Logo UAB
2022/2023

Xinès V: Desenvolupament de Destreses Comunicatives

Codi: 105865 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
xinès; mandarí; guanhua (chi)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes s'impartiran en xinès, català i castellà.

Equip docent

Maria Carmen Espin Garcia

Prerequisits

És una assignatura de nivell intermedi, de consolidació, desenvolupament i perfeccionament, que requereix
coneixements de tots els aspectes bàsics de la fonètica, la gramàtica, i l'estructura dels caràcters d'escriptura.
Cal superar Xinès III i Xinès IV (excepte en els casos especials establerts per la Gestió Acadèmica
de la FTI).

Objectius

L'assignatura Xinès V: Desenvolupament de les Destreses Comunicatives té com a objectiu l'ampliació en el coneixement de les estructures de la llengua xinesa moderna, com a complement als coneixements bàsics adquirits a primer i segon curs, la consolidació dels coneixements bàsics de la gramàtica xinesa, l'ampliació del vocabulari, la millora de la pronunciació, de l’expressió oral i escrita, el desenvolupament de la capacitat de lectura i de la comprensió de textos de nivell intermedi, així com la millora de les capacitats expressives en la llengua oral i escrita. Malgrat ser una assignatura de llengua, es tractarà de sensibilitzar l'alumne en relació amb la cultura xinesa i el seu vessant sociocultural a les societats de parla xinesa. 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Comparar l'espanyol i el xinès a partir del coneixement lingüístic i literari de les dues llengües.
 • Comprendre i produir textos orals en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenta els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Produir textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de la Xina per poder comunicar-se.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits de nivell intermedi (B1, B2).
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits de nivell intermedi (B1, B2).
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Descriure aspectes lingüístics del xinès amb un to divulgatiu no especialitzat.
 7. Descriure aspectes lingüístics del xinès utilitzant terminologia especialitzada.
 8. Identificar eines i instruments per a l'aprenentatge autònom de la llengua xinesa i per a resoldre dubtes lingüístics.
 9. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de la Xina per poder comunicar-se.
 10. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de comunicació.
 11. Integrar i aplicar els coneixements culturals de la Xina per poder resoldre problemes de comunicació.
 12. Interpretar la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 13. Produir textos escrits, d'un nivell intermedi, adequats al context i amb correcció lingüística.
 14. Produir textos orals de nivell intermedi (B1, B2) adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Reconèixer estructures bàsiques en xinès i descriure-les utilitzant la terminologia adequada.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 19. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

A l'assignatura Xinès V s'estudiaran a fons els continguts de les lliçons del llibre de text titulat New Practical Chinese Reader 3 (llibre de l’estudiant i quaderns d’exercicis). També s'utilitzaran materials complementaris. Els continguts es poden agrupar en:

Fonològics i gràfics:

 • Lectura en veu alta de les paraules noves.
 • Lectura de textos en veu alta.
 • Components dels caràcters (claus semàntiques, parts fonètiques).

Lèxic i morfologia:

 • Repàs i ampliació de les claus d'ús freqüent.
 • Reconeixement i escriptura dels caràcters nous presentats a les lliçons que s'estudiïn.
 • Comprensió i ús del vocabulari nou presentat a lliçons que s’estudiïn.

Gramàtica:

 • Introducció de nous elements per formar diferents tipus de frases compostes.
 • Ús de nous adverbis.
 • Noves estructures gramaticals.
 • Noves expressions d'ús freqüent.

Comprensió i expressió escrita:

 • Lectura i comprensió de les idees principals de textos en xinès de nivell intermedi.
 • Reformulació i resum de les idees expressades en els textos de manera oral i escrita en xinès, en castellà i en català.
 • Redacció de textos d’entre 200 i 300 caràcters per expressar opinions pròpies sobre un tema relacionat amb els textos estudiats.

 Comprensió i expressió oral:         

 • Exercicis de conversa sobre els temes estudiats al llibre de text.
 • Exercicis de comprensió oral sobre els temes estudiats al llibre de text.
 • Exercicis complementaris de comprensió i expressió oral.

Metodologia

 Per tal d'assolir els objectius de l'assignatura, la metodologia triada és la següent:

 • Aprenentatge per tasques: sota la supervisió del professor o de la professora i també de forma autònoma, els alumnes i les alumnes acompleixen tasques i projectes per practicar els continguts apresos a cada lliçó del llibre de text.
 • Aprenentatge cooperatiu: Metodologia que fomenta que els i les estudiants construeixin els coneixements socialment; ús de grups petits per tal que els i les estudiants treballin plegats amb la finalitat d'optimitzar el seu aprenentatge i el dels companys i de les companyes.

  Les activitats formatives es divideixen en activitats dirigides, activitats supervisades i activitats autònomes.

