Logo UAB
2022/2023

Narrativa Espanyola Contemporània: Segles XX i XXI

Codi: 106364 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Fernando Valls Guzman
Correu electrònic:
fernando.valls@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que lestudiant ha demostrat, mitjançant lobtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç dexpressar-se amb correcció tant oralment com per escrit.

En el cas de lexpressió escrita, lestudiant haurà de redactar paràgrafs amb contingut ple, ben desenvolupats, evitant la prosa telegràfica. Els errors ortogràfics i d'expressió que cometi suposaran un descens de la puntuació a la qualificació final. Les faltes (ortografia, sintaxi, repeticions innecessàries, anglicismes, catalanismes, etc.) descomptaran 0´25 punts cadascuna i, amb més de deu faltes, la prova tindrà la qualificació de suspens.

Els treballs presentats a lassignatura, decidits dacord amb el professor, hauran de ser originals i no sadmetrà la còpia total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'estudiant haurà d'assenyalar, a les notes ia la bibliografia, els documents que maneja. L'eventual presentació de material no original, sense indicar-ne adequadament l'origen, comportarà la qualificació de suspens (0).

La consulta i la utilització de la bibliografia més adequada es considera imprescindible per a l'obtenció de l'aprovat.

Així mateix, l'estudiant ha de conèixer les normes generals de presentació d'un treball acadèmic, com se cita un llibre o un article i com es compon una nota a peu de pàgina. Això no obstant, podrà aplicar les normes específiques que li pugui indicar el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius

"Narrativa espanyola contemporània segles XX i XXI" s'integra en la matèria Literatura espanyola contemporània i forma part dels 54 crèdits optatius que cursa l'estudiant al quart curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles. Es tracta d'una de les assignatures ofertes dins la menció de literatura espanyola i hispanoamericana, reconeixement que rep l'estudiant si cursa almenys 30 dels 54 crèdits optatius entre les assignatures assignades específicament a aquesta menció.

Entre els objectius específics bàsics daquesta assignatura, es pretén que lestudiant conegui els diferents gèneres de la narrativa espanyola contemporània, així com els seus principals corrents i obres, i que sigui capaç de comentar apropiadament qualsevol text narratiu del període. El curs també contempla l'ús dels mètodes i eines de la crítica textual i disciplines afins, així com de l'edició anotada de textos i instruments auxiliars.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Fer servir la metodologia i els conceptes de l'anàlisi literària tenint en compte fonts i contextos.
 • Identificar els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatives de la literatura en llengua espanyola en el seu context historicosocial.
 • Interpretar els textos en llengua espanyola a partir de bases filològiques i comparatives.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer les principals teories, temes i gèneres de la literatura en els diferents països de parla hispànica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Interpretar textos literaris en anglès o en espanyol dins del context cultural i històric utilitzant metodologies filològiques actuals i estratègies textuals i comparatives.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Emprar la metodologia i els conceptes de l’anàlisi literària tenint en compte les fonts i el context històric i social.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatius de la literatura en llengua catalana i espanyola en el seu context historicosocial.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contrastar textos d'autors i èpoques diferents.
 2. Descriure les principals característiques d'un gènere literari concret.
 3. Detallar l'estructura d'una producció literària concreta.
 4. Identificar els principals arguments d'un text escrit.
 5. Identificar els temes literaris d'un text.
 6. Reconèixer els principals períodes de la història literària occidental i els seus trets generals.
 7. Reconèixer les fonts literàries d'un text.
 8. Redactar un resum de continguts de manera coherent i cohesionada.
 9. Relacionar un autor amb la seva època i amb els trets literaris d'aquesta.
 10. Saber comentar un text de manera crítica a partir d'una lectura analítica.

