Logo UAB
2022/2023

Tecnologies de la Informació

Codi: 42657 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313489 Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan José Ramos Gonzalez
Correu electrònic:
juanjose.ramos@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent extern a la UAB

Prof. Andrejs Romanovs

Prerequisits

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Competències

 • Abordar problemes de gestió i coordinació d'operacions logístiques de producció, transport i serveis mitjançant un enfocament holístic, aplicant de manera consistent i integrada els conceptes i les estratègies generals de gestió de la cadena de subministrament, les consideracions ambientals pertinents i els aspectes de qualitat, tecnològics i econòmics.
 • Analitzar, estructurar i discutir situacions pròpies de la logística a fi d'identificar i modelar les relacions de dependència, influència i impacte habituals en els principals indicadors de rendiment i factors de qualitat, i avaluar-ne la complexitat.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Seleccionar i aplicar les metodologies analítiques, les estratègies i les tecnologies actuals més rellevants per dissenyar solucions per als problemes de gestió i coordinació dels fluxos de materials, d'informació i financers.
 • Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 • Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar el paper de les tecnologies de la informació en LSCM.
 2. Comprendre els principis, els conceptes i les tècniques de les tecnologies de la informació.
 3. Comprendre les tecnologies d'informació bàsiques en logística.
 4. Conèixer conceptes generals dels sistemes de gestió de la informació.
 5. Investigar i planificar l'aplicació de tecnologies i sistemes d'informació complexos en logística.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Ser capaç de gestionar informació: Extreure i analitzar informació de diferents fonts.
 10. Tenir habilitats per a la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i en anglès. Capacitat de síntesi i tècniques de presentació.

Continguts

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Metodologia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Practise sessions 30 1,2 1, 5, 6, 8, 9
Theory lectures 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Student presentation on the research topic 15 0,6 1, 2, 3, 4, 7, 10
Test on ITL 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Individual research essay 30 1,2 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Mastering in the lectured course material 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 8

Avaluació

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exam 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 10
Individual research essay 35% 0 0 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Laboratory work 25% 0 0 1, 5, 6, 7

Bibliografia

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en angès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.

Programari

Aquesta assignatura s'imparteix exclusivament en anglès. Consulteu la versió de la guia en aquesta llengua.