Logo UAB
2022/2023

Llibres Infantils i Juvenils

Codi: 42954 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Martina Fittipaldi Fittipaldi
Correu electrònic:
martina.fittipaldi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Joan Portell Rifà

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Aquest mòdul és obligatori i abordarà la descripció, anàlisi i selecció d'una diversitat de corpus de llibres infantils i juvenils en la formació del lector literari. Es tractaran els criteris de selecció i de valoració de llibres infantils de narrativa, poesia, àlbum i llibres de coneixement, així com els valors socials i la ideologia subjacents en els textos literaris. 

Competències

 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica, en particular, el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no-ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Resultats d'aprenentatge

 1. Detectar els valors educatius i la ideologia subjacents en les obres.
 2. Establir relacions respectuoses amb tots els integrants de la comunitat educativa o social en la seva identitat i formes culturals.
 3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 4. Seleccionar els llibres infantils i juvenils adequats per a la biblioteca escolar i les activitats de promoció segons els diferents tipus i edats dels destinataris i els contextos determinats.
 5. Utilitzar les TIC com a instruments d'aprenentatge i comunicació en la realització de les activitats.
 6. Valorar la qualitat de les obres segons els sistemes artístics visuals, textuals i multimodals.
 7. Valorar les obres segons la seva adequació als aprenentatges escolars.

Continguts

1. Tipologia de la producció literària infantil i juvenil actual, impresa i digital.

2. Criteris de valoració de les obres infantils.

3. La selecció dels llibres segons les diverses edats i funcions escolars.

4. Els valors socials i la ideologia.

 

Metodologia

Les activitats formatives inclouen classes presencials amb activitats a l'aula; lectures i treball virtual. Es combinaran les lectures i els treballs individuals fora de l'aula amb les activitats en grup a l'aula.

Es realitzaran treballs d'anàlisi, selecció i valoració d'obres segons diferents paràmetres.


Les activitats virtuals i de presentació a l'aula incorporaran les diferents possibilitats de les TIC.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats presencials de tot el grup 18 0,72
Tipus: Supervisades      
Activitats i treballs durant el mòdul. Participació en els fòrums virtuals 36 1,44
Tipus: Autònomes      
Lectures bibliogràfques i d'obres infantils i juvenils 96 3,84

Avaluació

 

1. Activitats d’anàlisi de les característiques actuals de la literatura infantil i juvenil en obres determinades.

2. Activitats de valoració de les obres segons la seva funció en els aprenentatges literaris escolars.

3. Activitats de selecció per a l'ús escolar o de promoció lectora de llibres infantils i juvenils.

4. Participació en les activitats a l’aula i en els fòrums virtuals segons les pautes marcades.

 

L’avaluació es farà a partir de les activitats lliurades, que seran valorades pel professorat.

Es tindrà en compte també la participació a l’aula. Les activitats han de fer ús de les lectures de cada tema.

Per acollir-se a l’avaluació continuada l’alumne haurà de presentar totes les activitats i aprovar-ne un 80%. En cas contrari, es considerarà "No Presentat" (NP).

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de manera individual.

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi d'activitats literàries escolars 15% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7
Fòrums de reflexió sobre les lectures teòriques 20% 0 0 2, 3
Informe d'una llibreria 20% 0 0 2, 3, 5
Puzzle dels càssics LIJ i TOP 10 10% 0 0 1, 3, 5
Recitació de poesia 10% 0 0 4, 5, 6, 7
Treball d'animació lectora a partir d'un àlbum 25% 0 0 1, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

Bonnafé, M. (2008) Los libros, eso es bueno para los bebés. México D.F.: Océano.

Chambers, A. (2009): Dime. Los niños, la lectura y la conversación. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Chambers, A. (2007): El ambiente de la lectura. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Colomer, T. (2010): Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis.

Colomer, T. (2010): La literatura infantil: una minoría dentro de la literatura. 32 Congreso Internacional de IBBY. Santiago de Compostela: 8-12 setembre, 2010.

Colomer, T. (dir) (2002): Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (descargable enhttps://gretel.cat/lecturas/pdf-per-descarregar-siete-llaves-para-valorar-historias-infantiles/?lang=es.  Data de visita: 16 de juny de 2022.

Colomer, T. (1998): La formació del lector literari. Barcelona: Barcanova (trad. cast. La formación del lector literario. Narrativa infantil y juvenil. Madrid: Anaya, 2009, 2ªed.)

Colomer, T. (coord) (2008): Lectures adolescents. Barcelona: Graó. (trad. cast. Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó, 2009, 2ªed.)

Colomer, T. (2005): Andar entre libros. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Colomer, T.; Fittipaldi, M. (2012): La literatura que acoge. Inmigración y álbumes ilustrados. Barcelona: Banco del Libro-GRETEL.

Correro, C (2018): Els llibres infantils del segle XXI. Tesi doctoral: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2018/hdl_10803_665173/cci1de1.pdf

Duran, T.; Luna, M. (2002): Un iun i un… fan cent.Barcelona: La Galera.

Equipo Peonza (2004): Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya.

Garralón, A. (2013). Leer y saber. Los libros informativos para niñosMadrid: Tarambana libros.

GRETEL (2014) Actas del Simposio internacional "la literatura en pantalla. Textos, lectores y prácticas docentes. Barcelona: UAB.

Hunt, P. (ed) (1996): International companion encyclopedia of children's literature. London: Routledge.

