Logo UAB
2022/2023

Criminologia i AnÓlisi Criminal

Codi: 106678 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitßn
Correu electr˛nic:
elena.garrido@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:

Equip docent

Sergio Mora Montserrat

Prerequisits

Aquesta asignatura no té prerequisits.

Objectius

L'assignatura "Criminologia i Anàlisi Criminal", pretén aproximar a l'alumnat del Grau a la comprensió de la Criminologia des del punt de vista aplicat, investigatiu i de les ciències del comportament. Així, s'atorgaran els fonaments essencials de la Criminologia i la Criminalística de cara a garantir un bon coneixement de les mateixes i de la seva aplicació.
En ésser una assignatura d'un caire conceptual i fonamental, aportarà coneixements que ampliaran el bagatge de coneixements de l'alumnat que, alhora, s'apliquen en altres disciplines associades a la Criminologia, la Prevenció i la Seguretat Integral.
Els objectius marc de l'assignatura intenten ser un reflex d'alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura l'alumnat ha d'aplicar els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent, tenint en compte que l'estudi de les teories criminològiques estarà basat en l'anàlisi des del punt de vista criminològic de cara a aportar respostes idònies en l'estudi del delicte des de la vessant criminològica i criminalística.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 4. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 5. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 6. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenciˇ i la seguretat.
 8. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 9. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 16. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 17. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Bloc 1: Criminologia - Activitats docents dirigides, pràctiques i autònomes
1.1 Introducció a la Criminologia
1.2 Objecte d'estudi de la Criminologia
1.3 Diferenciació de la Criminologia d'altres ciències afins
1.4 Història de la Criminologia
1.5 Criminologia i delicte
1.6 Criminologia i societat
1.7 Teories Criminològiques
Bloc 2: Anàlisi Criminal - Activitats docents dirigides, pràctiques i autònomes (setmanes 8-12)
2.1 Introducció a la personalitat i la psicopatologia
2.2 Anàlisi Criminal i perfilació
2.3 Delictes únics i serials
 

Metodologia

A les classes teòriques, l'alumnat rebrà informació teòrica i tècnica. A les sessions de seminari (pràctiques), rebran eines per assumir els conceptes teòrics d'una manera més aplicada. Finalment, sota supervisió, s'hauran de redactar diferents treballs individuals i de grup
 
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Classe PrÓctica 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Classe Te˛rica 19,5 0,78 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Treball de grup 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs individuals 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Aut˛nomes      
Lectures i estudi 50 2 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18

Avaluaciˇ

El plantejament que proposem pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació dels estudiants de l'assignatura que permeti procedir a l'avaluació continuada i definitiva del estudiant. Plantejarem, doncs, una avaluació continuada, mesurada a través dels comentaris escrits sobre les lectures, el lliurament de la feina treballada en grup a les sessions de pràctiques i exàmens escrits.
 
L'avaluació continuada sempre estarà supeditada al compliment del 80% de l'assistència de l'alumnat a les sessions presencials. En cas que un alumne no superi l'avaluació continuada, tindrà la opció de presentar-se a l'Examen Final, que implicarà continguts de tota l'assignatura i la seva nota màxima serà d'un 5 a l'assignatura.
 
A) 2 treballs de reflexió / discussió (30% de la nota final) 
Aquests treballs s'aniran demanant en el decurs del semestre i es centraran en comentaris de lectures del Moodle. Cadascun dels treballs haurà de ser lliurat en la data proposada segons el cronograma. La mitjana d'ambdós ha der ser mínim de 5, però el perquè cada treball es consideri apte per fer mitjana és d'un 4. La nota dels treballs suposarà el 30% de la nota del curs. L'alumnat que no lliuri els treballs a termini hauran de presentar-se a l'examen final de tot el curs.
 
B) 1 exàmen (50% de la nota final)
L'alumnat, de forma individual, realitzarà un exàmen (en funció de la data proposada segons el cronograma). L'alumnat suspès haurà de presentar-se a l'examen final de tota l'assignatura, podent obtenir una nota màxima de 5 punts. L'alumnat No Presentat no serà valorat, a excepció de que s'aporti una justificació (document escrit) davantl'absència de l'examen i que permeti valorar la idoneïtat de presentar-se a l'examen final.
 
C) Temes treballats a l'aula (20% de la nota final)
Durant el decurs dels semestre s'aniran realitzant diferents tasques a les sessions pràctiques d'aula, el lliurament d'aquestes tasques in situ suposarà la seva avaluació i la mitjana de les mateixes (sense que calgui aprovar cadascuna) suposarà el 20% de la nota final. Aquestes tasques poden ser reflexions individuals, exercicis en grup, presentacions orals de casos, etc. que cal lliurar DURANT la sessió, no acceptant-se treballs lliurats a posteriori. 
 
Per l'alumnat que repeteixi l'assignatura es penjarà una nota informativa a la Plataforma Moodle al respecte del seu seguiment del curs.
 
Nota= Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 treballs individuals 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Exercicis grupals d'aula 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Bibliografia obligatòria / bàsica:
Per la superació de l'assignatura, caldrà assumir els continguts QUE ES VAGIN INDICANT del manual:
- Garrido, V.; Stangeland, P. y Redondo, S. (2013). . 4 Principios de Criminología ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch.
 
Alhora, per cada tema tindrem una bibliografia bàsica (específica pel tema i que l'alumnat haurà de conèixer de cara a la seva avaluació) i una bibliografia recomanada que es referenciarà a l'inici de cada tema mitjançant el campus virtual (que no constarà per l'avaluació sinó que serà de l'interès de l'alumnat).
 
Bibliografia complementària:
− Anadón, M. J. y Robledo, M. M. (2010) Manual de criminalística y ciencias forenses: técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal. Madrid: Tebar
− Cid, J.y Larrauri, E. (2001) Teorías criminológicas. Barcelona, Bosch.
− Echeburúa, E. (2001). Personalidades violentas (2ª Edición). Madrid: Pirámide.
− Garcia-Pablos de Molina, A. (2007). Criminologia: una introduccionasus fundamentos teoricos (6ª ed.)Valencia: Tirant lo Blanch
− Ibáñez, J. (2010) Técnicas de Investigación Criminal. Madrid: Dykinson
− Serrano, A. (2007) Historia de la Criminología en España.Madrid: Dykinson

Programari

Sistema Moodle