Continguts

LECTURES OBLIGATÒRIES

 

1. Una antología de cuentos de los narradores del exilio republicano español: Manuel Chaves Nogales (“Bigornia”), César M. Arconada (“Noche de Madrid”), Ramón J. Sender (“Xocoyotl o el desierto”), Rosa Chacel (“Fueron testigos”), María Teresa León (“Morirás lejos”), José Herrera Petere (“El indio enigmático y solo”), Francisco Ayala (“The Last Supper”), Max Aub (“El cojo”), Antonio Ortega (“Chino olvidado”), Luisa Carnés (“La mujer de la maleta”), Arturo Souto (“Coyote 13”), José de la Colina (“La última música del Titanic”) y Angelina Muñiz-Huberman (“Soy bruja”), que daré en fotocopias.

 

2. Carmen Laforet, Nada, Cátedra, Madrid, 2020. Ed. de José Teruel; Destino-Austral, Barcelona, 2010. Ed. de Jorge García López e Introducción de Rosa Navarro Durán [1945].

 

3. Concha Alós, Los enanos, La Navaja Suiza, Madrid, 2021 [1962].

 

4. Antonio Muñoz Molina, Sefarad. Una novela de novelas, Cátedra, Madrid, 2013 [2001]. Ed. de Pablo Valdivia.

 

5. Cristina Morales, Lectura fácil, Anagrama, Barcelona, 2018.

 

6. Fernando Valls, ed., Mar de pirañas. Nuevas voces del microrrelato español, Menoscuarto, Palencia, 2012.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en classes pràctiques dirigides pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb el comentari i la discussió dels textos.

· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, si fossin necessàries, dedicades a la correcció i comentari de problemes als diferents nivells d'anàlisi literaria.

· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals, si n'hi hagués.

· Activitats davaluació. L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals, si n'hi hagués, i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i sessions de seminaris i pràctiques dirigides pel professor 60 2,4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

1.- Seran obligatòries totes les lectures proposades com a tals, que s'aniran comentant a classe segons l'ordre establert, o el que decideixi el professor. Aquestes lectures determinaran els temes fonamentals, que s'aniran explicant com a introducció.

2.- El treball monogràfic, que és voluntari, s'ha de fer previ acord amb el professor, sobre alguna obra o obres o tema rellevant de la matèria impartida al curs.

3.- Tots els alumnes han de lliurar obligatòriament una ressenya crítica d'un conte o microrelat, elegits d'acord amb el professor, en les dates que ell assenyali.

4.- Durant el semestre es faran dos exàmens escrits. Per poder anar a la reavaluació és obligatori presentar-se a les dues proves del curs; no podrà suspendre més d‟una d‟aquestes proves; i ha de tenir una nota de conjunt mínima de 3,5.

5.- La bibliografia bàsica de l'assignatura (general d'autors i específica d'obres) s'anirà proporcionant al llarg del semestre. La seva consulta i maneig en les proves i els treballs és imprescindible per assolir l'aprovat.
6.- L'elaboració d'una activitat suposa la voluntat de l'estudiant de ser avaluat de l'assignatura

7.- En cas que les proves no puguin dur-se a terme amb la presència dels estudiants s'adaptaran (mantenint la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Les tasques, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions dels exercicis a través de Teams, assegurant-se que tots els estudiants puguin tenir accés.

8.- En cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'una avaluació, se'l qualificarà amb 0 (zero) aquesta avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats a les avaluacions d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta serà 0 (zero).

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

 

 

 

Presentacions orals, si n'hi hagués, i proves escrites

7,5

 CE2 a CE6

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 33% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen 2 33% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exposició oral 14% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball escrit 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL BÀSICA

Andres-Suárez, Irene, El microrrelato español. Una estética de la elipsis, Menoscuarto, Palencia, 2010.

Aznar Soler, Manuel, y José-Ramón López García, eds., Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939, Renacimiento, Sevilla, 2017. 4 vols.

Balibrea, Mari Paz, ed., Líneas de fuga. Hacia otra historiografía cultural del exilio republicano español, Siglo XXI, Madrid, 2017.

Caballé, Anna, Narcisos de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica en lengua castellana (1939-1975), Megazul, Málaga, 1995.

