Logo UAB
2022/2023

Creuant Fronteres

Codi: 106135 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Nina Granel Gimenez
Correu electrònic:
nina.granel@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Alba Planella i Jimenez
Maria Dolores Bernabeu Tamayo
David Tellez Velasco

Prerequisits

Es recomanable estar en procés o tenir assignada una estada de mobilitat Erasmus o SICUE.

 

Objectius

 • Promoure la movilitat educativa i l’aprenentatge en diferents entorns, tant de manera formal com informal
 •  Adquirir coneixements i habilitats de la cultura, així com l’idioma, de diferents països
 • Familiaritzar-se amb l’ús de terceres llengües
 • Conèixer els diferents nivells i aspectes de diversitat tant al seu lloc de treball com a l'estranger
 •  Analitzar el comportament personal i de funcionament, així com els biaixos implícits 
 • Qüestionar els  propis sistemes de valors. 
 • Implementar habilitats per comunicar-se amb persones d'un entorn diferent 
 • Desenvolupar el procès d'aprenentatge al llarg de la vida  i del pensament crític
 •  Adoptar un enfocament professional, objectiu i neutral a l'hora d'analitzar una situació, tenint cura d'evitar (propis) prejudicis i suposicions tant com sigui possible

Competències

 • "Demostrar que es comprenen, sense prejudicis, les persones: considerar-ne els aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents; assegurar que es respectin les seves opinions, creences i valors, i garantir el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional."
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat, en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el seu procés de salut-malaltia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
 2. Identificar els components psicosocials dels individus així com els valors i creences que l'identifiquen com a persona autònoma i independent.
 3. Indicar les intervencions necessàries per a mostrar comprensió i respecte cap a la persona com a individu autònom i independent.
 4. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades, innovadores i creatives.
 5. Respectar el dret de participació en el conjunt de presa de decisions de les persones en les seves pròpies cures, d'acord amb com viuen el seu procés de salut.

Continguts

En aquesta assignatura, l’estudiant explorarà temes relacionats amb la internacionalització de la professió infermera al nostre entorn, basant-se en teories i pràctiques relacionades amb la comunicació intercultural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts:

 • Cultura, diversitat, etnia i comunitat
 • Competencia cultural
 • Comunicació Intercultural
 • Infermeria Transcultural
 • La professió infermera al nostre entorn
 • Salut i malaltia: creences al nostre entorn
 • Cultura de seguretat del pacient a Europa
 • Anàlisi contextual del país de destí (política, economia, etc.)

Metodologia

1.- Teoria (TE)

Docència teòrica amb suport audiovisual sobre la temàtica de l'assignatura. Es considera indispensable la participació activa de l'estudiant durant les sessions teòriques. Les classes seran impartides en llengua anglesa.

2.- Seminaris (ES)

Sessions de treball grupal reduït. En l'avaluació tant dels treballs grupals com de la exposició, s’avaluarà l’habilitat comunicativa i recursos utilitzats per l’alumnat més que si fa un correcte ús de la gramàtica/sintaxis de l’idioma utilitzat.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5
Teoria 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Elaboració d'informes 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 20 0,8 1, 2, 3, 4

Avaluació

Assistència i participació activa en les tutories. S'avaluarà l'assistència i participació en les classes presencials. L'assistència a les sessions presencials són obligatòries, l'alumnat ha d'assistir a un mínim del 80%. En cas contrari l'avaluació de l'assignatura correspondrà a un NP.

Elaboració de treballs/informes. S'hauran de lliurar treballs escrits en llengua anglesa, la mitjana ponderada dels treballs suposarà un 30% de la nota final. El no lliurament d'un treball suposa una qualificació de 0 en aquest treball. No s'admetran treballs fora de termini.

Defensa oral de treballs. S' hauran de defensar els treballs realitzats en llengua anglesa, la mitjana ponderada de les defenses suposarà un 30% de la nota final.

 **A l’hora de fer l’avaluació tant dels treballs grupals com de la exposició, s’avaluarà de manera molt positiva les habilitats comunicatives i recursos utilitzats més que un correcte ús de la gramàtica/sintaxis de l’idioma utilitzat.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 40 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5
Defensa oral de treballs 30 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5
Elaboració de treballs/informes 30 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Cambridge English for Nursing. Virginia Allum and Patricia McGarr. Cambridge University Press ISBN: 0521141338. 2010.

No es considera oportú que el professorat presenti un llistat específic de bibliografia ja que es pretén que l’alumnat adquireixi estratègies per un aprenentatge autònom.

 

 

 

Programari

No aplicable