Logo UAB
2022/2023

Xinès VI: Desenvolupament de Destreses Comunicatives

Codi: 105867 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

A classe s'emprarà, sobretot, castellà i xinès.

Prerequisits

És una assignatura de nivell intermedi, de consolidació, desenvolupament i perfeccionament, que requereix coneixements de tots els aspectes bàsics de la fonètica, la gramàtica, i l'estructura dels caràcters d'escriptura.
Es pressuposa que s'han assolit els coneixements impartits en les assignatures de xinès anteriors (Xinès I, II, III, IV i V). 

Objectius

L'assignatura Xinès V: Desenvolupament de les Destreses Comunicatives té com a objectiu l'ampliació en el coneixement de les estructures de la llengua xinesa moderna, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon curs, la consolidació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació, de l’expressió oral i escrita, el desenvolupament de la capacitat de lectura i de la comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. Malgrat ser una assignatura de llengua, es tractarà de sensibilitzar l'alumne en relació amb la cultura xinesa i el seu vessant sociocultural a les societats de parla xinesa. Aquesta tasca continuarà al segon semestre amb l’assignatura Xinès VI: Desenvolupament de les Destreses Comunicatives.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Comparar l'espanyol i el xinès a partir del coneixement lingüístic i literari de les dues llengües.
 • Comprendre i produir textos orals en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenta els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Produir textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de la Xina per poder comunicar-se.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits de nivell intermedi (B1, B2).
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits de nivell intermedi (B1, B2).
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Descriure aspectes lingüístics del xinès amb un to divulgatiu no especialitzat.
 7. Descriure aspectes lingüístics del xinès utilitzant terminologia especialitzada.
 8. Identificar eines i instruments per a l'aprenentatge autònom de la llengua xinesa i per a resoldre dubtes lingüístics.
 9. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de la Xina per poder comunicar-se.
 10. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de comunicació.
 11. Integrar i aplicar els coneixements culturals de la Xina per poder resoldre problemes de comunicació.
 12. Interpretar la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 13. Produir textos escrits, d'un nivell intermedi, adequats al context i amb correcció lingüística.
 14. Produir textos orals de nivell intermedi (B1, B2) adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Reconèixer estructures bàsiques en xinès i descriure-les utilitzant la terminologia adequada.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 19. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

S'estudiaran a fons els continguts de cinc lliçons del llibre de text titulat New Practical Chinese Reader 3 (llibre de l’estudiant i quaderns d’exercicis). També s'utilitzaran materials complementaris. Els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • Lectura en veu alta de les paraules noves.
 • Lectura de textos en veu alta.
 • Components dels caràcters (claus semàntiques, parts fonètiques).

Lèxic i morfologia:

 • Repàs i ampliació de les claus d'ús freqüent.
 • Reconeixement i escriptura dels caràcters nous presentats a les lliçons que s‘estudïin.
 • Comprensió i ús del vocabulari nou presentat a lliçons que s’estudïin.

Gramàtica:

 • Introducció de nous elements per formar diferents tipus de frases compostes.
 • Ús de nous adverbis.
 • Noves estructures gramaticals.
 • Noves expressions d'ús freqüent.

Comprensió i expressió escrita:

 • Lectura i comprensió de les idees principals de textos en xinès de nivell intermedi.
 • Reformulació de les idees expressades en els textos de manera oral i escrita en xinès, en castellà i en català.
 • Redacció de textos d’entre 200 i 300 caràcters per expressar opinions pròpies sobre un tema

relacionat amb els textos estudiats.

 Comprensió i expressió oral:         

 • Exercicis de conversa sobre els temes estudiats al llibre de text.
 • Exercicis de comprensió oral sobre els temes estudiats al llibre de text.
 • Exercicis complementaris de comprensió i expressió oral.

Metodologia

Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades i activitats autònomes.

 • Activitats dirigides: el professorat explica els continguts més importants de cada unitat, es realitzen lectures en veu alta i exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d'expressió oral, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou i repàs de la matèria donada. Aquest serà l'espai idoni per aclarir dubtes d'interès comú. Les activitats seran variades, de diferents tipus (orals i escrites, individuals i en grup) i, en alguns casos, avaluables. 
 • Activitats supervisades: inclouen la pràctica de comprensió oral escrita i de l’expressió oral i escrita, així com la resolució d'exercicis. 
 • Activitats autònomes: consisteixen en la pràctica de la cal·ligrafia, l'estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, així com la resolució i autoavaluació d'exercicis a través dels solucionaris que es penjaran al campus virtual. Per a cada unitat docent l'alumne ha de dedicar al voltant de 50 hores d'estudi, incloent-hi les activitats supervisades i el treball autònom (preparació, pràctica mitjançant exercicis i repàs). Atès que els continguts i l'estructuració de l'assignatura és imprescindible que dediqui regularment temps setmanal a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. es pressuposa aquesta dedicació dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de comprensió lectora, producció escrita, comprensió i producció oral i classe magistral 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Realització d'exercicis de tipologia diversa, correcció d'exercicis i resolució de dubtes de manera individual i grupal 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi i pràctica de vocabulari nou, preparació d'activitats d'expressió oral i escrita, preparació d'activitats de comprensió lectora 34,5 1,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

Les activitats d'avaluació seran dels tipus següents:

I. Carpeta docent (30%)

Tasques avaluables proposades pel professorat (redaccions, escriptura de caràcters, preparació de diàlegs, provdes de vocabulari, etc.)

 

II. Exàmens: (70%)

Es faran dos exàmens al llarg del semestre: a mig semestre (30%) i al final del semestre (40%). 

 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

 

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el

procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

 

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

 

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

 

Més informació:

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Exàmens 70% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Llibre de text:

El nuevo libro de chino práctico 3 (New practical Chinese reader 3). Libro de texto + libro de ejercicios. Editorial: Beijing Language and Culture Press. 

Obres de referència:

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015/2021. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guía de estilo parael uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644 

López Calvo, F.; Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones. 

Ross, Claudia;Sheng, Jing-Heng. 2006. Modern Chinese grammar: a practical guide. New York: Routledge. 

Yip, Po-ching;Rimmington,Don. 2014. Gramática básica del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

Yip, Po-ching; Rimmington, Don. 2015. Gramática intermedia del chino. Madrid: Adeli Ediciones. 

 

Altres:

Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas. Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra.

 

Programari

Recursos en línia:

eChinese Tools: Mil y una herramientas para aprender chino: https://dtieao.uab.cat/txicc/echinese/