Logo UAB
2022/2023

Salut Pública

Codi: 106119 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500891 Infermeria OB 2 1

Fe d'errades

S'ha fet canvis en la responsable de l'assignatura, ara és el professor Juan Leyva Moral (juanmanuel.leyva@uab.cat)

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Isabel Fernandez Cano
Correu electrònic:
mariaisabel.fernandezc@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials.

 

Objectius

 

OBJECTIU GENERAL

Adquirir competències per intervenir en els àmbits de la promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut des de la pràctica infermera.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Descriure el procés salut-malaltia.
 • Explicar la història natural de la malaltia (període prepatogènic, patogènic i de resolució).
 • Analitzar els determinants de la salut humana: biològics, psicològics, socials i culturals, al llarg del cicle vital.
 • Analitzar les desigualtats en salut segons els principals eixos de desigualtat.
 • Interpretar i utilitzar les principals mesures epidemiològiques per valorar l’estat de salut de la població o valorar l’impacte de les intervencions.
 • Identificar els factors i les conductes de risc més rellevants que condicionen la salut de les persones.
 • Descriure les principals mesures de protecció, prevenció i promoció de la salut.
 • Reconèixer les característiques dels diferents sistemes sanitaris.
 • Descriure les característiques i l’organització del Sistema Sanitari d’Espanya i Catalunya (nivells assistencials).

 

Competències

 • Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Demostrar que es comprèn el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, el grup o la comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Demostrar que es coneixen els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació sanitària.
 • Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.
 • Protegir la salut i el benestar de les persones o grups atesos garantint la seva seguretat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals i identificar les possibles causes de problemes de salut.
 2. Analitzar les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l'anatomia, la fisiologia i les patologies en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques, la resposta farmacològica, el pronòstic i en les cures infermeres.
 3. Descriure els diferents models dels sistemes sanitaris.
 4. Descriure els indicadors que permeten conèixer i vigilar l'estat de salut d'una població i els Indicadors que avaluen l'efectivitat del sistema de salut.
 5. Descriure les característiques principals dels sistemes d'informació sanitària.
 6. Determinar la influència dels agents físics, químics i biològics en la salut de les persones per garantir-ne la seguretat.
 7. Identificar els factors de risc determinants en el procés de salut-malaltia a nivell físic, emocional, social i ambiental.
 8. Identificar estratègies per prevenir la violència de gènere.
 9. Identificar la intersecció entre la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, origen, racialització, ètnia, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.
 10. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 11. Reconèixer les formes d'eliminació sense riscos de les diferents substàncies i productes sanitaris.
 12. Utilitzar els coneixements teòrics adquirits per establir una relació de confiança.

Continguts

La Salut Pública és la disciplina que vetlla per la salut i benestar de tota la població, mitjançant intervencions individuals o col·lectives de prevenció, promoció i protecció. 

 
Els continguts generals de l'assignatura són:
 • Concepte de salut
 • Historia natural de la malaltia, nivells de prevenció i nivells assistencials 
 • Determinants de la salut i desigualtats en salut 
 • Epidemiología: concepte, mesures de freqüència, associació i impacte
 • Demografia estàtica i dinàmica 
 • Sistemes d'informació sanitària 
 • Prevenció, promoció i protecció de la salut
 • Epidemiologia de malalties transmissibles. Mesures de prevenció i control.
 • Epidemiología de malalties no transmissibles. Mesures de prevenció i control.
 • Salut laboral 
 • Sistemes sanitaris. El Sistema Sanitari d'Espanya i Catalunya 
 

Metodologia

La metodologia docent serà mixta.

Teoria

Sessions planificades amb la totalitat del grup. S’utilitzaran diferents estratègies docents:

 • Docència impartida per la professora amb exercicis pràctics i de reflexió.
 • Exposició per part dels estudiants a partir de l’estudi i preparació de continguts relacionats

Seminaris especialitzats

Es realitzaran en grups reduïts (20 estudiants aproximadament) de manera presencial i guiades per un tutor o tutora. Es treballarà en base a una situación/problema que permetrà que l’alumnat adquireixi habilitats per analitzar problemes, prioritzar i cercar informació, prendre decisions i avaluar la seva activitat

Cada situació es treballa de forma grupal en dues parts:

 • En la primera part (3 hores):
  • Es presenta la situació/problema pel seu anàlisi i els estudiants recuperen els seus coneixements previs. Es revisa i identifica el que es necessita aprendre, confeccionant un llistat de preguntes en relació al problema.
  • A continuació s'estableix un ordre de prioritat tenint present els resultats d'aprenentatge del programa i s'elabora un pla de treball.
  • Cada grup treballa un dels diferents aspectes de la situació/ problema.
  • S’identifiquen fonts d’informació.
  • Es seleccionen els documents que responen les preguntes i donen suport a les últimes evidències sobre la situació/problema (guies de pràctica clínica i articles de recerca originals).
 • En la segona part (2 hores): Cada grup elabora un resum amb els conceptes principals i presentaels documents amb les evidències més actuals. Es lliura i s’exposa en forma de presentació (power point).

