Logo UAB
2022/2023

Fonaments per a la Mediació Cultural

Codi: 105866 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

A les classes s'emprarà català, castellà i xinès.

Equip docent

Minkang Zhou Gu
Shu-Ching Liao Pan
Sara Rovira Esteva
Helena Casas Tost
Maria Carmen Espin Garcia

Prerequisits

Cal haver adquirit els coneixements de les assignatures de xinès dels cursos anteriors (Xinès I, II, III, IV). 

Objectius

Aquesta assignatura té l'objectiu de proporcionar l'alumnat una contextualització sociocultural que li permeti una millor comprensió de textos (orals i escrits) en xinès que, al seu torn, li pugui servir per dur a terme tasques de mediació cultural amb èxit. Es treballaran especialment els continguts de coneixements socioculturals recollits per al Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües. 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Comparar l'espanyol i el xinès a partir del coneixement lingüístic i literari de les dues llengües.
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos a partir dels conceptes lingüístics i literaris adquirits.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer les bases de la història de l'Àsia Oriental, en general, i de la Xina, en particular, i interpretar les relacions i interaccions historicoculturals entre Europa i l'Àsia.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir.
 3. Aplicar la perspectiva de gènere a l'anàlisi de la producció literària de l'Àsia Oriental moderna i contemporània.
 4. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 5. Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
 6. Conèixer i comprendre la història premoderna, moderna i contemporània de l'Àsia oriental.
 7. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia Oriental.
 8. Demostrar que es coneixen els corrents literaris.
 9. Descriure i analitzar els valors, creences i ideologies de l'Àsia Oriental.
 10. Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia Oriental.
 11. Descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia oriental.
 12. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 13. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 14. Diferenciar els gèneres literaris i determinar-ne les especificitats.
 15. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 16. Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
 17. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 18. Identificar i descriure els processos i esdeveniments històrics premoderns, moderns i contemporanis.
 19. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 20. Identificar, diferenciar i utilitzar els diferents gèneres lingüístics.
 21. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació.
 22. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció.
 23. Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció.
 24. Reconèixer l'univers referencial de textos escrits i orals a les llengües de l'Àsia oriental.
 25. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 26. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit dels estudis de l'Àsia Oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 27. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 28. Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 29. Tenir coneixements culturals per poder traduir.
 30. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 31. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 32. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 33. Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
 34. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'han escollit a partir del repertori de coneixements socioculturals que recull el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Concretament, a partir de textos en xinès, es treballaran els temes següents:

 • Pensament: confucianisme, taoisme, budisme, pensament polític contemporani
 • Geografia del món sinòfon
 • Institucions i organització política de les regions sinòfones
 • Relacions Xina-Espanya
 • Diversitat ètnica i cultural
 • Condicions de vida a la Xina
 • Organització social i models de família
 • Art tradicional i artesania
 • Calendari, festes i tradicions associades
 • Mejar, beguda i etiqueta a taula
 • Característiques de la comunicació no verbal en xinès

 

Metodologia

Les sessions partiran de textos escrits en xinès, equivalents a un nivell B1/B2, que l’alumnat haurà de llegir i analitzar. Per a cada text, hi haurà dos estudiants (es treballarà en parelles) que s’encarregaran de presentar la contextualització del text, tot identificant-hi els referents culturals, els temes que s'hi tracten i els aspectes clau. Això també serà una de les activitats avaluables. A partir de la presentació de l'alumnat, el professorat responsable ampliarà el tema i en farà una contextualització històrica, social i cultural més àmplia. El professorat també prepararà activitats complementàries (activitats de mediació de diferents tipus que implicaran l'aplicació dels coneixements culturals per poder resoldre problemes de traducció, interpretació o transferència del contingut dels textos a les llengües maternes) per completar el contingut de les session. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de mediació a l'aula 22,5 0,9 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Sessions teòriques de contingut aplicat 26 1,04 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26
Tipus: Supervisades      
Preparació i exposició de textos d'anàlisi 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de textos complementaris 47,5 1,9 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 33

Avaluació

L'avaluació consistirà en les activitats següents:

 • Preparació, documentació i preparació d'un text d'anàlisi (activitat en parelles). Es treballaran textos de nivell B1/B2 i caldrà adquirir i aplicar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció, interpretació o transferència del contingut del text per a un públic meta de parla catalana o castellana.  
 • Comentari d'un text a partir de les indicacions que es donaran a l'assignatura. Serà un text de nivell B1/B2 i caldrà adquirir i aplicar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció, interpretació o transferència del contingut del text al català o castellà. 
 • Prova final amb preguntes de v/f, opció múltiple i resolució de problemes de mediació relacionats amb textos de tipologia similar als que s'hagin treballat durant el semestre. 

