Logo UAB
2022/2023

Tècniques de Recerca

Codi: 42277 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política / Political Science OB 0 2
4317157 Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Danislava Milkova Marinova
Correu electrònic:
dani.marinova@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Eva Ostergaard-Nielsen
Carolina Galais Gonzalez
Roberto Pannico
Lara Ivana Maestripieri

Prerequisits

La part quantitativa del curs no requereix cap coneixement previ que no sigui una base matemàtica mínima. Els estudiants que no hagin cursat cap tipus de curs quantitatiu des de l’escola secundària haurien de llegir el text següent abans que comenci el curs:

Bolker, E. D., & Mast, M. 2015. Common Sense Mathematics. Mathematical Association of America. Available at http://www.cs.umb.edu/~eb/qrbook/qrbook.pdf  

Per a més informació sobre estadística: 

Wheelan, C. 2013. Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. New York: WW Norton & Company.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és que els estudiants coneguin i sàpiguen aplicar algunes de les principals tècniques d'investigació en ciències socials per a la recopilació i l'anàlisi de dades. Per tal assolir aquests objectius, tractarem tant tècniques quantitatives com qualitatives. Prioritzem qüestions de formació pràctica i d' interpretació per sobre de qüestions estrictament matemàtiques.

Les sessions sobre tècniques quantitatives i qualitatius transcorreran en paral·lel durant les 8 setmanes del curs. Les classes combinen classes teòriques amb seminaris i sessions de pràctica de les diferents tècniques. Una part important del curs es fa fora de l'aula per consolidar l'ús d'una selecció de les tècniques d'investigació.

 


Competències específiques

 • Identificar i saber afrontar les principals dificultats metodològiques que es produeixen en una anàlisi de ciències polítiques
 • Treballar amb un conjunt complex i divers de dades i fonts d'informació
 • Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci criteris d'excel·lència i anàlisi rigorós.
 • Aplicar aquelles tècniques de recerca qualitatives i quantitatives necessàries per a una anàlisi sistemàtica i rigorosa de la realitat política.


Competències transversals

 • Ser capaç d'avaluar la investigació aplicada o acadèmica amb criteris rellevants.
 • Ser capaç de dissenyar projectes de recerca acadèmica i aplicada de manera independent i utilitzant la terminologia, l'argumentació i el marc analític adients.
 • Demostrar la capacitat de llegir i entendre textos especialitzats en anglès.

Competències

  Ciència Política / Political Science
 • Aplicar les tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi necessàries per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa d'aspectes concrets de la realitat política.
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Gestionar un conjunt de dades i fonts específiques de la ciència política, com ara estadístiques, enquestes o documents.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber abordar-les amb les eines existents.
  Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science
 • Aplicar tècniques qualitatives i quantitatives avançades a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa d'aspectes concrets de la realitat política.
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
 • Dissenyar i dur a terme un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Generar i gestionar conjunts de dades i fonts específics de la ciència política com estadístiques, enquestes o documents.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber abordar-les amb les eines existents.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