Calvo Carilla, José Luis, e Isabel Carabantes, eds., Estéticas de la crisis. De la caída del Muro de Berlín al 11-S, Institución `Fernando El Católico´, Zaragoza, 2011.  

Champeau, Geneviève, Les enjeux du réalisme Dans le roman sous le franquisme, Casa de Velázquez, Madrid, 1993.

___ y otros, eds., Nuevos derroteros de la narrativa española actual, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2011.

Díaz, Epicteto, y José Ramón González, El cuento español en el siglo XX, Alianza, Madrid, 2002.

Fernández Fernández, Luis Miguel, El neorrealismo en la narración española de los años cincuenta, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1992.

Gracia, Jordi, ed., Historia y crítica de la literatura. 9/1. Los nuevos nombres: 1975-2000, Crítica, Barcelona, 2000.

___, y Domingo Ródenas de Moya, Historia de la literatura española. 7. Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010, Crítica, Barcelona, 2011.

Larraz, Fernando, Editores y editoriales del exilio republicano de 1939, Renacimiento, Sevilla, 2018.

Mainer, José-Carlos, “El siglo XX”, en VV.AA., Breve historia de la literatura española, Círculo de Lectores, Barcelona, 2000, pp. 434-535 [1ª. ed., Alianza, Madrid, 1997].

Marco, Joaquín, y Jordi Gracia, eds., La llegada los bárbaros. La recepción de la narrativa hispanoamericana en España, 1960-1981, Edhasa, Barcelona, 2004.

Martínez Cachero, José María, La novela española entre 1936 y el fin de siglo. Historia de una aventura, Castalia, Madrid, 1997.

Montiel Rayo, Francisca, ed., Las escrituras del yo. Diarios, autobiografías, memorias y epistolarios del exilio republicano de 1939, Renacimiento, Sevilla, 2018.

Neuman, Andrés, ed., Pequeñas resistencias 5. Antología del nuevo cuento español (2001-2010), Páginas de Espuma, Madrid, 2010. Prólogo de Eloy Tizón.

Nora, Eugenio G. de, La novela española contemporánea. III (1939-1967), Gredos, Madrid, 19712.

Quiñones, Javier, ed., Sólo una larga espera. Cuentos del exilio republicano español, Menoscuarto, Palencia, 2006.

Sanz Villanueva, Santos, Tendencias de la novela española actual (1950-1970), Edicusa, Madrid, 1972,

___, Historia de la novela social española (1945-1975), Alhambra, Madrid, 1980, 2 vols.

___, Historia de la literatura española. El siglo XX. Literatura actual, Ariel, Barcelona, 1984.

Sobejano, Gonzalo, Novela española de nuestro tiempo (en busca del pueblo perdido), Marenostrum, Madrid, 2005 [1975].

___, Lección de novelas (España entre 1940 y ayer), Marenostrum, Madrid, 2007.

Soldevila Durante, Ignacio, Historia de la novela española (1936-2000), Cátedra, Madrid, 2001, vol. I.

Trapiello, Andrés, Las armas y las letras. Literatura y Guerra Civil (1936-1939), Destino, Barcelona, 20194 (corregida y ampliada).

Valls, Fernando, ed., Son cuentos. Antología del relato breve español. 1975-1993, Espasa Calpe (Austral), Madrid, 1993.

___, La realidad inventada. Análisis crítico de la novela española actual, Crítica, Barcelona, 2003.

___, Soplando vidrio y otros estudios sobre el microrrelato español, Páginas de Espuma, Madrid, 2008.

___, y Gemma Pellicer, eds., Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual, Menoscuarto, Palencia, 2010.

___, Sombras del tiempo. Estudios sobre el cuento español contemporáneo (1944-2015), Iberoamericana/Vervuert, Madrid, 2016.

Vilanova, Antonio, Novela y sociedad en la España de posguerra, Lumen, Barcelona, 1995.

VV.AA., 1939. Exilio republicano español, Ministerio de Justicia, Madrid, 2019. Ed. de Manuel Aznar Soler e Idoia Murga Castro.

 

Programari

word

pdf

teamas