Logo UAB
2022/2023

Instruments d'Accés i Difusió Cultural

Codi: 42963 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Cristina Aliagas Marin
Correu electrònic:
cristina.aliagas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

El català es combina amb el castellà i l'anglès pel que fa a explicacions, lectures i activitats d'avaluació

Equip docent

Cristina Aliagas Marin
Cristina Correro Iglesias

Prerequisits

Cap

Objectius

Aquest mòdul relaciona la biblioteca escolar i les activitats de promoció lectora amb les formes socials d'accés cultural. Es dedica especial atenció a la pròpia formació dels mediadors a través de la participació en les activitats culturals (clubs de lectura, cinema fòrum, exposicions artístiques, representacions teatrals, audicions musicals, rutes literàries, etc.), i es desenvolupen estratègies de disseny i difusió de les activitats planificades per la biblioteca o els plans de promoció a través d'instruments analògics i digitals (recomanacions, blocs, etc.).

 

Competències

 • Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 • Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica, en particular, el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis com del context social, a través dels instruments adequats.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar i ensenyar comportaments ètics en les formes d'accés als productes culturals, especialment els digitals.
 2. Conèixer les possibilitats de les TIC i aplicar-les a les activitats dissenyades.
 3. Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 4. Desenvolupar habilitats de narració oral i altres recursos comunicatius lingüístics, plàstics i multimodals.
 5. Fer propostes creatives i innovadores en la difusió i relació de les activitats culturals de la biblioteca i el context extern.
 6. Identificar i planificar les possibilitats de relació entre les activitats culturals de l'entorn i la biblioteca escolar o els projectes de promoció lectora.
 7. Implementar estratègies de difusió de les activitats de lectura a través d'instruments analògics i digitals.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 9. Reconèixer la diversitat de formes artístiques, culturals i científiques i participar personalment en les activitats socials a què donen lloc.
 10. Utilitzar les TIC per a l'accés cultural i per a la relació entre col·lectius i institucions.
 11. Utilitzar les TIC per a la difusió de les activitats de lectura.

Continguts

1. La participació en activitats culturals i socials des de la biblioteca escolar i els plans de promoció lectora. Literatura i música. Literatura i cinema. Teatre: textos i representacions. Exposicions artístiques i literàries. Literatura i territori: les rutes, la promoció literària des dels museus. Actualitat i efemèrides.
2. La narració oral i altres recursos comunicatius lingüístics, plàstics i multimodals. La programació d'activitats.
3. Estratègies de difusió de les activitats de lectura: instruments analògics i digitals. Els blogs de les biblioteques escolars.

El tractament d'aquests continguts es fa tenint en compte la perspectiva de gènere.

Metodologia

- Explicacions teòriques.
- Assistència activa a les visites i actes culturals externs i d'aula. En cas de no poder-se realitzar es buscarà una alternativa online.
- Anàlisi crítica i reflexiva de les visites i actes culturals externs i d'aula.
- Elaboració i presentació pública d'activitats i propostes creatives de difusió i relació cultural aprofitant les possibilitats de les TIC.
- Tutories en línia.
 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Activitats i lectures durant el desenvolupament del mòdul 82 3,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Treball individual de mòdul 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant les activitats que s'assenyalen, que es concretaran segons la selecció de textos, visites i espectacles de cada curs.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir com a mínim un 5 de cadascuna.

L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a un mínim d'un 80% de les classes.

Els comentaris orals a l'aula i les intervencions escrites en fòrums virtuals es durant a terme durant el desenvolupament complet del mòdul, i el treball de programació s'entregarà la setmana següent a la fi de les classes presencials.

Si alguna persona suspengués el mòdul, la recuperació es duria a terme al juny mitjançant l'entrega d'un altre treball de programació individual i una entrevista personal destinada a avaluar els coneixements i les competències adquirits. En cas de plagi o còpia es penalitzarà amb un 0 com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i qualitat de la participació en les activitats 30% 0 0 3, 5, 6, 8, 9
Intervencions individuals escrites, en fòrums virtuals, sobre obres literàries 25% 0 0 1, 4, 6, 8, 9
Treball individual de programació d'una activitat de biblioteca escolar que relacioni la lectura amb alguna manifestació cultural 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

REFERÈNCIES

BIBLIOGRAFIA

Aliagas, Cristina, Fèrriz, Teresa, Albareda, Mariona, Oltra, Adrià (2022). Poesia: una proposta per interpretar poemes en clau artística i audiovisual. Articles. De Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 96(1): 40-44. 

