Logo UAB
2022/2023

Biblioteques Escolars

Codi: 42953 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mònica Baró Llambias
Correu electrònic:
Desconegut

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent extern a la UAB

Júlia Baena juliabaena@ub.edu
Maite Comalat comalat@ub.edu
Mònica Baró baro@ub.edu

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

El mòdul té com a objectiu capacitar l'alumnat en les tècniques de gestió i organització de biblioteques escolars, a partir del coneixement del corpus teòric i l'anàlisi d'entorn.

Competències

 • Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 • Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 • Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no-ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
 • Dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social de la lectura adequats al context.
 • Dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i electrònics de la biblioteca.
 • Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
 • Gestionar la colecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar criteris de selecció específics per als recursos electrònics en suports digitals o en línia.
 2. Conèixer el mercat editorial i saber identificar els recursos d'informació necessaris per dur a terme la selecció de documents.
 3. Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 4. Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 5. Dissenyar i posar en funcionament els serveis de la biblioteca, i establir processos d'avaluació.
 6. Dissenyar programes específics per assegurar les competències en l'ús de la informació (alfabetització informacional) per part de l'alumnat, per nivells d'aprenentatge.
 7. Establir una política de col·lecció i determinar els criteris d'obsolescència dels recursos documentals de la biblioteca.
 8. Gestionar el pressupost de la biblioteca i els recursos humans disponibles.
 9. Identificar les tendències en gestió de biblioteques escolars i generar bones pràctiques.
 10. Organitzar els espais de la biblioteca en funció dels seus usos i els seus usuaris.
 11. Processar i organitzar els documents de la biblioteca.
 12. Proposar accions relacionades amb els processos de millora de la biblioteca escolar.
 13. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 14. Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els seus usuaris.

Continguts

1.       La biblioteca en els centres educatius

1.1.    Concepte de biblioteca escolar i de CRA

1.2.    Funcions i objectius de la biblioteca.

1.3.    Legislació, normativa i directrius sobre biblioteques escolars

1.4.    Situació actual a Catalunya i a Espanya

1.5.    Concepte de xarxa i serveis de suport. Programes de biblioteques escolars. Biblioteca escolar i biblioteca pública

1.6.    Recursos informatius sobre biblioteques escolars: fonts d'informació i entitats de referència

 

2.       Gestió i  planificació de la biblioteca

2.1.    Els usuaris de la biblioteca escolar: anàlisi de necessitats

2.2.    El projecte de biblioteca com a eina de planificació.

2.3.    Els recursos humans: perfil del bibliotecari escolar. Equip de biblioteca

2.4.    Els recursos econòmics: pressupost

2.5.    Els recursos materials: organització dels espais i infraestructures

2.6.    Organització i instal·lació del fons

 

3.       Gestió de la col·lecció

3.1.    El fons de la biblioteca. Política de col·lecció. La biblioteca digital

3.2.    Avaluació d'obres de ficció per a infants i joves

3.3.    Avaluació d'obres d'informació impreses

3.4.    Avaluació de recursos electrònics

 

4.       Gestió  dels serveis

4.1.    Serveis per a l’alumnat i per al professorat

4.2.    Serveis presencials i virtuals

4.3.    Organització i difusió dels serveis

 

5.       Biblioteca i currículum

5.1.    Biblioteca escolar i Pla de lectura

5.2.    Les competències en l'ús de la biblioteca i la informació

5.3.    El programa de formació de la biblioteca escolar

5.4.    Promoció de la lectura i biblioteca escolar

 

6.       L'avaluació a la biblioteca

6.1.    Avaluació de recursos i serveis de la biblioteca

6.2.    Avaluació del projecte de biblioteca

Metodologia

L’activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

 • Classes magistrals/expositives per part del professor
 • Lectura d’articles i fonts documentals
 • Anàlisi i discussió en fòrums virtuals d'articles i fonts documentals
 • Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
 • Elaboració de treballs de diferents aspectes de gestió de la biblioteca
 • Tutories i seguiment de les activitats en línia.
 • Visites a biblioteques
 • Xerrades de professionals

La situació sanitària de la Covid-19 podria obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 27 1,08 2, 7, 9, 13
Pràctiques d'aula 27 1,08 5, 8, 10, 14
Visites a diverses biblioteques escolars i anàlisi dels casos 10 0,4 5, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Anàlisi dels entorns normatius i dels codis ètics i discussió en fòrum virtual 24 0,96 7, 10, 13
Anàlisi i valoració de dades proporcionades per estudis sobre biblioteques escolars 24 0,96 9
Anàlisi i valoració de les editorials i de la producció de llibres per a infants i joves 12 0,48 2
Disseny d'una activitat de formació d'usuaris 12 0,48 6
Elaboració d'un informe comparatiu sobre webs de serveis 12 0,48 9
Planificació d'objectius i accions per a una biblioteca escolar 36 1,44 5
Recull de recursos temàtics per a la biblioteca escolar 6 0,24 1, 2, 3
Treball en grup 14 0,56 5, 7, 10, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Lectures 21 0,84 9, 13

Avaluació

L’avaluació es basarà en :

 1. Un treball de caràcter teorico-pràctic sobre la biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentage (30% de la nota final), que es lliurarà al final del mòdul.
 2. Un treball de detecció de necessitats de diferents tipologies d'usuaris de la biblioteca (20% de la nota final)
 3. Una proposta de disseny d'un programa de formació (20% de la nota final), a lliurar a final del mòdul.
 4. Assistència a classe (obligatòriament cal assistir a un mínim del 75% de les hores) i altres tasques a classe i al campus virtual (30% de la nota final).