 • Activitats dirigides: el professorat explica els continguts més importants de cada unitat, es realitzen lectures en veu alta i exercicis de comprensió oral i escrita, exercicis d'expressió oral, pràctica dels punts gramaticals i del lèxic nou i repàs de la matèria donada. Aquest serà l'espai idoni per aclarir dubtes d'interès comú. Les activitats seran variades, de diferents tipus (orals i escrites, individuals i en grup) i, en alguns casos, avaluables.
 • Activitats supervisades: inclouen la pràctica de comprensió oral escrita i de l’expressió oral i escrita, així com la resolució d'exercicis. 
 • Activitats autònomes: consisteixen en la pràctica de la cal·ligrafia, l'estudi dels caràcters i del vocabulari, la preparació i repàs dels textos i dels punts gramaticals nous, així com la resolució i autoavaluació d'exercicis a través dels solucionaris que es penjaran al campus virtual. Per a cada unitat docent l'alumne ha de dedicar al voltant de 50 hores d'estudi, incloent-hi les activitats supervisades i el treball autònom (preparació, pràctica mitjançant exercicis i repàs). Atès que els continguts i l'estructuració de l'assignatura és imprescindible que dediqui regularment temps setmanal a preparar la matèria nova, fer els exercicis i repassar la matèria donada. es pressuposa aquesta dedicació dels estudiants per al bon seguiment del ritme de l'assignatura.
 • Activitats d’avaluació són proves i tasques que permeten, tant al professorat com als i a les  estudiants, avaluar el progrés de l’aprenentatge i reflexionar sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de comprensió lectora, de producció escrita, de comprensió i producció oral i classe magistral 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Realització d'exercicis de tipologia diversa, correcció d'exercicis i resolució de dubtes de manera individual i grupal. 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi i pràctica de les paraules noves de cada lliçó, preparació d'activitats d'expressió oral i escrita, preparació d'activitats de comprensió lectora 34,5 1,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

Les activitats d'avaluació seran dels tipus següents:

I. Carpeta docent (30%)

10% - Lliurament de les pràctiques de cal·ligrafia de cada lliçó.

20% - Tasques avaluables proposades pel professorat

II. Proves escrites: (70%)

15% Proves de vocabulari i/o dictats

10% Prova I d'expressió oral i/o lectura

10% Prova II d'expressió oral i/o lectura

20% Prova holística I 

25% Prova holística II

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 4,2.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir,  sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació:

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta docent 30% 20 0,8 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Proves escrites 70% 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Bibliografia

OBRES DE REFERÈNCIA
Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2020. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译. Vol I. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 188). (6ª ed.).  

Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2021. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译. Vol II. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 198). (6ª ed.).  

López Calvo, F.; Zhao, Baoyan. 2013. Guía esencial de la lengua china. Madrid: Adeli Ediciones.

Ramírez, Laureano. 1999. Del carácter al contexto: Teoría y práctica de la traducción del chino moderno. Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 74).

Zhou Minkang, Gramática china, 1997, versió castellana, Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB. (Materials, 30). 

RECURSOS A LA XARXA DE SUPORT A L'ESTUDI

1. Per aprofundir en temes de fonètica i transcripció en pinyin

 • http://pinyin.info/readings/index.html

2. Per practicar autònomament la pronunciació (tons, fonemes, etc.) 

 • http://www.shufawest.us/language/tonedrill.html
 • http://shufawes.ipower.com/language/dual-tonedrill.html
 • http://courses.fas.harvard.edu/~pinyin/
 • http://www.instantspeakchinese.com/pinyin/index.cfm
 • http://pinyinpractice.com/wangzhi/
 • http://www.standardmandarin.com/
 • http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/tones_drill/
 • http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/pinyintable_vertical.php
 • http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/blue/
 • http://pinyin.quickmandarin.com/learn_chinese_quiz/tic_tac_toe_l2/ 

3. Per poder practicar autònomament l'escriptura dels caràcters (simplificats i tradicionals) 

 • http://www.csulb.edu/~txie/azi/page1.htm
 • http://www.language.berkeley.edu/fanjian/toc.html (correspondències)
 • http://www.usc.edu/dept/ealc/chinese/character/
 • http://shufawes.ipower.com/language/flashcard.html
 • http://lost-theory.org/ocrat/chargif/
 • http://shufawes.ipower.com/language/con_flash.html
 • http://www.quickmandarin.com/chinesecharacter/

4. Diccionaris

 • Zhou, Minkang. 2006. Diccionari Castellà-Xinès, Xinès-Castellà. Barcelona: Editorial Herder. (Diccionaris deHerder).
 • Chinese - English dictionary: http://www.chinese-tools.com/tools/dictionary.html
 • Chinese - English dictionary: http://www.mdbg.net/chindict/chindict.php
 • Chinesecharacter dictionary: http://www.chineselanguage.org/dictionaries/ccdict/
 • Chinese dictionaries: http://www.yourdictionary.com/languages/sinotibe.html#chines
 • Picture dictionary: http://classes.yale.edu/chns130/Dictionary/index.html
 • Xinhuazidian: http://www.poptool.net/chinese/zidian/ 

5. Altres recursos a la xarxa de suport a l'estudi

 •  Web amb molts enllaços interessants: http://www.zhongwen.com/
 •  Web amb molts enllaços interessants: http://www.csulb.edu/~txie/online.htm
 •  Web amb informació de tipus gramatical: http://liwin.com/annotated/generate_list.php?cat=6
 •  Web amb informació lingüística i cultural: http://www.yellowbridge.com/chinese/
 •  Radio Internacional de China (CRI) en espanyol: http://espanol.cri.cn/newes/xhy.htm
 •  Chinese wikibook: http://en.wikibooks.org/wiki/Chinese
 •  CCTV espanyol: http://www.cctv.com/espanol/01/index.shtml
 •  Popup Chinese: http://www.popupchinese.com/tools/adso
 •  Mitjans de comunicació en xinès: www.omniltak.com
 •  Text de xinès: www.greatwall.cn
 •  Textos per aprendre xinès amb nivells HSK: http://www.thechairmansbao.com
 •  https://www.fun-mooc.fr/courses/Inalco/52004/session1/about
 •  http://bestofmoocs.com/category/langues/chinois-mandarin/
 •  https://mirades.uab.cat/ebs/

La bibliografia s'ampliarà durant el semestre amb referències directament relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Programari

Es continuarà utilitzant Teams i Moodle. També es faran activitats amb plataformes com Wordwall, Kahoot o Padlet.