Logo UAB
2022/2023

Pràctiques Professionals

Codi: 42456 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313500 Gestió Pública OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Raquel Gallego Calderon
Correu electrònic:
raquel.gallego@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Altres indicacions sobre les llengües

Els estudiants podran expressar-se en l'idioma que prefereixin. Els docents s'expressaran en castellà durant les primeres 5 setmanes del curs. Gran part del material docent serà en anglès.

Prerequisits

Els estudiants que cursin aquesta assignatura han d'haver superat les matèries teòriques del màster.

Objectius

L’objectiu d’aquest mòdul és que l’estudiant pugui posar en pràctica els coneixements adquirits durant el màster. Es pretén:

 1. Que l’estudiant conegui amb la pròpia experiència el funcionament d’una organització pública o para-pública i que això li pugui servir de primer contacte amb l’àmbit professional propi d’aquesta titulació.
 2. Que l’estudiant sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Competències

 • Abordar situacions d'intervenció pública complexes que puguin implicar dilemes ètics, a partir de propostes fonamentades tant en l'explicitació de valors com en el rigor conceptual i metodològic.
 • Analitzar polítiques públiques en diferents àmbits sectorials.
 • Avaluar projectes i informes fets per tercers amb criteris metodològics i argumentatius adequats.
 • Dissenyar i avaluar processos d'intervenció pública en situacions i problemàtiques socials, polítiques i sectorials específiques.
 • Dissenyar i elaborar projectes i informes tècnics utilitzant la metodologia de recerca adequada.
 • Gestionar un conjunt divers i complex de dades i fonts.
 • Liderar projectes en entorns interorganitzatius, de diferents nivells i contextos políticoadministratius.
 • Proposar solucions innovadores en la resolució de problemes socials i polítics.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Treballar en equips multidisciplinaris i internacionals, amb membres de procedències diverses, d'entorns sociopolítics, culturals i administratius diferents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar situacions d'intervenció pública complexes que puguin implicar dilemes ètics, a partir de propostes fonamentades tant en l'explicitació de valors com en el rigor conceptual i metodològic.
 2. Analitzar la informació recollida amb la metodologia més adequada.
 3. Avaluar projectes i informes fets per tercers amb criteris metodològics i argumentatius adequats.
 4. Comunicar conclusions davant de públics crítics.
 5. Dissenyar i elaborar projectes i informes tècnics utilitzant la metodologia de recerca adequada.
 6. Elaborar informes de prospectiva, seguiment o avaluació de polítiques públiques, partint d'una metodologia d'anàlisi rigorosa.
 7. Elaborar informes tècnics d'assessorament sobre propostes d'actuació fonamentades partint d'una metodologia rigorosa.
 8. Elaborar informes tècnics d'avaluació de processos d'intervenció pública.
 9. Identificar i recopilar les dades rellevants per abordar una situació definida com a objecte d'intervenció.
 10. Liderar projectes en entorns interorganitzatius, de diferents nivells i contextos políticoadministratius.
 11. Proposar solucions innovadores en la resolució de problemes socials i polítics.
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 13. Treballar en equips multidisciplinaris i internacionals, amb membres de procedències diverses, d'entorns sociopolítics, culturals i administratius diferents.

Continguts

Les pràctiques es realitzaran durant el tercer trimestre del curs acadèmic, amb una dedicació equivalent a 10 cr. ECTS (300 hores). En les pràctiques, l’estudiant comptarà amb la supervisió d’un tutor/a, però s’espera que la major part del seu treball sigui autònom, i haurà de realitzar les tasques que li siguin assignades.

L’estudiant haurà d’elaborar una breu memòria de pràctiques (2000 paraules aproximadament) on valori aquesta experiència i la seva relació amb els coneixements adquirits al màster. Hi ha dues convocatòries, tot i que totes dues es consideraran primera convocatòria a efectes d'acta. La memòria s’haurà de lliurar abans de l'1 de juliol o de l’1 de setembre, i s’haurà d’enviar a raquel.gallego@uab.cat 

Convé que la memòria d’incorporació a una entitat externa estigui estructurada en tres grans blocs:

1. Presentació de l’entitat (200 paraules):    

Objectius generals i raó de ser    

Estructura i organització    

Recursos humans i materials

2. Activitat desenvolupada per l’estudiant (1600 paraules):    

Objectius de la pràctica    

Tasques desenvolupades    

Coneixements adquirits en el Màster aplicats en el desenvolupament de les tasques assignades    

Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat

3. Valoració de la pràctica (200 paraules):    

Grau d’assoliment dels objectius proposats    

Grau d’integració de l’estudiant en l’activitat de l’entitat i relació amb el tutor    

Utilitat dels coneixements adquirits al llarg del Mestratge per al desenvolupament de les tasques assignades    

Punts forts i punts dèbils de l’entitat i possibles propostes de millora,si s’escau    

Aspectes positius i negatius de l’experiència

Metodologia

En les pràctiques, l'estudiant comptarà amb la supervisió d'un tutor/a, però s'espera que la major part del se treball sigui autònom i haurà de realitzar les tasque que li siguin encomenades.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tasques dirigides 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Tasques supervisades 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Tasques autònomes 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

L’avaluació tindrà en compte la valoració que en faci el tutor/a de pràctiques i la memoria lliurada per l’estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de l'estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Informe del tutor/a de pràctiques 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

La bibliografia inclourà referències específiques a l'àmbit de les pràctiques, proporcionades pel tutor de pràctiques i els docents del màster.

Programari

No s'utilitza programari específic en aquest curs.