Logo UAB
2022/2023

Cultura i Tecnologia

Codi: 106230 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Roque Rodriguez
Correu electrònic:
xavier.roque@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Fernando Broncano Rodríguez

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

Conèixer les diferències i influències entre el canvi tecnològic i el canvi cultural.
Conèixer les grans transicions tecnològiques.
Familiaritzar-se amb els conceptes de cultura material.

Competències

 • Identificar les diverses concepcions filosòfiques, ètiques i sociològiques sobre la ciència i la tecnologia i reconèixer-ne l'evolució al llarg de la història.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer la dimensió política, social i cultural del desenvolupament de la ciència i la tecnologia en les diferents etapes històriques.
 • Treballar en equip de manera col·laborativa.
 • Utilitzar de manera crítica les eines digitals i interpretar fonts documentals específiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre les relacions de dependència més importants que es creen entre la tecnologia, la ciència i la cultura.
 2. Descriure el concepte de cultura material i la relació que té amb el desenvolupament tecnològic.
 3. Desenvolupar la capacitat per treballar en equip, integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns.
 4. Diferenciar i discutir les tesis del determinisme tecnològic i de l'interaccionisme entre tecnologia i cultura.
 5. Entendre la base tecnològica de les grans etapes culturals respecte a les possibilitats de control de matèria, energia i informació.
 6. Presentar i interpretar resultats de recerques bibliogràfiques i d'altres fonts rellevants.
 7. Presentar resultats científics propis tant a professionals com a públic en general.
 8. Valorar la fiabilitat de les fonts, seleccionar dades rellevants i contrastar la informació.

Continguts

Part I. Aspectes teòrics de la tecnologia com a forma cultural
Evolució cultural i evolució tècnica
Dimensions del control tècnic de la realitat: matèria, energia i informació
Les revolucions i paradigmes tecnològics i les transicions econòmiques i socials
La controvèrsia sobre el determinisme tecnològic en la història

Part II. Les grans transicions en les relacions entre tecnologia i cultura
Cultura tècnica i homo sapiens: de les cultures lítiques a la revolució neolítica
L'escriptura com a tecnologia de la informació
La cultura material de la modernitat
Vapor i electricitat: tecnologies de l'energia i cultura romàntica
El modernisme i la Segona Revolució industrial
La miniaturització dels artefactes i les tecnologies de la vida domèstica i quotidiana · Tecnologies de la informació i la digitalització del món
La quarta revolució industrial

Metodologia

Aprenentatge cooperatiu.
Classes teòriques.
Comentari de text.
Elaboració de treballs.
Pràctiques d'aula.
Seminaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 33 1,32 1, 2, 4, 5
Exercicis pautats d'aprenentatge 16 0,64 2, 3, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutoria i supervisió de treballs 4,25 0,17 3, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i estudi personal 94,75 3,79 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Examen.
Treballs parcials sobre seminaris.
Intervencions en seminaris.
Treball final.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 2 0,08 1, 2, 4, 5
Intervencions en seminaris 5% 0 0 3, 7
Treball final 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treballs parcials sobre seminaris 10% 0 0 7, 8

Bibliografia

Bibliografía bàsica
George Basalla. La evolución de la tecnología. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
Hans Blumenberg. Historia del espíritu de la técnica. Valencia: Pre-Textos, 2013.
Jacques Le Goff. Por otra Edad Media: tiempo, trabajo y cultur. Madrid: Taurus, 2020.
Javier de Lorenzo. Un mundo de artefactos. Madrid: Trotta, 2020.
Lewis Mumford. Técnica y Civilización. Logroño: Pepitas de Calabaza, 1934.
Lewis Mumford. El pentágono del poder. Logroño: Pepitas de calabaza, 1964.
Lewis Mumford. Arte y técnica. Logroño: Pepitas de calabaza, 1952.

Bibliografia complementària
David Edgerton. The Shock of the Old. Profile Books, 2008. Hay trad. cast.: Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna (Barcelona: Crítica, 2007). 
George Basalla. The Evolution of Technology. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Ian McNeill. An Encyclopedia of the History of Technology. London: Routledge, 1990.
Jared Diamond. Armas, gérmenes y acero. Barcelona: DeBolsillo, 2016.

Recursos electrònics bàsics 
Technology and culture: http://https://www.press.jhu.edu/journals/technology-and-culture

Programari

No es requereix programari específic.