 1. Accedir a les fonts de dades apropiades per a l'anàlisi de la ciència política.
 2. Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i investigacions elaborats per tercers de manera autònoma.
 3. Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 4. Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
 5. Conèixer els debats i reptes actuals de les principals tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa.
 6. Conèixer els debats i reptes actuals de les principals tècniques de recerca quantitativa i qualitativa.
 7. Conèixer les característiques de les principals tècniques de recerca quantitatives i qualitatives.
 8. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 9. Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 10. Fer observables i/o quantificables els fenòmens sociopolítics.
 11. Identificar el mètode estadístic més adequat per respondre una pregunta de recerca amb les dades disponibles i analitzar dades quantitatives mitjançant el programari estadístic adequat.
 12. Identificar el mètode estadístic més apropiat per respondre una pregunta de recerca amb les dades disponibles i analitzar dades quantitatives mitjançant el programari estadístic apropiat.
 13. Identificar els avantatges i les dificultats principals respecte de la validesa i la fiabilitat de les tècniques seleccionades.
 14. Identificar els principals avantatges i dificultats al respecte de la validesa i la fiabilitat de les tècniques seleccionades.
 15. Identificar les tècniques qualitatives adequades per respondre una pregunta de recerca i analitzar dades qualitatives mitjançant les principals tècniques d'anàlisi i el programari de codificació apropiat.
 16. Identificar les tècniques qualitatives apropiades per respondre una pregunta d'investigació i analitzar dades qualitatives mitjançant les principals tècniques d'anàlisi i el programari de codificació apropiat.
 17. Processar i preparar les dades recollides per a l'anàlisi mitjançant l'ús del programari corresponent.
 18. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 19. Relacionar una o diverses tècniques quantitatives i/o qualitatives a una pregunta de recerca i justificar per què aquesta selecció és la més adequada.
 20. Relacionar una o diverses tècniques quantitatives i/o qualitatives amb una pregunta de recerca i justificar per què aquesta selecció és la més adequada.

Continguts

MÈTODES QUALITATIUS (Coordinadora: Lara Maestripieri i professors/es convidats/des)

Introducció:

Sessió 1. Introducció a l’estudi de les tècniques qualitatives

Característiques fonamentals de la recerca qualitativa. Com avaluar la validesa i fiabilitat a la recerca qualitativa. Tipus de preguntes que es poden respondre utilitzant mètodes qualitatius. Tipus de tècniques que es poden combinar com triangular-es-

Recopilació de dades:

Sessió 2. Investigació sobre el terreny

Aquesta classe examinarà aspectes metodològics i pràctics de la investigació etnogràfica. Es tractaran: tipologies d’investigació de camp, codificació del treball de camp, l’observació (participant), la recopilació d’informació i l’anàlisi de l’evidència qualitativa.

Sessió 3. Entrevistes I

Trets i diferències entre entrevistes estructurades, semiestructurades i obertes / narratives.  

Sessió 4. Entrevistes II -

Sessió 5. Entrevistes III – Grups de discussió

Introducció al grup de discussió, tenint en compte les consideracions conceptuals, les bones pràctiques i els elements del disseny

Sessió 6. Altres qüestions en Investigació Qualitativa

Qüestions ètiques, temes sensibles i transparència en la investigació qualitativa.

Anàlisi de dades:

Sessió 7. Anàlisi del discurs

Aquesta sessió aclarirà què són els discursos, com funcionen i com podem analitzar-los. A més, tractarem els tipus d’anàlisi del discurs i reflexionarem sobre el tipus de dades que podem examinar discursivament.

Sessions 8, 9 i 10. Anàlisi d’entrevistes.

 

MÈTODES QUANTITATIUS (Coordinadora: Dani Marinova)

Sessió A: Introducció a l'anàlisi de dades quantitatives

Sessió B: estadística descriptiva

Sessió 1: Anàlisi bivariant bàsic

Sessió 2: Introducció a la inferència estadística

Sessió 3: Proves d'hipòtesis bivariades

Sessió 4: correlació i regressió bivariades

Sessió 5: Regressió múltiple (I)

Sessió 6: Resum de les sessions anteriors

Sessió 7: Examen parcial

Sessió 8: Regressió múltiple (II): variables independents categòriques

Sessió 9: Regressió múltiple (II): Interaccions

Sessió 10: Regressió logística (I)

Sessió 11: Regressió logística (II)

Sessió 12 & 13: Límits i Extensió dels models de regressió

Session 14: Resum de les sessions anteriors

Sessió 15: Examen final

 

 

 

 

Metodologia

 
El procés d’aprenentatge combina teoria (classes magistrals) i pràctica. La participació dels estudiants és essencial per assolir els objectius desitjats.