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SESP) 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
TEORIA (TE) 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
ESTUDI PERSONAL 91 3,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura contempla 3 moments avaluatius amb 2 mètodes d'avaluació diferents amb la següent ponderació:

 • El 50% de la nota final s’obtindrà de l'avaluació individual de l'avaluació escrita mitjançant proves objectives per valorar l'adquisició de coneixements de l'assignatura. Es faran dues proves amb diferents tipus de preguntes (test amb 4 opcions de resposta, vertader o fals, resolució d'exercicis…). 
 • El 50% de la nota final s'obtindrà de l'avaluació grupal de l'avaluació dels seminaris especialitzats. Aquesta qualificació s’obté de la qualitat de la presentació i de les evidències aportades en cada situació/problema a treballar. S'utilitzarà una rúbrica d’avaluació. 

Obtenció de la nota final: 

La nota global de l’assignatura s’obté de la suma de les notes ponderades dels diferents ítems d’avaluació. 

Per superar l’assignatura la qualificació de l’avaluació escrita mitjançant proves objectives per valorar l’adquisició de coneixements de l’assignatura ha de ser igual o superior a 5 punts en una escala de l’1 al 10)

Es considerarà com a NO AVALUABLE quan no es realitzin les proves d’avaluació que es proposen de qualsevol tipus.

Segons l'acord 4.4 del Consell de Govern 17/11/2010 de la normativa d’avaluació́, les qualificacions seran: 

 • Del 0 a 4,9 = Suspens
 • Del 5,0 al 6,9=Aprovat
 • Del 7,0 al 8,9 = Notable
 • Del 9,0 al10= Excel·lent

L'estudiant té dret a la revisió́ de les proves d’avaluació́, per això es concretarà̀ la data al campus virtual. 

La valoració́ de les situacions especials i particulars es farà per una comissió́ avaluadora configurada a tal efecte. 

Prova de recuperació 

L'estudiant que no superari l’assignatura amb l’avaluació continuada es podrà presentar a una prova de recuperació programada a tal fi en el calendari d'exàmens. La condició per a poder fer la prova de recuperació es haver participat en activitats avaluatives el pes de les quals equivalgui a un terç de la nota final de l’assignatura (segons article 112 de la Normativa d’avaluació UAB).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació dels seminaris mitjançant casos pràctics i resolució de problemes 50% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Avaluació escrita mitjançant proves objectives 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

 

Bibliografia específica:

 • Argimon, JM., Jiménez Villa, J. Métodos de investigación clínica y epidemiología. 5a ed. Barcelona: Elsevier;2019(Paper i digital)
 • Last, JM. A Dictionary of epidemiology / edited for the International Epidemiological Association by Miquel Porta.Oxford: Oxford University Press, 2014(Paper i digital)
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Barcelona, 2016. Available in: https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/pla-de-salut/Pla-de-salut-2016-2020/documents/Pla_salut_Catalunya_2016_2020.pdf
 • Hernández-Aguado, I. et al. Manual de epidemiología y salud pública: para grados en ciencias de la salud. 2ª ed., Madrid: Médica Panamericana; 2018. (Digital)
 • Martín Zurro, A. et al. Atención Primaria. Conceptos organización y práctica clínica. 7 ª ed. Barcelona: Doyma; 2014.
 • Martínez González, MA. Conceptos de Salud Pública y estrategias preventivas. 2ª ed., Barcelona: Elsevier; 2018(Paper i digital)
 • Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Crisis económica y salud en España. 2019. Available in: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/CRISIS_ECONOMICA_Y_SALUD.pdf
 • OMS. ConferenciaInternacional sobre Promoción de la Salud. Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Revista de Sanidad e Higiene Pública1987; 61:129-133.
 • Perea Quesada, R. Promoción y educación para la Salud. Madrid: Díaz de Santos; 2009.
 • Piedrola Gil. Medicina preventiva y salud pública. 12ª ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2016(Paper i digital)

Recursos en Internet:

 • Manual de vacunacions. Agència de Salut Pública de Catalunya. https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
 • Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
 • Departament de Salut, Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/salut/
 • Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: https://www.mscbs.gob.es
 • Centers for Disease Control and Prevention, CDC: http://www.cdc.gov/
 • Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR: http://www.cdc.gov/mmwr/
 • Emerging Infectious Diseases, EID: http://www.cdc.gov/ncidod/eid/
 • Organització Mundial de la Salut, OMS: http://www.who.int/

Programari

No cal programari específic.