Logo UAB
2022/2023

Sistemes d'Informació

Codi: 42107 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4312208 Arxivística i Gestió de Documents OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Remo Suppi Boldrito
Correu electrònic:
remo.suppi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Mèrida Iglesias Lucia

Prerequisits

Línia formativa: Sistemes d'Informació

Es recomana competències i habilitats a nivell usuari d'un sistema informàtic i del seu sistema operatiu (Windows, Linux, MacOS o equivalent).

Línia de formativa: Administració d'Organitzacions i empreses

No hi ha prerequisits.

 

Objectius

Línia formativa: Sistemes d'Informació:

Al final d’aquesta línia de formació els/les alumnes disposaran de coneixements, mètodes i habilitats per a treballar, gestionar i desplegar sistemes d’Informació amb tecnologies actuals i plataformes tecnològiques basades tant en entorns locals com en el núvol (cloud). Aquests objectius seran possibles a través d'una metodologia basada en sessions presencials que permetran a l'alumn/a prendre contacte amb els conceptes fonamentals de l'assignatura, realitzar unes activitats basada en casos d'ús habituals sobre els temes tractats i aplicar aquest conceptes a problemes pràctics.

Linia formativa: Administració d'Organitzacions i Empreses.

Al final d’aquesta línia de formació els/les alumnes disposaran de coneixements, mètodes i habilitats necessaris per entendre el funcionament de les organitzacions, els principals sistemes d'informació i el paper que la gestió documental juga dins de les organitzacions i empreses.

 

Competències

 • Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 • Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa.
 • Analitzar l'estructura i el funcionament d'organitzacions públiques i privades.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 • Avaluar i seleccionar eines informàtiques de gestió documental d'arxius segons el seu ús i necessitats.
 • Generar propostes innovadores i competitives.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar amb les fonts , mètodes , eines informàtiques i tècniques d'investigació científica pròpies de l'arxivística.
 • Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
 • Utilitzar sistemes de gestió de la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 2. Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa.
 3. Administrar sistemes d'informació.
 4. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 5. Avaluar les prestacions del programari per a la gestió documental i arxiu.
 6. Descriure l'estructura i el disseny dels sistemes de bases de dades.
 7. Distingir els principals sistemes operatius.
 8. Distingir tipologies dels sistemes d'informació i l'ús que tenen.
 9. Generar propostes innovadores i competitives.
 10. Identificar el funcionament de les xarxes informàtiques.
 11. Identificar i analitzar l'estructura interna de les organitzacions privades i la seva tipologia.
 12. Identificar i definir requisits del programari per a la gestió documental i arxiu.
 13. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 14. Reconèixer els components bàsics de maquinari.
 15. Reconèixer la teoria, els fonaments i el desenvolupament històric de l'organització i l'administració d'empreses.
 16. Reconèixer les funcions dels sistemes d'informació.
 17. Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
 18. Utilitzar les eines ofimàtiques.

Continguts

Línia formativa: Sistemes d'Informació

Unitat 1.Introducció als sistemes d'Informació.

 • Conceptes i desenvolupament dels sistemes de informació (SI).
 • La informació com recurs essencial a la societats modernes i la nova economia.
 • El valor de la informació i noves tendències en el seu ús: Open Data i Big Data.

Unitat 2. Arquitectura d'un SI.

 • Maquinari i xarxes de comunicació
 • Sistemes Operatius, programari, aplicacions i llenguatges.
 • Internet, sistemes virtuals i Cloud.
 • Emmagatzematge de la informació: Bases de Dades i gestió de la informació
 • Seguretat i visualització de la informació. Llicencies.

Desenvolupament i proves de casos d'ús funcional i d'integració fent servir les tecnologies abans explicades sobre les següents plataformes:

 • Desplegament i posada en marxa d'un sistema de informació personal en el cloud (OpenNebula) per a la gestió de dades en una Base de Dades.
 • Creació d'un SI sobre una màquina virtual amb el desplegament de plataformes Wordpress i Omeka.

