió femenina del monaquisme contemplatiu i la seva materialització arquitectònica.
 3. Fratrum. Les ordres de frares, la seva arquitectura: Dominics, Franciscans, Carmelitans i Agustins i el seu impacte urbanístic. Va haver-hi una arquitectura de convent? L'aparició dels Jerònims i el seu recorregut des de les coves eremítiques fins a L'Escorial. Les respectives branques femenines
 4. Les grans reformes del segle XVI. Descalços i Jesuïtes. Arquitectura monàstica entre els regnes Ibèrics i laNova Espanya

 

Seminari 4. El monestir de Pedralbes i el seu patrimoni artístic moble: recerca, museografia i difusió a l’entorn d’un conjunt patrimonial singular. Professor: Rafael Cornudella

El Monestir de Pedralbes, on hi subsisteix una comunitat de monges de l’orde de santa Clara, i que és gestionat com a “museu-monestir” per l’Ajuntament de Barcelona, no només és un dels monuments més importants de l’arquitectura gòtica catalana, sinó també un conjunt singular per l’abundant patrimoni artístic moble que s’hi conserva, malgrat que al segle XIX i al segle XX encara es van perdre, alienar o destruir alguns objectes. Qualsevol relat sobre la historia de l’art gòtic català passa inevitablement per aquest espai monàstic, que també ofereix objectes interessants d’època moderna i contemporània, tots els quals ens permeten resseguir les successives etapes de l’existència històrica d’aquesta comunitat de monges clarisses. En el seminari es revisaran alguns resultats de les recerques més recents, se subratllaran les múltiples possibilitats de recerca obertes per al futur, i a la vegada s’analitzaran les estratègies de conservació i de difusió d’aquest monument i del seu patrimoni moble.

 

1. La construcció del complex monàstic: certeses i incerteses. El monument funerari de la reina Elisenda de Montcada i l’escultura del segle XIV.

2. Les pintures murals tres-centistes de la capella de sant Miquel: El Mestre italià de Pedralbes i la qüestió Ferrer Bassa.

3. Altres pintures murals trescentistes del monestir.

4. Visita al monestir.

5. La pintura sobre taula dels segles XIV i XV: noves perspectives sobre un patrimoni entre la dispersió i la desaparició, dels Serra a Martorell.  

6. La pintura de finals del segle XV i del segle XVI: el fenomen de la importació i la producció local, aportacions recents.

 

 • Sessions de seguiment del projecte del Treball de Fi de Màster. Professor : Rafael Cornudella.

 

 • Activitat complementària: Jornada Col·leccionisme, Palau de Maricel, Sitges

 

 

Metodologia

Classes expositives, conferències i visites a conjunts artístics. Es valorarà la participació dels estudiants a classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferències i visites a conjunts artístics. 16 0,64 3, 8, 10, 11, 13

Avaluació

Assistència i participació activa als seminaris: 20 %

Tutories seguiment del projecte de Treball fi de Màster: 30%

Presentació escrita del primer Guió del projecte del Treball de fi de màster elaborat amb la supervisió del tutor del treball: 50 %.

 El projecte ha de contenir:

1. Una presentació dels objectius, les raons de la tria del tema i les preguntes que us formuleu d’entrada.

2. Un primer guió del treball, és a dir, un primer esquema raonat del treball, un primer esbós on constin els aspectes que voleu tractar en el vostre treball. Per elaborar aquest primer guió comptareu amb l’assessorament dels vostres tutors. Naturalment, a mida que avanceu en la recerca, podeu modificar determinats aspectes del guió inicial.

3. Un primer recull de les fonts que esteu consultant o heu de consultar per realitzar el treball. En funció de la temàtica del vostre treball, aquestes fonts poden ser de moltes menes: bibliogràfiques, arxivístiques, videogràfiques, fotogràfiques, entrevistes a persones, etc–.

4. Finalment el projecte ha de comptar també amb una planificació, en la que exposeu com heu anat organitzant el treball des del principi i com penseu desenvolupar les diferents tasques que us queden per fer fins a la conclusió del treball. Recomanem que feu la planificació més detallada i precisa possible.

La data límit d’entrega del Projecte és el 7 de febrer de 2022. S’han de presentar dues còpies: una per la coordinadora del Mòdul 1, la professora Montserrat Claveria, via Campus Virtual, i la segona pel vostre tutor en el format que ell us indiqui.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa als seminaris 20 % 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Presentació escrita del projecte del treball de fi de màster 50 % 176 7,04 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tutories seguiment del projecte del treball de fi de Màster 30% 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

Els professors de cada seminari facilitaran la bibliografia a classe

Programari

Cap en particular