Logo UAB
2022/2023

Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració

Codi: 106279 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504212 Estudis Anglesos FB 1 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català FB 1 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol FB 1 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès FB 1 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Merce Coll Alfonso
Correu electrònic:
merce.coll@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mireia Llinàs Grau
Lovell Margaret West Underhill
Àngel Barranqueras Martínez

Prerequisits

Es demana un nivell d’anglès corresponent al C1 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) per poder seguir l'assignatura ja que requereix la lectura, comprensió i explicació de textos avançats sobre gramàtica en anglès. 

Objectius

Aquest és un curs descriptiu que ofereix una revisió de la gramàtica de l’anglès des del mot fins l'oració. Aporta als estudiants la terminologia necessària per tal de poder descriure i explicar els elements de l'oració anglesa.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats.
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar l'anglès escrit i oral per a fins acadèmics i professionals relacionats amb l'estudi de la lingüística, la filosofia del llenguatge, la història, la cultura i la literatura angleses.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i de l’anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Utilitzar correctament l’anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de les llengües anglesa i espanyola, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Aplicar les estratègies d'ensenyament i adquisició al desenvolupament de la competència comunicativa (lingüística i extralingüística) en una societat global i multilingüe.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i l’espanyol escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques, semàntiques i pragmàtiques de la llengua anglesa i de la francesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer servir correctament l’anglès i el francès oral i escrit per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Comprendre i produir textos acadèmics orals i escrits amb adequació i fluïdesa en diferents contextos comunicatius.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Descriure i analitzar de manera sincrònica i comparada les propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l’anglès, del grec i del llatí, així com la seva evolució històrica.
 • Fer servir correctament l’anglès escrit i oral per finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l’estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura angleses.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre i aplicar els coneixements i competències adquirits a partir de textos bàsics i avançats de lingüística i de gramàtica anglesa.
 2. Comprendre textos acadèmics especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) sobre lingüística general i gramàtica anglesa.
 3. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari avançat (C1).
 4. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 5. Comprendre textos acadèmics especialitzats sobre lingüística general i gramàtica anglesa.
 6. Distingir el gènere gramatical del gènere natural.
 7. Expressar-se en anglès oralment en un registre acadèmic i fent servir la terminologia apropiada en relació amb l'estudi de la lingüística i la gramàtica angleses.
 8. Identificar, descriure i analitzar les principals propietats morfològiques i sintàctiques de la llengua anglesa.
 9. Planificar la feina de manera efectiva individualment o en grup per a la consecució dels objectius plantejats.
 10. Planificar la feina de manera efectiva, individualment o en grup, per a la consecució dels objectius plantejats.
 11. Produir textos especialitzats a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1) no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa.
 12. Produir textos especialitzats no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari avançat (C1).
 13. Produir textos especialitzats no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa a nivell d'usuari experimentat amb domini funcional efectiu (C1).
 14. Produir textos especialitzats no extensos sobre lingüística general i gramàtica anglesa.

Continguts

1. Els components de la gramàtica

2. Les paraules angleses

3. Els sintagmes anglesos

4. Les oracions angleses

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura es basa en classes magistrals, exercicis pràctics i tutories en grup.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TAC 30 1,2 1, 7, 8
Comentari i correcció d'exercicis 10 0,4 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Feedback individualitzat d'exercicis 10 0,4 1, 7, 9
Resolució de dubtes 10 0,4 1, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 40 1,6 1, 5, 8, 9
Lectura i resum de textos 15 0,6 1, 5, 9, 14

Avaluació

Aquesta assignatura s'avalua mitjançant: un examen final (50%), un quiz (30%) i un conjunt d'exercicis pràctics que s'han de lliurar, l’assistència i participació a classe (20%).

Les dates de realització i lliurament de cada ítem d'avaluació es publicaran al Moodle a principis de curs. Si hi ha canvis es publicaran al Moodle

Un exercici no lliurat i un examen no fet es comptarà com un 0, si no està degudament justificat.

L'estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi completat més d'un 45% de les activitats d'avaluació.

Procediment de revisió d'activitats d'avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà a l'alumnat (a través de Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant un examen de síntesi amb les següents condicions:

 • Només podran optar a fer l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin obtingut un 3,5 (o superior) de nota mitjana de l'assignatura.
 • L'examen de recuperació serà un examen escrit sobre tot el contingut del curs.
 • La nota màxima de la recuperació és un 5. 

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Exercicis, assistència i participació a classe, i quiz

MOLT IMPORTANT: 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificaciód’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 3 0,12 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14
Exercicis pràctics 20% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Quiz 30% 2 0,08 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14

Bibliografia

Aarts, Bas. (2001). English syntax and argumentation. 2nd edition. Macmillan Press.

Berry, Roger (2012). English grammar. A resource book for students. Routledge.

Börjars, Kersti & Burridge, Kate (2010). Introducing English grammar. 2nd edition. Arnold.

Brinton, Laurel J. & Brinton, Donna (2010). The linguistic structure of modern English. John Benjamins Publishing Company.

Brinton, Laurel J. & Brinton, Donna (2010). The linguistic structure of modern English. Workbook. John Benjamins Publishing Company. Available on line: https://benjamins.com/sites/linguistic_structure_of_modern_english

Capdevila, Montserrat, Curell, Hortènsia & Llinàs, Mireia (2007). An introduction to English descriptive drammar. Volume I. Servei de Publicacions UAB.

Capdevila, Montserrat, Curell, Hortènsia, Llinàs, Mireia & Cuartero, Néstor (2008). An Introduction to English descriptive grammar. Volume II. Servei de Publicacions UAB.

Huddleston, Rodney & Pullum, Geoffrey (2007). A student's introduction to English grammar. Cambridge Univerity Press.

Miller, Jim (2002). An introduction to English syntax. Edinburgh University Press.

Nelson, Gerald & Greenbaum, Sidney (2016). An introduction to English grammar. 4th Edition. Routledge.

Tallerman, Maggie (2011). Understanding syntax. 3d edition. Hodder Education.

Programari

Aquesta assignatura no requereix programari específic.