Completar els treballs és necessari per l'assoliment del curs. Els professors estaran oberts a la incorporació dels interessos de recerca dels alumnes durant el curs, especialment els relacionats amb les tesis de màster

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lecture 30 1,2 5, 7, 12, 13
Pràctiques a clase 25 1 1, 3, 7, 12, 17
Tutories col.lectives i discussió de projectes 5 0,2 3, 7, 13, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 10 0,4 7, 9, 12, 13, 17, 20
Tipus: Autònomes      
Anàlisi de dades qualitatives 30 1,2 9
Anàlisi de dades quantitatives 30 1,2 7, 9, 12, 13, 17
Escritura d'assajos i informes 30 1,2 3, 5, 7, 8, 9, 13
Generació i recopilació de dades qualitatives 30 1,2 7, 9, 17
Lectures 30 1,2 3, 5, 7, 8, 13

Avaluació

La parte principal de la evaluacion este módulo se mediante la práctica continuada varias técnicas de investigación. La Evaluación consisten en:

Participación en clase (se obligatorio asistir a un mínimo del 80% de las Sesiones para superar este módulo).
Ejercicios relacionados con las diferentes técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa.
Exámenes relacionados con las Sesiones cuantitativas.


La Evaluación sobre técnicas cualitativas representa el 40% de la nota final. Los estudiantes entregarán 4 Ejercicios durant el curso. La proporción que representan estos Trabajos en la parte cualitativa del curso es la siguiente: 

Ejercicio 1. Práctica de entrevistas ( 13% sobre el total del curso, 33% de la parte cualitativa)
Ejercicio 2: Práctica de la investigación de campo ( 13% sobre el total del curso, 33% de la parte cualitativa)
Ejercicio 4: práctica sobre las principales funciones de Atlas.ti para apoyar el análisis de entrevistas cualitativas ( 13% sobre el total del curso, 33% de la parte cualitativa)

La evaluación de técnicas cuantitativas representa el 60% de la nota final:

Los estudiantes deberán escribir un ensayo durante el curso. Se hará un seguimiento de la evolución del trabajo mediante Campus Virtual. El hecho de no poder demostrar que ha habido progreso durante el curso o no aplicar los consejos de la profesora tendrá un impacto negativo en la nota del trabajo.

La nota del trabajo significa sobre la parte cuantitativa de la asignatura = 33% (20% sobre el total del curso, 33% de la parte cuantitativa).

También se realizarán dos exámenes:

 • Examen parcial ( 15% sobre el total del curso, 25% de la parte cuantitativa)
 • Examen final ( 25% sobre el total del curso, 41% de la parte cuantitativa)


IMPORTANTE: Para aprobar el curso, se Necesario que los estudiantes obtengan una nota de al menos 5 sobre 10 en cada una de las dos partes - cualitativa y cuantitativa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
5 treballs quantitatius (10% cada un) 50% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Pràctica d'entrevistes 14% 4 0,16 5, 7, 9, 13, 16, 20
Pràctica de l'anàlisi d'entrevistes qualitatives 13% 3 0,12 1, 8, 16, 17
Pràctica de treball de camp 13% 3 0,12 1, 8, 16, 17

Bibliografia

Qualitative

Della Porta, D. & M. Keating, M. 2008. Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Denzin, N. K., & Y. S. Lincoln (Eds.). 2012. Strategies of Qualitative Inquiry, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

 

Quantitative

Acock, A.C. 2014. A Gentle Introduction to Stata, 4th ed. College Station, TX: Stata Press.

Agresti, A. 2009. Statistical Methods for the Social Sciences, 4th ed. Pearson Prentice Hall.

Kellstedt, P. M. & G. D. Whitten. 2013. The Fundamentals of Political Science Research, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis-Beck, M.  (1980) Applied regression: An introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pollock, P. H. 2012. The Essentials of Political Analysis, 4th ed. Washington, DC: CQ Press.

Pollock, P. H. 2015. A Stata Companion to Political Analysis, 3rd ed. Washington, DC: CQ Press.

Programari

Tècniques qualitatives

 • Nvivo 
 • Atlas-ti

Tècniques quantitatives

 • Stata (12)