Els treballs en grup incorporaran un apartat que reculli l’activitat individual de cada participant.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats realitzades durant el desenvolupament del mòdul. Les activitats no lliurades tindran la qualificació de 0.

Per poder-se acollir a l’avaluació continuada l’alumne ha de presentar i complir totes les condicions esmentades. En cas contrari, es considerarà No presentat.

No es preveuen condicions específiques d’avaluació per a casos particulars. En tot cas, si ni n’ha algun, es considerarà en la comissió de coordinació.

La situació sanitària de la Covid-19 podria obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres tasques diverses a classe i pel campus virtual 30% 0 0 1, 2, 7, 13, 14
Detecció de necessitats de diferents tipologies d'usuaris de la biblioteca escolar 20% 0 0 3, 4, 5, 9, 13
Disseny d'un programa i diferents activitats de formació d'usuaris 20% 0 0 6, 9
Un treball de caràcter teòrico-pràctic sobre la biblioteca escolar com a centre de recursos per a l'aprenentatge 30% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Baró, M.; Mañà, T.; Vellosillo, I. (2001). Bibliotecas escolares, ¿para qué? Madrid: Anaya.

Biblioteca escolar 2.0. [document en línia]. (2013). Barcelona: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  Disponible a: https://sites.google.com/a/xtec.cat/biblioteca-escolar-2-0/home  [Consulta: 10/06/2022]

Bibliotecas escolares “entre comillas”: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos (2010.) Madrid: Ministerio de Educación; Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?: herramienta de autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca (2011 ). Madrid: Ministerio de Educación: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Directrius IFLA/Unesco per a la biblioteca escolar (2018). 2a ed. revisada. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Departament de Cultura; Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Disponible a: <https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-ca.pdf>[Consulta: 10/06/2022]

Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya (2013). Generalitat de Catalunya, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Disponible a: <https://cobdc.org/wp-content/uploads/biblio_centres.pdf> [Consulta: 10/06/2022]

Durban Roca, G. (2010). La biblioteca escolar, hoy: un recurso estratégico para el centro.Barcelona: Graó.

García Guerrero, J. (dir). (2013). Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la Sociedad en red. Sevilla: Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado. Disponible a: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/9fa75a4e-170d-439e-bfa7-ba9bf2236660> [Consulta: 10/06/2022]

Grupo de Trabajo de Alfabetización Informacional  (GTALFIN) (2016). Integración de las competencias  ALFIN/AMI en el sistema  educativo: referencias, contexto y propuestas. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disponible a: <http://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/Integracion_competencias_ALFIN-AMI_-sistema_educativo.pdf> [Consulta: 10/06/2022]

Grupo Estratégico para el estudio de prospectiva sobre la biblioteca entorno Informacional y social. (2013). Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años. Madrid: Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Disponible a: <http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/7460/1/Estudio_prospectiva_2020.pdf>[Consulta: 10/06/2022] Balance y proyección del Informe Prospectiva 2020: las diez áreas que más van a cambiaren nuestras bibliotecas

Herring, J. E. Improving student’s web use and information literacy: aguide for teachers and teacher librarians (2011) London: Facet.

La biblioteca-mediateca: infantil i primària: proposta de treball. (2007). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.. 

La biblioteca-mediateca: secundària: proposta de treball. (2007).Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Les biblioteques als centres educatius de secundària. (2016). Barcelona: Programa Biblioteca escolar Puntedu. Departament d’Ensenyament, . 

Marchesi, Á.; Miret, I.(dir.) (2005). Las bibliotecas escolares en España: análisis y recomendaciones. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, “Parte III, Estudio de campo de las bibliotecas escolares en España”.

Markless, S. (ed.) (2009). The innovative school librarian: thinking outside the box. London: Facet. 

Marco de Referencia para las Bibliotecas Escolares (2011) Madrid: Ministerio de Educación (Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares). Disponible a: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-de-referencia-para-las-bibliotecas-escolares/educacion-bibliotecas/14848> [Consulta: 10/06/2022]

Marquardt, L.; Oberg, D. (eds.) (2011). Global perspectives on school libraries: projects and practices. Berlin ; New York: De Gruyter Saur.

Miret, I. (dir.) (2013). Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Disponible a: <http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/4382-1-BE%20estudio.pdf> [Consulta: 10/06/2022]

Miret, I., Baró, M. Bibliotecas escolares a pie de página.  La lectura en España: Informe 2017. Madrid, Federación de Gremios de Editores de España, 2017. Diesponible a: <http://www.fge.es/lalectura/docs/Miret_y_Baro_127-138.pdf> [Consulta: 10/06/2022]

Nájera Trujillo, C. G. (2008) ...Pero no imposible: bitácora de la transformación de una bibliotecaescolar y su entorno. México; Barcelona: Océano Travesía.

Wolf, M.A., Jones, R., Gilbert, D. (2014). Leading In and Beyond the Library. Alliance for Excellent Education. Disponible a: <http://all4ed.org/wp-content/uploads/2014/01/BeyondTheLibrary.pdf> [Consulta: 10/06/2022]

 

Programari

---------------