Línia formativa: Administració d'Organitzacions i Empreses.

 Unitat 1.

 •  Tipus d'organitzacions i empreses. Àmbit jurídic i característiques.

Unitat 2. 

 • Estructura, funcions i responsabilitats a les organitzacions i a les empreses. 

Unitat 3. 

 • Sistemes d'informació empresarials i eines de suport i productivitat.

Unitat 4

 • La gestió documental a les empreses i organitzacions.

Metodologia

La metodologia utilitzada està basada en activades Dirigides (conceptes i discussió), supervisades (pràctiques) i autònomes (estudi i elaboració dels treballs i participació en els fòrums de discussió). Atenent la situació excepcional i d'acord a les indicacions fetes des de la Coordinació la docència de aquesta assignatura serà semipresencial.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Administració d'Organitzacions i Empreses. Classes magistrals 12 0,48 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 17
SIstemes d'Informació: Classes interactives 12 0,48 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18
Tipus: Supervisades      
Administració d'Organitzacions i Empreses. Debats, resolució de supòsits pràctics i tutories. 15 0,6 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17
Administració d'Organitzacions i Empreses. Sessions no-presencials 24 0,96 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 17
SIstemes d'Informació: Sessions no presencials 24 0,96 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18
Sistemes d'Informació: Treballs sobre casos d'ús 40 1,6 1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Administració d'Organitzacions i Empreses. Estudi personal i realització de treballs. 40 1,6 1, 2, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17
Sistemes d'Informació: Estudi i anàlisi de casos 19 0,76 1, 2, 9, 13, 17

Avaluació

Per superar el mòdul és necessari superar cada línia de formació per separat.

Línia formativa: Sistemes d'Informació

El sistema d'avaluació es basa en el model de "avaluació contínua" i compren les activitats previstes en aquest apartat (treballs, questionaris, participació). Les activitats s'han d'entregar en el termini indicat i es penalitzarà el fet d'entregar-la fora de termini sense justificació.

Recuperació: Per participar al procés de recuperació d’algunes de les activitats planificades l'alumne haurà d'estar previament avaluat i que la qualificació mitjana ponderada sigui 3,5 (sobre 10). En tal cas, s’habilitarà un període d’una setmana per a que l’alumne/a pugui recuperar les activitats amb qualificació individual inferior a 5,0 amb l’objectiu de superarla assignatura. Com és evident la participació en classes no es podrà recuperar.

Línia formativa: Administració d'Organitzacions i empreses

El sistema d'avaluació es basa en el model de "avaluació contínua" i compren les activitats previstes en aquest apartat.

Recuperació: L'alumnat que no aprovi l'avaluació contínua o que no es presenti a la mateixa s'ha de sotmetre a la reavaluació per aprovar l'assignatura.

Les activitats s'han d'entregar en el termini indicat i es penalitzarà el fet d'entregar-la fora de termini sense justificació i l'acumulació de faltes ortogràfiques o gramaticals. 

Plagi: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que es considerin apropiades, i d'acord amb les normatives acadèmiques actuals, les irregularitats comeses per un estudiant que poden portar a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables i en cas que e detecti plagi en més d'una activitat la qualificació del mòdul serà de 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Administració d'Organitzacions i Empreses. Participació a les activitats de classe. 10 5 0,2 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17
Administració d'Organitzacions i Empreses. Prova teòrica unitats 1 i 2. 25 2 0,08 4, 9, 11, 13, 15, 17
Administració d'Organitzacions i Empreses. Prova teòrica unitats 3 i 4. 25 2 0,08 4, 5, 8, 9, 13, 17
Administració d'Organitzacions i Empreses. Realització i exposició de supòsits pràctics. 40 25 1 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17
Sistemes d'Informació: Informes de treballs realitzats 40 7 0,28 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18
Sistemes d'Informació: Participació en los fòrums de discussió i classes 30 20 0,8 1, 2, 4, 9, 12, 13, 17
Sistemes d'Informació: Qüestionari/s 30 3 0,12 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18

