Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Professionals

Codi: 42989 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313800 Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Alessandro Demurtas
Correu electrònic:
alessandro.demurtas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

No té prerequisits acadèmics.

Objectius

El currículum del Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament contempla la possibilitat de realitzar un mòdul optatiu corresponent a Pràctiques professionals de 10 crèdits ECTS. Les Pràctiques professionals consisteixen en una estada en una organització, institució o empresa amb que la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia ha signat un conveni de col·laboració. La finalitat d'aquestes pràctiques és tant formativa com de caràcter professional.

Les pràctiques professionals en centres de treball constitueixen una oferta de formació on l'alumnat exercita formes d'aprenentatge diferents de les activitats formatives habituals. El seu principal objectiu és facilitar el desenvolupament d'habilitats pràctiques i aplicació de coneixements dels alumnes. Per a aquests propòsits es busca generar acords amb institucions dels àmbits de les relacions internacionals, seguretat i desenvolupament propis del màster perquè els alumnes del programa puguin participar en les activitats habituals de treball de les institucions ja sigui participant en una unitat o àrea específica de la institució d'acollida o en un projecte específic.

Competències

 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 • Aplicar els instruments metodològics necessaris per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa de les relacions internacionals (observació, comparació, formulació d'hipòtesi, etc.), així com les eines d'intervenció (elaboració de polítiques i estratègies, la planificació, tècniques de negociació i mediació, etc.).
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Treballar en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
 2. Donar suport als tècnics de les empreses/institucions en el desenvolupament del seu treball i executar les tasques assignades a través de l'aplicació de les competències adquirides.
 3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 6. Treballar en equips multidisciplinaris.

Continguts

L'elecció de la institució i el procés d'adscripció

El procediment d'adscripció de l'alumnat a les pràctiques professionals és el següent: l'alumnat rebrà durant el mes de desembre una llista de les institucions que ofereixen places i hauran d'indicar les seves preferències per ordre de prioritat. En el moment de triar una plaça, caldrà tenir en compte les condicions i els requeriments específics que es demanen per a cadascuna d'elles.

Des de la Coordinació del Màster s'adscriuràl'alumnat a les seves respectives places de Pràctiques professionals d'acord amb un doble criteri: expedient acadèmic i idoneïtat segons trajectòria acadèmica i professional (especialització en els estudis, experiència laboral prèvia, etc.). Això en general es fa en conjunt amb les institucions d'acollida, els criteris són prioritaris. De fet, habitualment cal tenir una entrevista de selecció prèvia en la institució d'acollida, com a part del seu procés de selecció.

Metodologia

Durada

Les pràctiques del MURISD tenen una durada de 25 hores de treball per cada crèdit ECTS (10 ECTS), les quals habitualment es realitzen en un període d’entre 3 i 6 mesos depenent dels horaris.

En aquest temps s'inclou la realització de la memòria final que cada alumne ha de realitzar, la qual és essencial per a l'avaluació de les seves pràctiques. Els alumnes tenen un termini màxim de dues setmanes un cop finalitzades les pràctiques per lliurar la seva Memòria final de les mateixes.

 

Calendari

El període estàndard per a l'inici de les pràctiques és a principis de cada any, encara que existeix la possibilitat de buscar altres períodes de comú acord entre el Màster, la institució d'acollida i les persones interessades. No obstant això, el termini màxim per concloure les pràctiques és setembre del mateix any en què es van iniciar.

 

Tutor/a

La institució d'acollida nomena un/a Tutor/a de les pràctiques. A més de dirigir el treball de la persona a la institució, el/la Tutor/a supervisarà el desenvolupament de les activitats que l’alumne prepararà a l'inici de les pràctiques. També completarà un breu informe final de pràctiques.

Així mateix, el Màster assignarà també un/a Tutor/a acadèmic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 250 10 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

 

La coordinació del màster realitza l'avaluació final de les pràctiques professionals sobre la base dels següents documents:

- L'Avaluació final de la institució d'acollida

- La Memòria Final dels alumnes,

- Altres documents addicionals que ja sigui la institució d'acollida o l’alumne consideri necessari adjuntar

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 0 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

 

N/A

 

 

 

Programari

De 3 a 6 mesos.