Logo UAB
2022/2023

Criminologia i AnÓlisi Criminal

Codi: 106682 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitßn
Correu electr˛nic:
elena.garrido@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Equip docent

Sergio Mora Montserrat

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

Els objectius marc de l'assignatura intenten ser un reflex d'alguns els objectius primordials del grau.

Així, en aquesta assignatura l'alumnat ha d'aplicar els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent, tenint en compte que l'estudi de les teories criminològiques estarà basat en l'anàlisi des del punt de vista de la Psicologia de cara a aportar respostes idònies en l'estudi del delicte des de la vessant psicològica. Alhora, es pretèn augmentar els coneixements sobre la Criminologia i familiaritzar-se amb el lèxic psicològic propi del grau. En concret, l'alumnat haurà de comprendre els processos psicològics bàsics i els factors de personalitat fonamentals per a l'estudi criminològic des del punt de vista de la Psicologia.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 4. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 5. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 6. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenciˇ i la seguretat.
 8. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 16. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 17. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual específic per a la mateixa, distribuït en quatre unitats didàctiques, cada una de les quals cubriria un espai temporal de 2 setmanes.

Bloc Criminologia:

Unitat didàctica 1: - Introducció a les teories criminològiques - Fonamentació de l'estudi del crim - Historia de la criminologia - Teories criminològiques I - Influència del grup en el crim - Teories criminològiques clàssiques i Escola de Chigago

Unitat didàctica 2: - Teories criminològiques II - Teories criminològiques integradores - Teories criminològiques dels anys 90

Bloc Anàlisi Criminal

Unitat didàctica 3: - Introducció a les ciències forenses - Historia de la criminalística i de la perfilació criminal - Anàlisi criminalística de la conducta delictiva - Fonaments de la motivació criminal

Unitat didàctica 4: - Fonaments de la personalitat - Psicologia aplicada a la investigació del crim - Anàlisi preventiva de la criminalitat - Predicció de risc de conducta delictiva

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que inclou l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals.

Cada tema disposarà d'un fòrum de dubtes. També treballarem amb casos pràctics i lectures de reflexió. Cal destacar que a causa del model Online l'alumnat haurà de preparar els materials de forma autònoma (documents, lectures, vídeos etc ..) i els fòrums i sessions Online es dedicaran a aprofundir sobre els temes tractats així com a resoldre possibles dubtes.

És important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
ConferŔncia virtual 4 0,16 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
ExÓmen 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Redacciˇ de treballs 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal: treball personal de consolidaciˇ de coneixements, lectures programades, etc. 94 3,76 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Avaluaciˇ

El plantejament que proposem pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació dels / les estudiants de l'assignatura que permeti procedir a l'avaluació continuada i definitiva. Plantejarem, doncs, una avaluació continua, mesurada a través dels comentaris escrits sobre les lectures, el lliurament del treball treballat en grup i examen escrit.

En cas que un alumne / a no superi l'avaluació continuada, tindrà l'opció de presentar-se al examen final, que implicarà continguts de tota l'assignatura i la seva nota màxima serà d'un 5 en l'assignatura.

A) 2 treballs de reflexió / discussió (25% de la nota final). Aquests treballs s'aniran demanant edurant el curs i es centraran en comentaris de lectures. Cada un d'ells haurà de ser lliurat en la data prevista segons el cronograma. La mitjana de tots dos ha der ser mínim de 5, però perquè cada treball es consideri apte per fer mitjana haurà d'obtenir una nota mínima de 4. La nota dels treballs suposarà el 30% de la nota del curs. Qui no lliuri els treballs en el termini requerit haurà de presentar-se a l'examen final de tot el curs.

B) 1 examen (50% de la nota final). L'alumnat, de manera individual, realitzarà un examen (en funció de la data proposada segons el cronograma). La seva nota suposarà el 40% de la nota del curs. L'alumnat suspès o no presentat haurà de presentar a l'examen final de tota l'assignatura, i podrà obtenir una nota màxima de 5 punts.

C) Temes treballats en grup (25% de la nota final). Es proposarà un cas pràctic/ exercici que es treballarà de forma grupal que haurà de ser lliurat en la data proposada segons cronograma. La seva nota suposarà el 30% de la nota del curs. En grups de màxim de 4 persones s'haurà derealitzar un treball, basat en l'exercici proposat en el Moodle.

Per a l'alumnat que repeteixi l'assignatura es penjarà una nota informativa a la Plataforma Moodle al respecte del seu seguiment del curs.

Nota = Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar ..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treball de grup 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treball individual 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

La bibliografia obligatòria constarà al Campus, en haver-hi un manual específic.

Programari

Sistema Moodle