Allis, M. (2012). British Music and Literary Context: Artistic Connections in the Long Nineteenth Century. Woodbridge, UK: The Boydell Press

Alvermann, D. (ed.) (2002). Adolescents and Literacies in a Digital World. New York: Peter Lang

Arizpe. E.; Cliff-Hodges, G. (eds.). Young People Reading. Empirical Research Across International Contexts. Abingdon, Oxon; New York: Rouledge

Balló, J.; Pérez, X. (1995). La llavor immortal. Barcelona: Empúries

Barenboim, D. (2009). Everything is Connected: The Power of Music. London: W&N

Barricelli, J.-P.; Gibaldi, J. (eds.) (1982). Interrelations of Literature. New York: Modern Language Association of America

Bataller Català, A. (2020). Llegenda i paisatge com a elements de mediació literària Encantades i pedagogia de l'imaginari. Cultura, Lenguaje y Representación, Vol. XXIII, 7–23

Bonilla, E.; Goldin, D. & Salaberria, R. (coords.) (2008). Bibliotecas y escuelas. Retos y posibilidades en la sociedad del conocimiento. México DF: Océano

Bluestone, G. (1957). Novels into Film: The Metamorphosis of Fiction into Cinema

Borràs, L. (2011). Per què llegir els clàssics avui? Badalona: Ara Llibres

Calvino, I. (1993). Por qué leer los clásicos. Barcelona: Tusquets

Calvino, I.; Creagh, P. (transl.) (1986). Why Read the Classics?, The New York Review of Books, 33 (15 (October 9). Web (15th May 2019) (https://whumspring2010.files.wordpress.com/2010/03/calvino.pdf).

Carreño, Ò. (2015). El eco de las lecturas. Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

Cartmell, D. (ed.) (2012). A Companion to Literature, Film, and Adaptation (Wiley-Blackwell, 2012)

Cartmell, D.; Whelehan, I. (eds.) (2007). The Cambridge Companion to Literature on Screen. Cambridge University Press

Centelles, J. (2005). La biblioteca, el cor de l'escola. En línia: http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200304/memories/823m.pdf

Chance, R. Lesesne, T. (2012). Rethinking Reading Promotion: Old School Meets Technology, Teacher Librarian, 39:5 (June), pp. 26-28. Web (14th May 2019) (https://search.proquest.com/docview/1024434634/fulltextPDF/1FA89FBDF0B44D07PQ/1?accountid=15292)

Clark, C.; Foster, A. (2005). Children's and young people's reading habits and preferences: the who, what, why, where and when. National Literacy Trust

Clark, C.; Rumbold, K. (2006). Reading for pleasure: A research overview. National Literary Trust

Clark, C.; Hawkins, M. (2009) Public Libraries and Literacy. National Literacy Trust

Clark, C. (2010). Linking School Libraries and Literacy. National Literacy Trust

Clark, C. (2012). Children’s Reading Today. National Literacy Trust

Clark, C.; Teravainen, A. (2017). Book ownership and reading Outcomes. National Literacy Trust

Corrigan, T. (ed.) (2011). Film and Literature: An Introduction and Reader, 2nd Ed. London: Routledge

Craggs S. R. (1998). Soundtracks: an international dictionary of composers for film. Aldershot, Hants, England: Ashgate

Cueto. R. (1996). Cien bandas sonoras en la historia del cine. Madrid: Nuer

Dayan, P. (2006). Music Writing Literature, from Sand via Debussy to Derrida. Aldershot, UK: Ashgate

DDAA (2005). "Cine y literatura", Textos de Didáctica de la Lengua y dela Literatura 40, 9-80

DDAA (2017). Reading Music through Literature, Journal of Musicological Research, 36. Web (15th May 2019) (https://www.tandfonline.com/toc/gmur20/36/1)

Elliott, J. (2007). Academic Libraries and Extracurricular Reading Promotion. Reference & User Services Quarterly, Vol. 46, No. 3 (Spring), pp. 34-43

Even-Zohar, I. (1990). Polysistem Studies. Web  (14th May 2019) (https://m.tau.ac.il/~itamarez/works/books/Even-Zohar_1990--Polysystem%20studies.pdf)

Fontich, X. (2013). "Cine y literatura en secundaria para trabajar la interpretación literaria conjuntamente",Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 37, 121-131

Frodeman, R.; Thompson Klein, J.; Mitcham, C. (eds.) (2010). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford: Oxford University Press

Hall, C.; Coles, M. (1999). Children's reading choices. London: Routledge.

Horellou-Lafarge, C.; Segré, M. (2016). Sociologie de la lecture. La Découverte

ICESEM (2017). Proceedings of the 2017 International Conference on Education Science and Economic Management. Web (14th May 2019) (https://www.atlantis-press.com/proceedings/icesem-17/25884809)

 

Kirchberg, V.; Tröndle, M. (2012) Experiencing Exhibitions:A Review of Studies on Visitor Experiences in Museums, Curator. The Museum Journal, 55 (4): 435-452

Kramer, L. (1984). Music and Poetry: The Nineteenth Century and After. Berkeley: University of California Press

Kramer, L. (2010). Interpreting Music. University of California Press

Lluch, G. & Sánchez García, S. (2017). La promoción de la lectura: Un análisis crítico de los artículos de investigación, Revista Española de Documentación Científica, 40 (4)