Lluch, G.; Valriu, C. (2013): La literatura per a infants i joves en català. Anàlisi, gèneres i historia. Alzira: Bromera.

Lluch, G. (2003): Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Publicaciones de la UCLM-CEPLI.

Lluch, G. (ed) (2000): De la narrativa oral a la literatura per a infants. Invenció d'una tradició literària. Alzira: Bromera (trad. Invención de una tradición literaria. De la narrativa oral a la literatura para niños. Cuenca: Ediciones de UCLM, 2007).

Molist, P. (2003): Els llibres tranquils. Lleida: Pagès editor. 

Molist, P. (2008): Dins del mirall. La literatura infantil explicada als adults. Barcelona: Graó.

Muñoz-Tebar, J. I.; Silva Díaz , M. C. (ed.) (1999). El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños”. Parapara Clave. Caracas: Banco del Libro.

Munita, F. (2019). Hacia una «poesía para niños también»: Tendencias de la poesía infantil en dos premios del ámbito hispanoamericano (2004-2017). En Córdova, A. (coord.): Renovar el asombro. Un panorama de la poesía infantil y juvenil contemporánea en español (pp. 103-141). Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla La Mancha.

Nikolajeva, M. (2005): Aesthetic Approaches to children’s Literature. Oxford: The Scarecrow Press.

Olid, B. (2011): Les heroïnes contraataquen. Models literaris contra l'universal masculí a la literatura infantil i juvenil. Lleida: Pagès editor.

Pagès, V. (2006): De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un canon de literatura infantil i juvenil. Barcelona: Proa (trad. Barcelona: Ariel, 2009).

Pelegrín, A. (2004): La aventura de oír: cuentos tradicionales y literatura infantil. Madrid: Anaya.

Prats, M. (2002): "La poesia per a infants: ungènere entre el folklore i l'obra d'autor". A Colomer, Teresa (ed.): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Bellaterra: ICE-UAB, 45-56.

Ramada, L. (2018) "Infantil, digital, aumentada y virtual: los mil y un apellidos de una realidad literaria". Diablotexto Digital 3, 8-31.

Teixidó, E. (2007): La lectura i la vida. Barcelona: Columna (trad. La lectura y la vida, Barcelona: Ariel).

Turrión, C. (2012): “LIJ Digital: nuevas formas narrativas para niños”. CLIJ  248, 40-47.

Van Der Linden, S. (2015): Álbum(es). Caracas: Banco del Libro y Variopinta Ediciones.

 

Webs de recursos i seleccions de llibres infantils i juvenils

Biblioteca Artur Martorell: http://w110.bcn.cat/portal/site/ArturMartorell/index209c.html

Biblioteca Xavier Benguerel. Centre de Documentació del Llibre infantil: http://www.bcn.cat/bibxavierbenguerel

ClijCAT (Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil): http://www.clijcat.cat/

Club Kirico. Selecció de 150 llibres i altres recomanacions.http://www.clubkirico.com/150-libros-infantiles-para-leer-y-releer

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro de Documentación e Investigación: www.fundaciongsr.es. Selecció de webs per a infants i joves de la FGSR http://recursos.fgsr.es/wfavo/

GRETEL: base de dades dels llibres actuals més recomanats per la crítica: www.gretel.cat, secció “Recomanats crítica”. 

GRETEL: Pàgina de Literatura infantil de la UAB: http://www.gretel.cat

GRUP POCIÖ: http://www.viulapoesia.com/

Llibres al replàhttp://llibresalrepla.blogspot.com.es/

UOC: http://lletra.uoc.edu/

Quins llibres...?: Tria feta pel Seminari de Bibliografia infantil i juvenil de l'Associació de Mestres RosaSensat. S'hi pot accedir tant a través del web de l'Associaciaó (http://www.rosasensat.org/textos/16/), com a través del web del Departament d'Educació, dins del'apartat d'Escola Oberta: http://www.xtec.net/epergam/quins/quins.htm?codi=quins_llib

Tantàgora: associació de foment d'activitats de literatura oral: http://www.tantagora.net/doc/home.php?l=ca

Una mà de contes: contes per veure i escoltar, que es poden triar a partir del tema, l'autor, l'il·lustrador, l'origen geogràfic... (http://www.unamadecontes.cat/).

 

Conferències recomanades

“Arnal Ballester”. Presentació de l’il.lustrador al seu taller. 26/04/2011.  http://www.youtube.com/watch?v=kTSzyz4YxOc

Cassany, D.: “Literatura juvenil electrónica: remix, fanfic, posts y blogs”: http://www.slideshare.net/DanielCassany/literatura-juvenil-electrnica-remix-fanfic-post-blogs.

Colomer, T.: “Literatura infantil y alfabetización inicial”. Ministerio de Educación de Argentina-OEI. 2010. http://www.youtube.com/watch?v=TG0GlQCNLYc y http://www.youtube.com/watch?v=TtcduLrIt98

Duran, T.: “Los sabores de la literatura infantil”. Fundación Jordi Sierra i Fabra. Medellín 2011. http://www.youtube.com/watch?v=OesERzXRQUc  

Reyes, L.: “El prèstec de llibres en una aula de primària”. http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos/reproduccio-1193208676085.html?param1=10divulgacio&param2=40cienciessocials&param4=educacio&url_video=1337839896358

Programari