Bibliografia

Línia formativa: Sistemes d'Informació (ebooks)

Per accedir s’ha de fer des de ordinadors de la UAB o a través de http://xpv.uab.cat amb el NIU i paraula clau de l’estudiant des de fora de la UAB, (BR = llibres recomanats)

    (BR) Henderson, Harry. Encyclopedia of computer science and Technology. 2009. http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=203886

    Global E-Governance Series : E-Governance : A Global Perspective on a New Paradigm. Obi, T. 2007. http://site.ebrary.com/lib/cbuc/detail.action?docID=10196614

    La empresa en la Web 2.0. Celaya, Javier. 2000. http://site.ebrary.com/lib/cbuc/detail.action?docID=10316848

    Ethical and social issues in the information age. Kizza, Joseph. 2003. https://link.springer.com/book/10.1007%2Fb98842

    Building Social Web Applications. Bell, Gavin. 2009. http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab/detail.action?docID=10766869

    Database Modeling and Design. Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish. 2011. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123820204

    The Illustrated Network. How TCP/IP Works in a Modern Network. Walter Goralski. 2011. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123745415

    (BR) Introducció a Internet: fonaments tecnològics i recursos per a usuaris. David Rincón Rivera, Lluís Casals Ibáñez. 2003. http://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36781

    Networking Explained. Michael A. Gallo and William M. Hancock. 2002. http://www.sciencedirect.com/science/book/9781555582524

    Virtual Machines. Versatile Platforms for Systems and Processes. James E. Smith and Ravi Nair. 2005. http://www.sciencedirect.com/science/book/9781558609105

    (BR) Sistemes operatius: teoria aplicada. Solsona, Francesc. 2015. http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab/detail.action?docID=11231188

    A Librarian's Guide to Graphs, Data and the Semantic Web. James Powell. 2015. http://www.sciencedirect.com/science/book/9781843347538

    Data Simplification: Taming Information with Open Source Tools. Jules J. Berman. 2016. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128037812

    Perspectives on Data Science for Software Engineering. Tim Menzies, Laurie Williams and Thomas Zimmermann. 2016. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128042069#ancsc0010

    Social Network Sites for Scientists. A Quantitative Survey. José Luís Ortega. 2016. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780081005927

Altres libres electrònics:

Administració de sistemes GNU/Linux. Jorba i Esteve, Josep, Suppi Boldrito, Remo. 2016. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/60687

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, Jorba i Esteve, Josep, Suppi Boldrito, Remo. 2016. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/60685

Libres biblioteques UAB:

Sistemas operativos : un enfoque en espiral. Elmasri, Ramez. 2010. Biblioteca Ciència i Tecnologia.

Big data : gestión y explotación de grandes volúmenes de datos. Alsina, Montserrat. 2017. Biblioteca C. Comunicació.


 

Línia formativa: Administració d'Organitzacions i empreses

Archivos de empresa. Mastropierro, M. del Carmen y Casanovas,Inés. 2011. Alfagrama

Archivos de empresa: Necesidad y oportunidad de negocio. Andreu i Daufí, Jordi. 2017. Revista Canaria de Patrimonio Documental.

Diseño de organizaciones eficientes. Mintzberg, H.Ariel Economia. Barcelona, 1992

Manual de Derecho mercantil. Broseta Pont, M. 2020.

El acceso a los archivos de empresa, aportaciones a la Historia Económica. Villar Chamorro, Fernando. 2020. Tst: Transportes, Servicios y telecomunicaciones.

La meta: un proceso de mejora continua, Goldart, E., Cox, J. Díaz de Santos, Madrid, 2005

 

 

Programari

Línia de formació: Sistemes d'Informació.

Els estudiants utilitzaran un sistema Cloud (basat en l'entorn OpenNebula) amb màquines virtuals i programari lliure (open-source) per a cada apartat tractat en l'assignatura.