Marill, A. H. (1998). Keeping score: film and television music, 1988-1997. Lanham, Md.: Scarecrow Press

Mason, R. (2006). “Cultural Theory and Museum Studies”. In: Macdonald, S. (ed.). A Companion to Museum Studies, pp. 17-32. Wiley-Blackwell. Web (15th May 2019) (https://books.google.es/books?hl=ca&lr=&id=oQ8c6kRgH1IC&oi=fnd&pg=PA17&dq=exhibitions+and+literature+studies&ots=ig8W7LYFn9&sig=rBy2xwILxbfrwvVyOqZ6mv22K0E#v=onepage&q=exhibitions%20and%20literature%20studies&f=false)

McGee, M.; Jefferson, N. C. (2001). Encyclopedia of motion picture sound. London: McFarland

Munita, F. (2016). Prácticas didácticas, creencias y hábitos lectores del profesor en una escuela exitosa en la promoción lectora, Ocnos, 15 (2), 77-97

Negus, K. (2012). “Narrative, Interpretation, and the Popular Song” The Musical Quarterly 95/2–3 (Summer–Fall), 368–95

Pagès, V. (1998). Un tramvia anomenat text. Barcelona: Empúries

Pennac,D. (2008). Com una novel·la. Barcelona: Empúries / Pennac, D. (1994). Reads like a Novel. Quartet Books

Proust, M. (1996). Sobre la lectura. Barcelona: Quaderns Crema / Proust, M.; Ruskin, J. (2011) On Reading. Hesperus Press LTD

Reverdy, C. (2016). La lecture, entre famille et école: comment se développe le goüt de lire. Lyon: Institut Français de l’Éducation. Web (14th May 2019) (https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/464/files/2016/04/CC-Lecture_2016_Reverdy_Famille-et-e%CC%81cole.pdf)

Sangkaeo, S. (1999). Reading Habit Promotion in ASEAN Libraries. In: IFLA Council and General Conference. Conference Programme and Proceedings (65th, Bangkok, Thailand, August 20-28, 1999). Web (14th May 2019) (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED441496.pdf)

Smith, H. (2016). The Contemporary Literature-Music Relationship: Intermedia, Voice, Technology, Cross-Cultural Exchange. New York: Routledge

Stam, R.; Raengo, A. (eds.) (2004). Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Wiley-Blackwell

Steiner, G. (2019). Necesidad de música. Madrid: Grano de sal

Teixidor, E. (2007). La lectura i la vida. Barcelona: Columna

Todorov, T. (2007). La literatura en perill. Barcelona: Galàxia Gutemberg / La littérature en péril. Flammarion

Weaver, A. H. (2014). Towards a Narratological Analysis of the Romantic Lied: Events, Voice, and Focalization in Nineteenth-Century German Poetry and Music, Music & Letters 95/3 (August), 374–403

Wolf, W. (1999). The Musicalization of Fiction: AStudy in the Theory and History of Intermediality. Amsterdam: Rodopi

Xiaoli An, Y. D. (2017). Discussion on Classic Reading Promotion in the University Library in the Internet Plus Era. Web (14th May 2019) (https://doi.org/10.2991/icesem-17.2017.72)

Zakir, H. (2016). Towards a lifelong learning society through reading promotion: Opportunities and challenges for libraries and community learning centres in Viet Nam, International Review of Education, 62 (2) (April): 205–219. Web (14th May 2019) (<ahref="https://link.springer.com/article/10.1007/s11159-016-9552-y">https://link.springer.com/article/10.1007/s11159-016-9552-y)

ENLLAÇOS

https://open.spotify.com/playlist/4EEVqJro9lsyVKu2wVSgCR?si=d1e4524d1027409e

http://www.epdlp.com/ http://lletra.uoc.edu/ca/tema/cinema-i-literatura-catalana

http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=43&module=rutes http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca http://www.mapaliterari.cat/ca/

http://www.contacontes.cat http://www.espectaclesinfantils.cat/conatcontes.asp http://tantagora.net http://cosdelletra.blogspot.com.es/ http://jaumecentelles.cat http://www.traces.uab.es/tracesbd http://www.butxaca.com

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgn

http://casalector.fundaciongsr.com/

http://www.filmoteca.cat/web/

http://www.museudelcinema.cat/cat/index.php

http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque1/

www.mundobso.com

http://www.xtec.cat/~xripoll/cine0.htm

http://www.tnc.cat

http://www.teatrevictoria.com/ca/espectacles-amb-classe/

http://www.viuelteatre.com/

http://www.teatrelliure.com/

http://www.jtregina.com/

http://www.jovespectacle.cat/

 

La bibliografia i els enllaços s'acabaran de concretar a partir de la selecció específicsde textosteòrics i literaris, visites i espectacles del curs.

Programari

El programari emprat a l'assignatura serà Zoom, Spotify, Moodle i Paquet Office.