Logo UAB
2022/2023

Gramàtica Anglesa II: l'Oració

Codi: 106280 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos FB 1 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 2 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Llinàs Grau
Correu electrònic:
mireia.llinas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Merce Coll Alfonso

Prerequisits

Els coneixements adquirits a les assignatures de primer curs Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració i Introducció a la Lingüística es donen per suposats.

El curs requereix un nivell C1 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

Objectius

L'objectiu principal d'aquest curs és introduir els alumnes als conceptes bàsics necessaris per analitzar l'oració anglesa i els seus components.   

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de les llengües anglesa i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Descriure i analitzar de manera sincrònica i comparada les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l’anglès, del grec i del llatí, així com la seva evolució històrica.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre i aplicar els coneixements i competències adquirits a partir de textos bàsics i avançats de lingüística i de gramàtica anglesa.
 2. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) sobre lingüística general i gramàtica anglesa.
 3. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari avançat (C1).
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre lingüística general i gramàtica anglesa.
 6. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 7. Expressar-se en anglès oralment en un registre acadèmic i fent servir la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de la lingüística i la gramàtica angleses.
 8. Identificar, descriure i analitzar les principals propietats morfològiques i sintàctiques de la llengua anglesa.
 9. Localitzar informació especialitzada i acadèmica i seleccionar-la segons la rellevància.
 10. Produir textos especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa.
 11. Produir textos especialitzats no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari avançat (C1).
 12. Produir textos especialitzats no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 13. Produir textos especialitzats no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa.

Continguts

 

UNITAT 1. Introducció

UNITAT 2. Els predicats i els arguments

UNITAT 3. Les categories sintàctiques

UNITAT 4. Els constituents sintàctics

UNITAT 5. L'estructura dels sintagmes

UNITAT 6. L'oració com a sintagma

UNITAT 7. Les oracions subordinades 

UNITAT 8. Les preguntes

 

Metodologia

Activitats dirigides:

Classes magistrals amb suport TIC i debat en grup.

Activitats supervisades:

Realització d’exercicis.

Tutories de suport per a la realització d’exercicis.

Activitats autònomes:

Lectures de manuals i llibres de text.

Realització d’esquemes i resums d’apunts i textos.

Exercicis pràctics, individuals i en grup.

Ús del Campus Virtual (entorn Moodle).

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i debat en grup 50 2 7, 8, 10, 11, 13
Tipus: Supervisades      
Exercicis a l'aula i tutories individuals 25 1 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Lectura, estudi, realització d'exercicis i ús del Moodle 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

 • Aquesta assignatura s’avalua mitjançant un quiz, un examen final i un treball. L'assistència i participació a classe també es tindrà en compte. 
 • Les dates de les proves i lliuraments s’especificaran en el calendari de curs, publicat al Moodle a l’inici del semestre. Qualsevol canvi s’anunciarà degudament.
 • Els estudiants rebran la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.
 • En cas d’absència justificada en un dia d’examen (per exemple per malaltia), caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a una possible recuperació o redistribució de les notes.
 • En cas que un estudant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Revisió:

En el moment de realització de cada activitat d’avaluació, elprofessor informarà als alumnes (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà amb una prova de síntesi que avaluarà el contingut de tota l'assignatura. La data i l'hora la fixarà la Facultat. La recuperació està sotmesa a les següents condicions:

 • Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.
 • Cal haver realitzat/lliurat tots els ítems d’avaluació.
 • Cal haver aprovat almenys un 35% de l’assignatura.
 • La nota final de curs si s’aprova la prova de síntesi serà de 5. No es pot recuperar per pujar nota.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a re-avaluació. Si es repeteix la situació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ESPRESENTA COM A PROPI),i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Exercicis, participació i assistència a classe 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Quiz 30% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Treball 15% 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Aarts, Bas. (2001) English Syntax and Argumentation. 2nd edition. London: Macmillan Press.

Berry, Roger (2012). English Grammar. A resource book for students. New York: Routledge.

Brinton, Laurel (2000). The structure of modern English. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Llinàs, Mireia, Capdevila, Montserrat, Dominguez, Joaquín, Moyer, Melissa, Pladevall, Elisabet and Susagna Tubau (2014) Basic Concepts for the Analysisi of English Sentences, Bellaterra: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona. 

Carnie, Andrew (2011) Modern Syntax: A Coursebook. New York: Cambridge University Press.

Haegeman, Liliane (1991) Introduction to Government  and Binding Theory. Oxford: Blackwell.

Miller, Jim (2002) An Introduction to English Syntax. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Nelson, Gerald and Greenbaum, Sidney (2016). An Introduction to English Grammar. 4th Edition. London: Routledge.

Radford, Andrew (2016) Analysing English Sentences, Cambridge University Press.

Programari

Aquesta assignatura no requereix programari concret.