Logo UAB
2022/2023

Ús de la Llengua Francesa Escrita

Codi: 106611 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504378 Filologia i Cultura Franceses FB 1 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Ripoll Villanueva
Correu electrònic:
ricard.ripoll@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

L’alumnat ha de ser capaç de llegir i comprendre textos bàsics en francès.

Objectius

L’assignatura Ús de la llengua francesa escrita ofereix a l’alumnat una formació en llengua francesa que li permeti desenvolupar les seves competències tant en comprensió com en expressió escrita.

Treballarem amb textos de tipus i contingut molt diversos.

 Al finalitzar el curs amb èxit, l’alumnat serà capaç de:

 • Cercar, seleccionar, interpretar y transmetre les idees i informacions en textos en llengua francesa.
 • Produir textos breus en llengua francesa de forma pautada.

 

Competències

  Filologia i Cultura Franceses
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Desenvolupar habilitats que facilitin el treball en equip per assolir els objectius planificats.
 • Fer una anàlisi lingüística de la llengua francesa utilitzant les metodologies i la terminologia específica.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua francesa estàndard oral i escrita.
 2. Aprendre a interrelacionar els coneixements lingüístics entre les diferents llengües.
 3. Conèixer la llengua francesa oral i escrita al nivell de l’oració simple (fonaments gramaticals i elements contrastius) (B1).
 4. Conèixer les regles bàsiques de l’ortografia i de la morfosintaxi (B1).
 5. Distingir els diferents nivells de l’anàlisi lingüística i establir-hi relacions.
 6. Elaborar amb correcció textos de diferent tipologia aplicant-hi les especificitats lingüístiques i discursives amb un nivell d’usuari independent (B2).
 7. Elaborar discursos en francès adaptant el registre de llengua a la situació de comunicació.
 8. Expressar, oralment i per escrit, opinions o continguts en llengua francesa amb precisió i claredat amb un nivell d’usuari independent (B2).
 9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals als textos formals i científics.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 11. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 12. Mantenir una conversa adequada al nivell de l’interlocutor amb un nivell d’usuari independent (B2).
 13. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina amb un nivell d’usuari independent (B2).
 14. Pronunciar correctament en llengua francesa amb un nivell d’usuari independent (B2).
 15. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats següents per al treball en equip: compromís, hàbit de col·laboració i capacitat per contribuir a la resolució de problemes.
 16. Resoldre exercicis gramaticals (relació grafia-so, morfologia, sintaxi) (B1).
 17. Saber interpretar el sentit d’un text en llengua francesa amb un nivell d’usuari independent (B2).
 18. Treballar amb autonomia i iniciativa integrant les aportacions dels altres i respectant el pla de treball establert.
 19. Treballar de manera autònoma en l’estudi de la llengua, literatura i cultura franceses.

Continguts

1. Lectura

 1. Els diferents tipus de lectura

 2. Els components i l’estructura del text

            2.1. Elements paratextuals i visuals

            2.2. Elements textuals

        3. Estratègies de lectura eficaç: skimming i scanning

        4. Subratllat i notes de lectura

        5. Enunciació i expressió de la subjectivitat

        6. Procediment d’elaboració d’un mapa conceptual

 

2. Escriptura

 1. Tipologia bàsica de textos escrits

 2. Etapes de la producció d’un text escrit

            2.1. Planificació i recerca documental

            2.2. Organització i estructuració de la informació

            2.3. Redacció

            2.4. Revisió col·laborativa

        3. Exercicis de (re)escriptura

 

 

Metodologia

 • L’assignatura Ús de la llengua francesa escrita és fonamentalment pràctica.
 • Ens basem en la metodologia de resolució de problemes. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 35 1,4
Classes teòriques 13,6 0,54
Tipus: Supervisades      
Activitats d'escriptura 25 1
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 25 1
Exercicis de comprensió lectora 35 1,4

Avaluació

Observacions
 • La informació anterior sobre avaluació i activitats d'avaluació és simplement una guia. El/la docent proporcionarà informació completa en començar el curs.
 • L'avaluació és contínua. Els terminis de les tasques s'indicaran el primer dia de classe.
Revisió
 • Quan es publiquin les qualificacions finals, abans del seu registre en l'expedient acadèmic, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió.
 • La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre docent i estudiant.
Recuperació
 • Per accedir a la recuperació d'activitatsno realitzades o suspeses, cal haver lliurat un conjunt d'evidències el pes de les quals equivalgui a un mínim del 66,6% (dos terços) de la qualificació final de l'assignatura i que tinguin una nota mitjana ponderada d'al menys 3,5.
 • En cap cas es podrà recuperar una activitat d'avaluació que representi el 100% de la nota final.
Consideració de "no avaluable"
 • S'assignarà un "no avaluable" en l'acta quan les evidències d'aprenentatge lliurades tinguin un pes inferior al 66,6 % de la qualificació total de l’assignatura.
Irregularitats en les activitats d'avaluació
 • En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació de la mateixa serà 0.
 • En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
 • S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats.
Plagi
 • El plagi total o parcial de qualsevol de les activitats d'avaluació comportarà automàticament un "suspens" (és a dir, zero).
 • El plagi és copiar de fonts no identificades i presentar el treball com si fos original (això inclou copiar frases o fragments d'Internet i afegir-los sense modificació a un text que es presenta com a propi).
 • El plagi és una falta acadèmica greu. És fonamental respectar la propietat intel·lectual dels altres, identificar els usos de les fonts i assumir la responsabilitat de l'originalitat i autenticitat de la feina presentada.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de proves/activitats pràctiques 40% 8 0,32 2, 3, 5, 6, 7, 15, 19
Prova escrita 20% 2 0,08 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19
Treball realitzada durant els seminaris 40% 6,4 0,26 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Bibliographie de base

Collectif. Dictionnaire d’orthographe et de difficultés du français. Paris: Le Robert, 2011.

Grevisse et al. Le petit Grevisse. Louvain-la-Neuve: De Boeck-Duculot, 2009.

Rey, A. et al. Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert, 2020.

Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Paris: PUF, éd. de 2018.

Sergent, M.-A. et al. Bescherelle. Rédiger et communiquer efficacement. Paris: Hatier, 2021.

 

Sitographie

http://www.leconjugueur.com/

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais

 

 

Programari

Open Office, Word.