 

Altres aspectes sobre l'avaluació

 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació les persones que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. L'alumnat es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. En cas de recuperació, la nota màximaque es pot obtenir és un 5. En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació; pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que s'hagin aportat equivalguin a un màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació

En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació, la qualificació final de l'assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'autoria aliena, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dues persones, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a totes dues.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34
Documentació i presentació d'un text 30% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Prova final 40% 2 0,08 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34

Bibliografia

Bibliografia per a complementar o ampliar temes tractats a classe:

 • Bauer, Wolfgang. 2009. Historia de la filosofía china. Barcelona: Herder.
 • Borrás Arumí, Javier. 2019. Roja y gris: Andanzas y tribulaciones de un jovent corresponsal en China. Madrid: Alfabeto.
 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. URL: https://ddd.uab.cat/record/133473
 • Cheng, Anne. 2002. Historia del pensamiento chino. Barcelona: Edicions Bellaterra.
 • Cheng, Yuzhen. 2017. Zhongguo Wenhua Yaolüe (中国文化要略). Beijing: Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu Chubanshe.
 • Dillons, Michael (ed.). 2017. China: A Cultural and Historical Dictionary. Oxfordshire: Routledge.
 • Doñate, Mavi. 2022. Bajo la mirada del dragón despierto. Barcelona: Plaza & Janés Editores.
 • García-Noblejas, Gabriel, ed. 2012. China. Pasado y presente de una gran civilización. Madrid: Alianza Editorial.
 • Gernet, Jacques. 2005. El Mundo Chino. Barcelona: Crítica. 
 • Katan, David.  2004. Translating  Cultures.  An  Introduction  for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester: St. Jerome.
 • Lafayette de Mente, Boye. 1996. NTCS Dictionary of Chinese Cultural Code Words. New York: McGraw-Hill Education.
 • Lu, Yu-ting. 2010. Taiwan: Historia, política e identidad. Barcelona: Edicions Bellaterra. 
 • Minick Scott, Jiao, Ping. 1996. Arts and Crafts of China (中國工藝美術). Singapore: Thames and Hudson
 • Ren, Qiliang (任启亮). 2004. Common Knowledge about Chinese Culture. Zhongguo Wenhua Changshi (中国文化常识). Hong Kong: Xianggang Zhongguo Lüyou Chubanshe.
 • Rovira-Esteva, Sara; Casas-Tost, Helena (Eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli Ediciones. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644
 • Schirokauer, Conrad; Brown, Miranda. 2011. Breve historia de la civilización china. Barcelona: Edicions Bellaterra. 
 • Schleichert, Hubert; Roetz,  Heiner. 2013. Filosofía china clásica. Barcelona: Herder.
 • Vicente, Sergi. 2018. Xina Fast Forward. Barcelona: Ara Llibres.
 • Wang, Kai (王恺). 2004. Common Knowledge about Chinese History. Zhongguo Wenhua Changshi (中国历史常识). Hong Kong: Xianggang Zhongguo Lüyou Chubanshe.
 • Yang, Defeng. 1999. Hanyu Yu Wenhua Jiaoji (汉语与文化交际). Beijing: Beijing Daxue Chubanshe.
 • Zhou, Minkang. 1995. Estudio comparativo del chino y el castellano en los aspectos lingüísticos y culturales. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi doctoral.
 • Zhou, Siyuan. 1997. Duiwai Hanyu Jiaoxue Yu Wenhua (对外汉语教学与文化). Beijing: Beijing Yuyan Wenhua Daxue.

 

Programari

No es preveu l'ús de programari específic.